Barnehagestyrers arbeidsoppgaver

Mye av barnehagestyrernes arbeidstid går bort til administrative gjøremål. Disse oppgavene stjeler tid fra de faglige og pedagogiske arbeidsoppgavene.

Last ned Barnehagestyrers arbeidsoppgaver. Rambøll 2023

På oppdrag fra Utdanningsforbundet har Rambøll management consulting (Rambøll) gjennomført en undersøkelse av barnehagestyrernes arbeidshverdag. Resultatene viser at mye av styrernes arbeidstid går bort til administrative gjøremål, som langt fra alle ser verdien av. Disse oppgavene stjeler tid fra de faglige og pedagogiske arbeidsoppgavene. Resultatene fra undersøkelsen tyder også på at den administrative byrden har økt i løpet av de siste årene, og at styrere i store barnehager har minst tid til oppgaver som bidrar til å gjøre barnehagen til et godt sted å være for barn og ansatte.

Bakgrunn

Til tross for at antallet barn og antall årsverk i barnehagen har økt de siste 20 årene, har antallet styrere vært så å si uendret. Dette tyder på at styrere har fått et større ansvar sammenlignet med tidligere. Samtidig indikerer flere undersøkelser at deler av styrers oppgaver blir delegert til andre ansatte. Det mangler imidlertid validert informasjon om hvilke oppgaver og i hvilket omfang oppgavene delegeres.

Rambøll har undersøkt hvilke oppgaver barnehagestyrere bruker tid på, hvilke av disse oppgavene som blir delegert til andre ansatte, til hvem oppgavene delegeres og i hvilket omfang. I tillegg har det blitt gjennomført kvalitative dybdeintervjuer med et utvalg styrere og pedagogiske ledere for å gå i dybden på opplevelsen av arbeidsmengde, arbeidsoppgaver, delegeringspraksis i barnehagen, samt hvordan det å ha støtteressurser har betydning for hvordan man opplever og organiserer barnehagehverdagen.