Tall og statistikk om bemanning i barnehagen

Hvordan står det til med bemanningssituasjonen i norske barnehager? Her finner du den viktigste statistikken.

2024 Bhg.lærer og ansattmangel.pngStatistikken for barnehagelærere er oppdatert med nye tall i februar 2024.

I 2022 gikk 93,4 prosent av barn i alderen 1-5 år i barnehagen.

Tusenvis av barnehagelærere mangler

I dag er den lovfestede normen for pedagogisk bemanning i barnehagen slik at det skal være minst én barnehagelærer pr. 7 barn under tre år, og minst én barnehagelærere pr. 14 barn over tre år.

Dette tilsvarer en barnehagelærerandel på om lag 43 prosent av barnehagens ansatte.

 • Det mangler over 2 800 barnehagelærerårsverk for å oppfylle denne barnehagelærernormen (Udir, 2024). Dette tallet inkluderer også stillingene som har fått dispensasjon fra utdanningskravet, og viser dermed den reelle barnehagelærermangelen i Norge.
 • For å oppnå en barnehagelærerandel på 50 prosent, slik det er bred partipolitisk enighet om, må det tilsettes ytterligere 4 400 barnehagelærere i landets barnehager.
 • Den norske barnehagen mangler med andre ord omtrent 7 300 barnehagelærere for å oppnå en tilfredsstillende barnehagelærertetthet i landets barnehager. 

Våren 2023 vedtok regjeringen en ny målsetting om en barnehagelærerandel på 60 prosent innen 2030. 

Utdanningsforbundet har utarbeidet en modell som sikrer økt grunnbemanning i form av flere barnehagelærere. Samlet vil dette tilføre 6 300 nye barnehagelærerårsverk i sektoren, i tillegg til de som kommer gjennom en styrket barnehagelærernorm. 

Dermed mangler det totalt 13 300 barnehagelærere for å oppnå den styrkede grunnbemanningen og økte barnehagelærerandelen Utdanningsforbundet arbeider for. 

Regjeringens nye målsetting om en barnehagelærerandel på 60 prosent fordrer også 13 300 flere barnehagelærerårsverk enn vi har i dag.

Sjokktall for søkere til barnehagelærerutdanningen

 • Ifølge Samordna opptak falt søkningen til barnehagelærerutdanningen med 25,6 prosent fra 2021 til 2022, og fra 2022 til 2023 falt søkertallene igjen med 16,5 prosent.
 • Altså har nesten 40 prosent av søkerne som setter barnehagelærerutdanning som sitt førstevalg forsvunnet i løpet av to år.

Høyt sykefravær

 • Det legemeldte sykefravært i barnehagen lå i 2019 på 7 prosent, ifølge NAVs statistikk. Sykefraværet i barnehagen er med andre ord mer enn 60 prosent høyere enn gjennomsnittet for alle yrkesaktive, som ligger på 4,3 prosent.
 • Det legemeldte sykefraværet i barnehagen tilsvarer om lag 1 600 000 tapte dagsverk, eller nesten 7000 årsverk.
 • Dette betyr at det legemeldte fraværet i gjennomsnitt tilsvarer 1,25 årsverk i hver eneste barnehage i landet.

Mange velger bort barnehagen

 • 4 av 10 barnehagelærere i yrkesaktiv alder arbeider ikke i barnehage.
 • I Trøndelag viser en undersøkelse at så mange som 65 prosent av barnehagelærerne har vurdert å søke et helt annet yrke i løpet av det siste året, og en fjerdedel rapporterer at de er i reelle søkeprosesser. Bare 23 prosent av barnehagelærerne svarer at de ville valgt det samme yrket om igjen.
 • Tall fra SSB viser at det finnes en reservestyrke på om lag 18 000 barnehagelærere, som arbeider andre steder enn i barnehagen.

Lønna til barnehagelærerne er for lav

 • Statistisk sentralbyrå viser i sine analyser av sammenhengen mellom utdanning og samlede inntekter gjennom yrkeskarrieren at barnehagelærerne fortsatt er blant yrkesgruppene som kommer dårligst ut i samfunnet.
 • I gjennomsnitt tjener barnehagelæreren nesten 13 prosent mindre enn en som har gjennomført videregående opplæring, allmenne fag.
 • Det er faktisk slik at også de som ikke har tatt utdanning utover grunnskolen i snitt har noe høyere inntekt gjennom sin yrkeskarriere enn barnehagelæreren. Dette fordi de ikke taper årene med inntekt som barnehagelæreren er under utdanning, og heller ikke pådrar seg gjeld i form av studielån.
 • Selv om høyere utdanning generelt sett lønner seg, gjelder dette altså ikke for barnehagelærerne.

Barnehagene har for svak grunnbemanning

 • Norske barnehager holder åpent opp mot 10 timer hver dag. Samtidig er halvparten av landets barnehager bare fullt bemannet i 4-5 timer av åpningstiden. 30 prosent av barnehagene er fullt bemannet i mindre enn 4 timer om dagen, og bare 16 prosent er fullt bemannet i 6 timer eller mer.