Barnehagelærerens kjernekompetanse

Det er et stort ansvar å være barnehagelærer. Gjennom barnehagens hverdagsliv skal barnehagelæreren legge til rette for lek, vennskap og erfaringer som bidrar til barns helhetlige utvikling.

Barnehagelærerens kompetanse er kompleks og spesialisert inn mot arbeidet med å lede og utvikle barnehagens pedagogiske praksis i tråd med barnehageloven og rammeplanens føringer. De ulike sidene av denne kompetansen går over i hverandre, men kan grovt deles i fire hovedkategorier.

Barnehagelærerens pedagogiske kompetanse omfatter inngående kunnskap om lekens særskilte betydning i små barns liv. I tillegg har barnehagelæreren innsikt i hvordan barns helhetlige utvikling best støttes, gjennom rike erfaringsmuligheter og varierte aktiviteter i barnehagens hverdagsliv.

En viktig bestanddel i barnehagelærerens pedagogiske kompetanse er evnen til improvisasjon, slik at alt det uforutsette som skjer når barn møtes kan få utvikle seg og bli betydningsfullt. Den pedagogiske kompetansen innebærer også evnen til å planlegge, vurdere og dokumentere den pedagogiske praksisen, så alle barn opplever meningsfulle barnehagedager.

Alle barn er avhengig av trygghet og omsorg, men også utfordringer og frihet til utforsking av egne og andres grenser. Gjennom sin utdanning tilegner barnehagelæreren seg kunnskap om små barns væremåter og særegne kommunikasjonsformer. Barn ønsker å forstå og å bli forstått, og barnehagelærerens relasjonelle kompetanse dreier seg om evnen til å tone seg inn, være i kontakt og forstå barnas ønsker, interesser og behov.

Den relasjonelle kompetansen innebærer også kunnskap om barns jevnaldringsrelasjoner, og er derfor avgjørende for å kunne legge til rette for små barns vennskap og lek. Også for å sikre et godt samarbeid med barnas foreldre, er barnehagelærerens relasjonelle kompetanse viktig. Evne til tydelig kommunikasjon er avgjørende for å skape en felles forståelse for barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandat.

Barn er nye i verden, og i barnehagen gjør de erfaringer for livet. Barnehagens ansvar for at disse erfaringene blir gode, kan neppe overdrives. Derfor utvikler barnehagelæreren en profesjonsetisk kompetanse gjennom sin utdanning.

Her får barnehagelæreren øvelse i å håndtere alle de umiddelbare valgene som må tas i møte med ulike og ofte motsetningsfulle interesser, ønsker og behov. Med utgangspunkt i forpliktelsen til barnehagens formål, er dette avgjørende for å kunne ivareta det enkelte barns trivsel og utvikling og samtidig respektere foreldrenes oppdrageransvar.

Med innsikt i egne holdninger, og kunnskap om de grunnleggende verdiene barnehagen bygger på, anerkjenner og forsvarer barnehagelærerne barndommens egenverdi.

I tillegg til det direkte arbeidet med barna og deres foreldre, har barnehagelæreren kompetansen som kreves for å kunne lede arbeidet med planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av barnehagens pedagogiske praksis. Dette innebærer blant annet å veilede det øvrige personalet, og utvikle en felles kultur som sikrer at barnehagen arbeider i tråd med barnehageloven og rammeplanens føringer.

Handout (forside) (A5 148 x 210).png

Her kan du laste ned brosjyren om barnehagelærerens kompetane (bokmål og nynorsk).

Brosjyren er designet til å være et tosidig ark, i enten A4 eller A5-format. Denne kan skrives ut og deles ut på arrangementer, på stands eller direkte til både politikere og velgere gjennom valgkampen.