Slagkraftig 20 åring

Det er 20 år siden Lærerforbundet og Lærerlaget fusjonerte og Utdanningsforbundet så dagens lys. Siden den gang har Utdanningsforbundet Innlandet erstattet Utdanningsforbundet Hedmark og Oppland og antall medlemmer har økt jevnt og trutt. I dag feirer vi en vital og profesjonell 20-åring.

Marit Gylstrøm har fulgt forbundet siden hun var ansatt i NUFO (Norsk Undervisningsforbund – en av forløperne til Lærerforbundet). Den gang var det en ansatt og en fulltids tillitsvalgt og oppgavene ble løst på et lite kontor hvor regnskapet ble ført i store hovedbøker. I dag fører Marit regnskap for Utdanningsforbundet Innlandet og fører og holder oversikt over et regnskap i millionklassen.

- Jeg har opplevd en enorm utvikling fra jeg først startet å jobbe for fagforeningen til i dag. Ikke bare har den digitale utviklingen ført til at alt foregår på pc og via nettløsninger, men kompleksiteten og oppgaveløsningen har også endret seg. Vi har klare rutiner og retningslinjer som ivaretar at vi forvalter medlemmenes penger på en riktig måte. Helhet, sammenheng og fellesskap ble en større del av Utdanningsforbundet enn det jeg opplevde i tidligere organisasjoner, sier Marit.

Marit er glad for en utvikling hvor organisasjonen har blitt større og hvor profesjonalitet og kompetanse har fått stor plass.

- Utdanningsforbundet er for meg en flott arbeidsplass. Jeg trives med at vi har blitt flere, både ansatte og tillitsvalgte, ettersom årene har gått. Jeg opplever at organisasjonen er opptatt av og etterspør min kompetanse, og gjennom Utdanningsforbundet kom det også på plass et tettere nettverk mellom ansatte sentralt og ute i fylkeslaget. Samarbeidet mellom tillitsvalgte og ansatte er godt og jeg opplever meg sett og ivaretatt. Det er jo derfor jeg har blitt her i alle disse årene, og ikke gir meg enda, sier Marit.

Også en god organisasjon å være medlem i

Hun håper, og mener hun erfarer, at organisasjonen også er god å være medlem i.

- Selv om jeg jobber mest med regnskap, ser jeg jo arbeidet som organisasjonen gjør for medlemmene. Fagforeninger er fortsatt en svært viktig del av norsk arbeidsliv og jeg håper at yngre generasjoner fortsatt ser nytten og nødvendigheten av å være organisert. Jeg ser at antall medlemmer som tar kontakt og som trenger bistand er økende. Jeg er stolt av å tilhøre en organisasjon som håndterer spørsmål på en god og profesjonell måte, sier hun.

Som ansatt har Marit hatt mange ulike kollegaer i verv som tillitsvalgte. Noen blir kollegaer i mange år, mens andre er innom i kortere perioder.

- Gjennom de 20 årene i Utdanningsforbundet har jeg frem til i dag hatt 6 ulike fylkesledere. Siden mange av våre kollegaer er tillitsvalgte, blir en jo vant til at de er her i en periode, og at de kan forsvinne. Vi jobber tett sammen og blir godt kjent og det hender at det er rart at gode samarbeidspartnere blir borte raskere enn en hadde tenkt. En blir allikevel vant til denne måten å jobbe på. Vi er et team med ansatte som skal bistå til at tillitsvalgte får gjort sine oppgaver på en god måte, og når noen går ut, kommer andre inn som er med på å berike fellesskapet, sier Marit.

Positiv til sammenslåing

Hun mener at sammenslåingen av Utdanningsforbundet Hedmark og Oppland har ført mye positivt med seg.

- Det er alltid spennende når en skal gjennom nye ting, og en sammenslåing kan også være krevende. Jeg synes vi sammen har løst dette bra, og opplever en arbeidsplass med god takhøyde og en arbeidsplass med en god blanding av skjemt og alvor. Et godt arbeidsmiljø er viktig og det kommer ikke nødvendigvis av seg selv, sier hun.

Glad for stadfesting av barnehagens betydning

Bente Kampesveen, kontaktperson barnehage, er inne i sin første hele periode som fulltidstillitsvalgt. Hun har vært tillitsvalgt på klubb og lokalplan tidligere og er glad for at hun er en del av en stor og slagkraftig organisasjon.

Barnehagens betydning og betydningen av gode barnehagelærere har gjennom de siste 20 årene blitt stadfestet i stadig større grad. Jeg opplever allikevel at vi som jobber i barnehagene fortsatt står litt for mye med lua i hånda uten å kreve bedre arbeidsvilkår for oss selv, eller er gode nok til å fortelle om og forklare vår rolle i en kvalitativ god barnehage, sier hun.

Hun mener at det er viktig å synliggjøre barnehagen og barnehagelæreres betydning i egen organisasjon.

Bente i barnehage på sykkel

- Det er ikke bare tillitsvalgte fra barnehageområdet som skal være opptatt av barnehagen. Hele utdanningsløpet blir bedre om vilkårene som våre medlemmer i barnehagene jobber under blir bedre. Barna blir bedre rustet til å gjennomføre et langt opplæringsløp om vi har flere barnehagelærere i barnehagen. I tillegg vil mer kompetanse i barnehagen sikre at barndommen blir bra for barn her og nå. Dette er et ansvar vi har i fellesskap. Utdanningsforbundet er best og kan lettere nå våre mål når hele organisasjonen i felleskap jobber for å nå disse målene, sier hun.

Barnehageområdet er endret

Situasjonen for barnehagene har jo også endret seg disse årene.

- For bare noen tiår siden var det ikke plass til alle barn i barnehagen. Nå har alle lovfestet rett til plass. Barnehagene opplever i mange tilfeller å være i konkurranse med hverandre. Mangfoldet av tilbud er stort og foreldre kan i større grad velge mellom mange ulike tilbud, kommunale og private. Det er av den grunn også viktig at Utdanningsforbundet er opptatt av profesjonens rolle uansett hvilke eierform barnehagene har. Våre viktigste verktøy er lærerprofesjonens etiske plattform og rammeplan for barnehager. Dette er vårt oppdrag på vegne av alle barn og Utdanningsforbundet har vært en tydelig stemme i utarbeidelsen av disse verktøyene. Det kan vi være stolte av, sier hun.

Lærerik og interessant tid som tillitsvalgt

Marit Juvem, hovedtillitsvalgt i Innlandet fylkeskommune, har hatt mange verv i organisasjonen disse 20 årene. Hun startet som lokallagsleder etter å ha hatt erfaringer fra tillitsverv i tidligere røtter til Utdanningsforbundet, og forteller at dette var både lærerikt og interessant.

- Jeg var nok en av de som var nysgjerrig på, og ønsket sammenslåingen av Lærerforbundet og Lærerlaget velkommen. Jeg synes det var viktig å bli sterkere sammen slik slagordet var. Det var viktig med en stor fagforening for lærere i alle deler av utdanningssystemet. Jeg så på dette som noe positivt. Det var samtidig krevende å sette seg inn i områder en hadde mindre kompetanse på, slik som barnehageområdet, sier hun.

Bilde av HTV-F Marit Juvem

Etter at hun var lokallagsleder ble hun leder for lokallag videregående opplæring i Oppland, deretter nestleder og fylkesleder. Da hun trakk seg ut som fylkesleder var hun hovedverneombud i fylkeskommunen i Oppland et par år før hun ble hovedtillitsvalgt i fylkeskommunen i Oppland og deretter i Innlandet. 20 års erfaring som tillitsvalgt i varierte verv har gitt henne mange erfaringer og refleksjoner om Utdanningsforbundets styrker og utfordringer.

- Jeg tror sammenslåingen var rett, men vi har også blitt veldig store med ulike medlemsgrupper som har klare forventinger til sin fagforening. I noen grad kan disse forventningene også sprike litt og gjøre det vanskelig for oss som organisasjon. I videregående opplæring er det også stor konkurranse fra andre fagforeninger. Disse er mindre enn oss, og jeg mener vi har mer å tilby, men de kan kanskje i større grad nå ut til enkeltgrupper med sine budskap. Vi må bli flinkere til å vise hva vi får til og hva vi kan tilby for alle våre medlemsgrupper, mener hun.

Gode tillitsvalgte

Hun er opptatt av at Utdanningsforbundet er den organisasjonen med mest påvirkning overfor nasjonale myndigheter og at vi er en aktør det blir lyttet til. Vi har også et apparat av tillitsvalgte som bidrar i medbestemmelse lokalt

Vi har en organisering som bidrar til at medlemmer får god hjelp om de trenger det. Vi har flinke og kunnskapsrike tillitsvalgte ved alle våre videregående skoler og disse er et viktig bindeledd mellom medlemmene og oss, organisasjonen og arbeidsgiver. Vårt tillitsvalgtsapparat og vår skolering av våre tillitsvalgte er en av våre aller største styrker slik jeg ser det. Gode tillitsvalgte er kjempeviktig for våre medlemmer, og det har vi, sier hun.

Hun er også fornøyd med det som organisasjonen har fått til etter etableringen av Utdanningsforbundet Innlandet.

- Jeg innrømmer gjerne at jeg var noe skeptisk da Hedmark og Oppland skulle bli Innlandet. Det har imidlertid gått veldig bra. En sammenslåing involverer ofte sterke følelser, og de skal en også ta på alvor. Jeg mener allikevel at vi har klart å jobbe med våre styrker og at vi er en tydelig aktør i Innlandet fylkeskommune. Vi er tre HTV-F som jobber godt sammen for medlemmene våre. Det har vi gjort i 20 år, og det vil tillitsvalgte i Utdanningsforbundet fortsette å gjøre, sier hun.

Fagforeningers bidrag i nasjonal og global politikk

Fylkesleder Thore Johan Nærbøe var midt i sin utdannelse da Utdanningsforbundet ble etablert i 2001.

- Utdanningsforbundet ble etablert kun uker etter angrepet på tvillingtårnene i New York,og vi feirer 20 år i det Russland fortsetter sin horrible krigføring i Ukraina. I studietiden var jeg nok ikke veldig bevisst hvordan fagforeninger kan bidra i både nasjonal og global politikk. Men det har jeg virkelig erfart de siste tjue årene, og er stolt av hvordan profesjonen står opp mot diktatur, tyranni og overgrep. I helgen leste jeg Inge Eidsvåg sin kronikk i Klassekampen om motstanden norske lærere viste mot den tyske okkupasjonen under andre verdenskrig. Kanskje kan en slik historie gi håp om at motstand og standhaftighet nytter, og det er gjennom samlet protest og fellesskap vi vinner frem, sier han.

Bilde av Thore Johan Nærbøe

Han håper at fagbevegelsen tar like stor politisk plass de neste 20 år, også utenfor kamp for lønns – og arbeidsvilkår, men han synes det er vanskelig å spå hva de neste 20 årene vil bringe.

- Det er vanskelig å spå om hva fremtiden vil bringe, men det er vel liten tvil om at teknologisk utvikling vil kunne åpne opp for et mer fleksibelt arbeidsliv. I en slik hverdag mener jeg betydningen av fagforeninger blir enda sterkere, først og fremst for å sikre et trygt og helsefremmende arbeidsliv der vi sikrer både fysiske og psykososiale faktorer til det beste for arbeiderne, sier han.

Lokale tillitsvalgte er grunnfjellet

Han mener at medlemmene og de lokale tillitsvalgte er grunnfjellet i Utdanningsforbundet, og det vil de også være i den kommende 20 år.

-  Vi trenger engasjerte medlemmer og tillitsvalgte. Aktive klubber og aktive lokallag som tar sin rettmessige plass i lokal utvikling betyr at Utdanningsforbundet forblir den premissleverandøren for god kvalitet i opplæring og oppvekst som vi vil være også i fremtiden. Gratulerer med dagen, alle sammen, avslutter han.