Tiltak for å rekruttere og beholde barnehagelærere

I dag er mindretallet av de ansatte i barnehagene utdannede barnehagelærere. Utdanningsforbundet har som mål at minst 60 prosent av de ansatte i barnehagen har barnehagelærerutdanning, og at grunnbemanningen må økes ved å tilsette ekstra barnehagelærere. Her finner du forslag til tiltak på kommunenivå for å skaffe flere barnehagelærere.

Forskning viser at de ansattes kompetanse er en av de viktigste enkeltfaktorene for å utvikle gode barnehager. Barnehagelærerne er garantisten for en barnehage der alle barn får mulighet til å inngå i et inkluderende fellesskap preget av lek, vennskap og meningsfulle aktiviteter.

Med flere barnehagelærere styrkes fagmiljøet som er nødvendig for å kunne sikre alle barns rett til et godt barnehagetilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanens føringer.

Økt grunnbemanning i barnehagen bidrar til at de ansatte lettere ser hvert enkelt barn og kan følge deres interesser, ønsker og behov på gode måter. Dette er ikke minst avgjørende for å gi barna som har særskilte behov for oppfølging et trygt og stimulerende tilbud. Bedre bemanning vil også demme opp for barnehagenes høye sykefravær.

Det er fullt mulig å ta grep lokalt for å styrke bemanningen og øke antallet barnehagelærere i barnehagene.

Hver enkelt kommune bør analysere situasjonen lokalt og lage en plan for å rekruttere og beholde barnehagelærere. En slik plan bør inneholde:

 

Å ta en barnehagelærerutdanning gir i dag negativ innvirkning på livsløpsinntekten, sammenlignet med de som ikke har tatt utdanning etter fullført videregående opplæring.

Sagt med andre ord: De som har videregående skole som høyeste fullførte utdanning, tjener i snitt mer gjennom karrieren enn barnehagelærerne.

Barnehagelærerutdanningen er en treårig høyskoleutdanning (bachelor) og gir en livsløpsinntekt på 17,8 millioner kroner. Gruppen med videregående opplæring som høyeste fullførte utdanning tjener 20,7 millioner gjennom yrkeslivet.

Ett tiltak for å rekruttere og beholde barnehagelærere vil derfor være å øke lønna, slik at man ikke taper penger på å ta en treårig utdanning på høyere nivå.

Arbeidsgiver må mer aktivt bruke lønn for å rekruttere og beholde kvalifiserte barnehagelærere framfor å tilsette ukvalifiserte. Et rekrutterende tiltak kan være å tilby nye barnehagelærere et anselig engangsbeløp ved tilsetting.

For å beholde barnehagelærerne, må arbeidsgiver også gi ordentlig lønnsmessig uttelling for all videreutdanning barnehagelærerne tar.

Med bedre seniortiltak og tilrettelegging kunne mange barnehagelærere ha ventet med å pensjonere seg, og færre ville blitt uføre. Seniorpolitiske tiltak må føre til at barnehagelærerne opplever reelle lettelser i arbeidet.

Slike tiltak kan være:

  • reduksjon av arbeidsbelastninger som tidspress og arbeidsmengde;
  • redusere stillingen, men beholde lønna, som for eksempel å gi eldre ansatte 100 prosent lønn i 80 prosent stilling;
  • mulighet for kompetanseutvikling gjennom hele yrkesløpet.

Jevnlig veiledning fra kvalifiserte veiledere er viktig for videre profesjonalisering og for å ta vare på engasjement og motivasjon hos barnehagelærerne i barnehagen.

Til tross for enighet mellom partene om at nyutdannede lærere på alle nivå skal få tilbud om veiledning i tråd med de nasjonale prinsippene og forpliktelsene for veiledning, viser en evaluering fra 2021 at 40 prosent av de nyutdannede lærerne ikke får veiledning i det hele tatt, og at både kvalitet og omfang er varierende.

Der det er gode systemer for veiledning av nyutdannede er det mer attraktivt å søke jobb.

Ansatte i barnehagen som arbeider deltid bør få anledning til å utvide sin stillingsprosent før utlysning av ledige stillinger. Arbeidsgiver bør oppfordres til å undersøke systematisk om barnehagelærere i deltidsstillinger kan vurdere å øke sin stillingsprosent, og legge til rette for dette.

For å nå målet om minst 50 prosent barnehagelærere, bør kommunen oppmuntre og legge til rette for at andre ansatte i barnehagen skal få utdanne seg til barnehagelærere. Dette kan for eksempel gjøres i samarbeid med lokale utdanninginstitusjoner som tilbyr ulike former for deltidsutdanning.

Barnehagelærerne må ha tid, tillit og faglig autonomi til å utføre sitt yrke. Barnehager som sikrer rom for, etterspør og stoler på barnehagelærernes faglige skjønnsutøvelse, er attraktive arbeidsplasser.

For å rekruttere bedre, kan man oppsøke studiesteder og markedsføre egen kommune. Blant annet kan de økonomiske fordelene ved å bo i enkelte deler av landet synliggjøres.

Det kan også opprettes en kontaktperson for potensielle søkere, gjerne en nyutdannet kollega.

Nasjonal statistikk viser at det finnes en reservestyrke på om lag 18 000 barnehagelærere i Norge.

Fins det barnehagelærere som arbeider andre steder i kommunen, som kan tenke seg å jobbe som barnehagelærer? Hva må til for at de velger seg barnehagen som arbeidsplass?