Dette mener partiene om flere barnehagelærere og økt bemanning

Dette sier partienes programmer om flere barnehagelærere i barnehagen og bedre bemanning.

Flere barnehagelærere og bedre bemanning i barnehagene!

Utdrag fra Aps program:

Vi vil at barna skal møte flere kompetente og kvalifiserte voksne. Tidlig innsats begynner i barnehagen med dyktige fagfolk som har tid og tillit til å følge opp hvert enkelt barn. (…) vi vil sørge for gode barnehager med kvalifiserte voksne som gir trygghet og stimulerer til lek, læring og utvikling.

Arbeiderpartiet vil:

 • Jobbe for at minst halvparten av de ansatte i alle barnehager som jobber direkte med barna, er barnehagelærere, og øke andelen fagarbeidere.

 • Styrke kvaliteten i barnehagen gjennom krav til tilstedeværende leder, vikarbruk, mulighet for kompetanseutvikling for de ansatte og krav om barnehagefaglig kompetanse hos eier.

Les mer om Aps barnehagepolitikk i partiprogrammet:
Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025

Utdrag fra Frps program:

Frp skriver at partiet «vil ha et mangfold av barnehager som tilbyr et variert pedagogisk innhold av høy kvalitet», men det finnes ingen punkter i programmet knyttet til de ansatte og deres kompetanse.

Utover et punkt om å «styrke språkopplæringen i barnehagen» har Frps program heller ingen formuleringer om innholdet i barnehagen.

Les mer om Frps barnehagepolitikk i programmet
Frps partiprogram 2021-2025

Utdrag fra Høyres partiprogram:

 • Ha et mål om å øke pedagogtettheten i barnehagene til 50 prosent.

 • Gi flere ansatte i barnehagene etter- og videreutdanning.

 • Etablere flere utdanningsbarnehager, det vil si barnehager som har et formalisert samarbeid med en utdanningsinstitusjon om utvikling av profesjonen og bedre praksis.

 • Sikre at flere barnehageledere tilbys pedagogisk ledelsesutdanning, og utvikle flere karriereveier for barnehageansatte, etter modell av lærerspesialistordningen.

Les mer om Høyres barnehagepolitikk i partiprogrammet:
Høyres partiprogram 2021-2025

Utdrag fra SVs program:

Barnehagene skal ivareta barns behov for omsorg, lek, danning og læring, gi barn like muligheter og utjevne sosiale forskjeller i barnas nærmiljø. SV vil styrke kvaliteten i barnehagen og øke antall ansatte. Vi må sørge for at alle barn blir sett og får omsorg av ansatte de kjenner

SV vil:

 • Sikre flere barnehagelærere og pedagoger. SV vil sikre 50 prosent barnehagelærere og minst 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere.

 • Gjennomføre bemanningsnormen og sikre forsvarlig bemanning i hele åpningstiden. Det må settes inn vikarer ved fravær. Store barnehageeiere og kommuner bør ha fast ansatte vikarer.

 • Innføre en rett til etter- og videreutdanning for lærere, uten egenandel.

 • Gjennomføre tillitsreform i barnehagen og skolen i samarbeid med de ansatte der lærerrollen avbyråkratiseres og det profesjonelle handlingsrommet styrkes. Styrere og rektorer må få tilstrekkelig tid til å utvikle det pedagogiske arbeidet i barnehagen og skolen.

 • Styrke den nasjonale veiledningsordningen, og sikre gode nasjonale rammer for et likeverdig og godt tilbud for alle nyutdannede lærere. Utvide ordningen til også å gjelde SFO-ansatte, barnehagelærere og lærere i videregående skole

Les mer om SVs barnehagepolitikk i partiprogrammet:
SVs arbeidsprogram 2021-2025

Utdrag fra KrFs program:

Vi må sikre en god bemanning i barnehagen, slik at barna kan bli sett og ivaretatt. Gode barnehager skapes i et samspill mellom barna og trygge og kompetente voksenpersoner.

Kristelig Folkeparti vil:

 • Øke andelen barnehagelærere i barnehagen til 50 prosent. Pedagognormen må fullfinansieres.

 • Følge opp og sikre fullfinansiering av bemanningsnormen for barnehager med en voksen per tre barn under tre år, en voksen per seks barn over tre år og en voksen per seks barn gjennom hele dagen.

 • Styrke rekrutteringen til barnehagene, særlig menn.

 • Fortsette arbeidet med kompetanseheving av personalet i barnehagene.

Les mer om KrFs barnehagepolitikk i partiprogrammet:
KrFs partiprogram 2021-2025

Utdrag fra Sps program:

Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold innenfor en nasjonalt fastsatt rammeplan. De ansatte skal kjenne barna og se deres behov. Barnehagelærerne må ha faglig handlingsrom til å velge metoder og arbeidsmåter, og barnehagene må være en attraktiv arbeidsplass.

Barnehagene må også være en arena for tidlig innsats slik at barn med særskilte behov raskt får oppfølging som sikrer god utvikling.

Senterpartiet vil:

 • Fullfinansiere bemannings- og pedagognormen med statlige tilskudd til kommunene. Pedagognormen må utformes forholdsmessig etter antallet barn.

 • Innføre krav om at 50 % av de ansatte skal være barnehagelærere og minimum 25 % skal være fagarbeidere.

 • Stimulere til at barnehageansatte tar etter- og videreutdanning.

 

Utdrag fra MDGs program:

De Grønne vil legge til rette for at de ansatte har god og riktig kompetanse og at det er nok ansatte til at barn og foreldre opplever barnehagen som et trygt sted der alle blir sett og fulgt opp. De Grønne har tillit til fagfolk, og vil legge til rette for at de ansatte i større grad får bruke sin fagkunnskap og kjennskap til hvert enkelt barn til å legge opp arbeidet, i stedet for standardiserte opplegg.

MDG vil:

 • Gi alle nyutdannede barnehagelærere rett til kvalifisert veiledning de to første årene i jobb.

 • Arbeide for at barnehagelærerne får systematisk etter- og videreutdanning.

 • Sikre at bemanningsnormen gjelder for hele åpningstiden.

 • Styrke rekrutteringen av menn til barnehagen med mål om 25 prosent flere mannlige barnehagelærere innen 2030.

 • Gi barnehagepersonalet mer tid til individuell oppfølging av barna ved å redusere krav til unødvendig rapportering og dokumentasjon.

Les mer om MDGs barnehagepolitikk i programmet:
MDGs partiprogram 2021-2025

Utdrag fra Venstres program:

 • Det aller viktigste for å gi alle barn like muligheter, er barnehager av høy kvalitet. Da må vi sikre at det både er mange nok ansatte i barnehagene, og at det er flere barnehagelærere, flere fagarbeidere og flere med andre utdanninger som er relevante. Pedagognormen som ble innført i 2018 bør evalueres, og kravene til utdanning bør skjerpes.

 • Målet vårt er å øke andelen barnehagelærere til over femti prosent i løpet av neste stortingsperiode, opp mot seksti prosent de neste ti årene. I tillegg vil vi arbeide for å rekruttere flere mannlige barnehagelærere.

 • Barnehagelærere og assistenter trenger kontinuerlig kunnskapspåfyll. Vi vil gi både barnehagelærere og assistenter tilbud om etter- og videreutdanning, og få flere med mastergradsutdanning i barnehagene.

 • Vi vil gi flere lærere det kompetansepåfyllet de trenger, helt fra barnehagelærere og grunnskolelærere til lektorene på videregående skole.

Les mer om Venstres barnehagepolitikk i partiprogrammet:
Venstres partiprogram 2021-2025

Utdrag fra Rødts program:

God bemanning gjennom hele barnehagedagen og ansatte med faglig kompetanse gir gode barnehager.

Rødt vil:

 • Styrke barnehagelærernormen slik at minst halvparten av grunnbemanningen er barnehagelærere

 • At barnehagelærernormen skal styrkes slik at en barnehagelærer ikke skal ha ansvaret for mer enn seks barn under tre år og tolv barn over tre år.

 • Sikre stedlig styrere, med barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning i alle barnehager.

 • Styrke bemanningsnormen, med mål om en norm på minst en ansatt per to barn under tre år, og minst en ansatt per fem barn over tre år.

 • At bemanningsnormen skal gjelde på gruppenivå, og knyttes opp til barnehagens åpningstid på 9 timer, ved lengre åpningstid skal bemanningen styrkes tilsvarende.

 • At barnehageansatte sikres mulighet til etter- og videreutdanning, og tilbud om å ta fagbrev og/eller barnehagelærerutdanning.

Les mer om Rødts barnehagepolitikk i programmet:
Rødts arbeidsprogram 2021-2025