Utdanningsforbundets videreutdanningsfond

Midlene i videreutdanningsfondet skal nyttes til stipend til videreutdanning for medlemmer. Du kan få inntil kr 20.000,- til støtte for din videreutdanning.

Søknadsfrist 1. mai 2022

Følgende to områder er prioriterte i 2022:

 • Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring
 • Ikt i læring / profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere

Alle som har søkt vil få svar på sin søknad innen utgangen av juni.

Stipend kan tildeles alle medlemmer på grunnlag av følgende retningslinjer:

 1. Søker må ha vært medlem i Utdanningsforbundet i minst 3 år.
 2. Videreutdanningen må tilsvare minst 60 studiepoeng (stp.).
 3. Stipend kan utgjøre inntil 10 000 for 60 stp. og 20 000 for 120 stp.
 4. Videreutdanning må være påbegynt ved søknadsfristens utløp.
 5. For videreutdanning som er avsluttet mer enn 6 måneder før søknadsfristens utløp, kan det ikke søkes stipend.
 6. Tildelt stipend utbetales etter avsluttet og dokumentert gjennomført videreutdanning.
 7. Søkere som tidligere har mottatt stipend fra Utdanningsforbundet prioriteres ikke før etter fem år.
 8. Søkere som ikke mottar annen støtte til videreutdanning, vil bli prioritert ved tildelinger.
 9. For at søknad skal behandles, må den inneholde navn og nummer på studiet som gjennomføres, i tillegg til navn på studiested.

 • Søknad om stipend sendes inn elektronisk. Det er ikke mulig å sende inn søknad på papir eller e-post.
 • Husk at alle feltene i søknaden må være fylt ut for at søknaden skal bli godkjent og registrert.

Disse to områdene er prioriterte i 2022:

 • Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring
 • Ikt i læring / profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere

Tidligere års prioriterte områder

År

Prioritert område

2021

Praktisk-estetiske fag (kroppsøving, kunst og håndverk / kunst, kultur og kreativitet, mat og helse, musikk)

Fremmedspråk (f.eks. engelsk, fransk, spansk, tysk) og andrespråkspedagogikk

2020

Fremmedspråk (engelsk, tysk, fransk)

Spesialpedagogikk

2019

Barnehagefaglig videreutdanning på masternivå

Spesialpedagogikk

2018

Praktisk estetiske fag og yrkesfag

Minoritetsspråk, flerkulturell pedagogikk, migrasjonspedagogikk

2017

Minoritetsspråk, flerkulturell pedagogikk, migrasjonspedagogikk

Relevante leder- og veilederutdanninger

2016

Barnehagelærere og yrkesfaglærere som tar fellesfag (engelsk m.v.).

Støtte til områder innenfor FAS/PPT

2015

Fremmedspråk utenom engelsk.

Musikk, mat og helse og kunst og håndverk, samt yrkesfag

2014

Lederutdanning for barnehager og skoler

Praktiske og praktisk estetiske fag

2013

Lederutdanning for barnehager og skoler

Praktiske og praktisk estetiske fag

2012

Lederutdanning for barnehager og skoler

Praktiske og praktisk estetiske fag

2011

Lederutdanning for barnehager og skoler

Utdanningsledelse, med utgangspunkt i fellesprosjekt fra Utdanningsforbundet og KS

2010

Ledelse i barnehager og skoler

Realfag


Får du problemer med søknaden eller har spørsmål, ta kontakt med Utdanningsforbundet ved Line Gjersø på e-post:

E-post: Line Gjersø