Oslo Lærerinnelags fond

Kvinner i grunnskolen fra hele Norge kan få støtte til videreutdanning og pedagogisk forskning relatert til grunnskolen.

Neste utlysning kommer i februar. Søknadsfrist 1. mai 2024.

Kvinnelige lærere ansatt i undervisningsstilling i grunnskolen eller på grunnskolensnivå i Norge med en gjennomført og godkjent lærerutdanning kan søke om stipend til videreutdanning og forskning. Forskningen må være innenfor det pedagogiske området og være relatert til grunnskolen.

Videreutdanningen må tilsvare studium med minst 60 studiepoeng, og studiet må være innrettet mot grunnskolen eller være undervisningsfag i henhold til grunnskolens lærerplaner.

Søkere som tidligere er tildelt stipend fra Utdanningsforbundet, vil ikke bli vurdert for nytt stipend før etter tre år fra tidligere tildeling. Søkerne må ha vært medlem i Utdanningsforbundet de siste tre år.

Hvilke søknader prioriteres?

Søknader som gjelder utdanning og forskning innenfor områdene likestilling og kjønn og kjønnsperspektivet i pedagogikken, vil bli høyt prioritert. Det samme gjelder for doktorgradsstudier.

Før utløp av den årlige søknadsfristen, som er 1. mai, må videreutdanningen være påbegynt, og forskningen må ha startet opp, eller oppstart må være planlagt. Utbetaling av stipend til masterstudier og forskning kan fordeles over flere år.

Sammen med søknaden må det sendes inn detaljerte opplysninger om hvilket studium som skal gjennomføres, studienavn og studienummer. I tillegg legges det ved informasjon om studiested eller forskningsinstitusjon.

Søknad om stipend sendes inn elektronisk. Elektronisk søknadsskjema blir tilgjengelig på nettsida i februar. Det er ikke mulig å sende inn søknad på papir eller e-post.

Husk at alle feltene i søknaden må være fylt ut for at søknaden skal bli godkjent og registrert!

Har du spørsmål i denne forbindelse, kan du ta kontakt med Utdanningsforbundet ved Stine Christiansen.

E-post: [email protected]

Søkere skal, i følge fondets vedtekter, prioriteres i denne rekkefølgen:

  1. Medlem av Oslo Lærerinnelag, i henhold til medlemsliste.
  2. Doktorgradsstudier for medlemmer ansatt i grunnskolen i Oslo.
  3. Minst 120 studiepoeng for medlemmer ansatt i grunnskolen i Oslo.
  4. Doktorgradsstudier for medlemmer ansatt i grunnskolen landet øvrig.
  5. Minst 120 studiepoeng for medlemmer ansatt i grunnskolen landet øvrig.
  6. Minst 60 studiepoeng for medlemmer ansatt i grunnskolen i Oslo.
  7. Minst 60 studiepoeng for medlemmer ansatt i grunnskolen landet øvrig.

Oslo Lærerinnelags fond er en selvstendig stiftelse som Utdanningsforbundet administrerer. Oslo Lærerinnelag var en fagforening som ble stiftet i 1866. De gikk etter hvert inn i Norsk Lærerlag som senere slo seg sammen med Lærerforbundet og dannet Utdanningsforbundet.

Fondet ble opprettet etter salget av en eiendom, og lærerinnelaget bestemte hvilket formål midlene skulle benyttes til. På den tiden var det mange kvinnelige medlemmer i Norsk Lærerlag som ikke hadde råd til å prioritere videreutdanning og forskning, da dette var noe de i så fall måtte bekoste selv.

Formålet med fondet ble derfor å yte kvinnelige lærere i grunnskolen økonomisk støtte til videreutdanning og forskning. Søknader innenfor områdene likestilling og kjønn, og kjønnsperspektivet i pedagogikken, blir høyt prioritert. Det samme gjelder doktorgradsstudier.