Hjelp med overtidsavtalen for skuleverket

Nedanfor finn du informasjon i samband med den nye overtidsavtalen mellom KS og fagforeiningane.

Nedanfor finn du lenke til overtidsavtalen mellom KS og organisasjonane. Undervisningspersonalet har eit kapittel (del ii). 

Utdanningsforbundet Oslo har eigen avtale, som i hovudsak er lik avtalen til KS. Dei har utarbeida konkrete døme på korleis ein kan fylle ut skjema, og kva som gir rett til overtidsbetaling. 

Vedlegga frå Oslo kan vere nyttig hjelp for tillitsvalde og lærarar på den einskilde skule. Dette er meint som ein rettleiar, ikkje ein fasit. 

Vi har bedt lokallaga svare på ei undersøking om korleis arbeidet med inngåing av avtalen blir motteke i kommunane. Dette må inn til fylkeslaget, så skal saka handsamast mot slutten av veka. 

 

KS sin informasjon om avtalen - kompensasjon av utgifter 

 

KS’ initiativ til «koronaavtalen» bygger på tilliten til at staten dekker kommunesektorens merkostnader knyttet til koronapandemien. Avtalen hviler derfor på en forutsetning om at det er behovet for mobilisering av arbeidskraft, for å sikre tilgjengelig personell og nødvendige og forsvarlige tjenester, under den pågående koronapandemien og tilhørende vaksinering som medfører merkostnader. 
 
KS har fått forsikring fra flere statsråder, i flere sammenhenger og ikke minst gjennom konsultasjonsmøter om at kommunene får dekket sine kostnader knyttet til vikarbruk og overtid når dette er relatert til håndtering av pandemien. Dette er også tydelig kommunisert direkte fra regjeringen i alle møter de har hatt direkte med kommunene, for eksempel møtene som helseministeren har hatt i forkant av pressekonferansene sine om korona-tiltakene. Vi kan derfor ikke fra KS side se at usikkerhet omkring økonomisk kompensasjon skal være noen grunn til å holde igjen på bruk av avtalene for å få en så forsvarlig bemanning som mulig under rådende forhold. Arbeidsgruppen mellom regjeringen og KS som følger med kommunesektorens utgifter har også fått forlenget sitt mandat til ut første halvår 2022. 

https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/hovedtariffavtalen/narmere-om-avtale-om-utvidet-kompensasjon-i-forbindelse-med-koronapandemien/

 

Kjelder:

Ny overtidsavtale: Fastsetter klare regler for merarbeid under korona

https://www.utdanningsforbundet.no/siteassets/-fotoweb-arkiv/2021/11/avtale-om-utvidet-kompensasjon-i-forbindelse-med-koronapandemien.docx