Viktig innblikk i det som skjer i klasserom og i skolegården

Thore Johan Nærbøe, fylkesleder i Utdanningsforbundet tar tak i utfordringen med vold og trusler i et innlegg i avisene. Han krever midler til flere ansatte og et kontinuerlig arbeid mot vold og trusler i utdanningssektoren.

Thore Johan Nærbø er opprørt over historiene som kommer frem i Hamar Arbeiderblad sine artikler i jula. Han vet at disse fortellingene ikke er enestående og at vold og trusler er en stor utfordring.

- Dette er en kraftig påminnelse til alle som fatter beslutninger om at barnehage- og skoleeier også er arbeidsgivere som skal ivareta de ansattes arbeidsmiljø. Arbeidsmiljøloven skal følges og alle skal sikres en trygg og forsvarlig arbeidsplass. Å bli utsatt for verbale utskjellinger, spytting, kasting av utstyr, slag og spark eller drapstrusler skal ikke forekomme og må tas på alvor uavhengig av alderen på barnet eller eleven som utfører handlingene, sier han.

Barn og elever i krise

I innlegget som er sendt avisene beskriver han en hverdag for våre medlemmer som handler om møter med barn og unge i krise.

- Barn og elever som utøver vold mot voksne gjør det ikke av ondskap. Ingen av barna vi møter i barnehagen eller i skolen ønsker å utagere og utøve vold. Det er alltid et rop om hjelp og den hjelpen må vi som samfunn sørge at finnes i oppvekstsektoren. Læreren på avdeling eller klasserom skal ikke stå i dette alene og kan ikke forventes å løse slike utfordringer på egen hånd, sier han.

Han mener det må på plass økt bemanning og i tillegg yrkesgrupper som har utdanning og kompetanse til å håndtere dette.

- Mange skoleeiere har gitt lærere opplæring i forebyggende verktøy som skal håndtere utfordringer knyttet til psykisk helse og barn i krise. Disse verktøyene er i for liten grad egnet til å håndtere de utfordringene vi her snakker om. Våre medlemmer har mange års utdanning og erfaring med klasseledelse og ivaretakelse av barn og elever, men det å bli angrepet med alvorlig helseskade som konsekvens kan ikke betraktes som å være påregnelig i jobben, sier han.         

Styrking av tillitsvalgte og vernetjenesten

Thore Johan mener at det kontinuerlig må jobbes med disse utfordringene, og det må på plass hjelp og støtte for de som blir utsatt for vold og trusler.

- Forståelsen og støtten for ansatte som utsettes for vold og trusler må på plass. Det må til gode rutiner for å følge opp ansatte som blir utsatt og det må meldes avvik med en gang hendelser oppstår. Lærere som blir utsatt for vold og trusler må følges opp med lege og annen helsepersonell slik at situasjoner blir godt dokumentert dersom en ansatt blir skadet på jobb. Dette har avgjørende betydning for eventuelle godkjenninger av yrkesskader og senvirkninger av hendelser, sier han.

Han mener også at det må arbeides med å gjøre avvikssystemene tilgjengelige og enkle og bruke.

- HMS-arbeidet må styrkes og arbeidsgiver trenger å samarbeide enda tettere med både vernetjenesten og de tillitsvalgte, sier han.

Hele innlegget kan leses på debattsidene til HA.

Sitert

Avbildet: Thore Johan  Nærbøe
Thore Johan Nærbøe

Fylkesleder