Debatthefte om videregående opplæring

I desember 2018 leverte Ragnhild Lied og hennes regjeringsnedsatte utvalg utredningen «Kvalifisert, forberedt og motivert» (NOU 2018:15). Liedutvalgets mandat er i korte trekk å vurdere sterke og svake sider ved norsk videregående opplæring i dag og skissere forslag til endringer.

Last ned Debatthefte om videregående opplæring

Vi kan med andre ord stå på terskelen til omfattende og gjennomgripende endringer som vil prege utviklingen av videregående opplæring i overskuelig framtid.

Debattheftet

I dette debattheftet redegjør vi for utvalgets arbeid og beskriver de problemstillingene utvalget har blinket ut som sentrale. I tillegg løfter vi fram noen spørsmål som blir spesielt viktige for Utdanningsforbundet og lærerprofesjonen i denne sammenhengen. Håpet er å bidra til diskusjon og engasjement blant de som arbeider i og med skolen, slik at lærerprofesjonen kan være med å legge premissene for den videre utviklingen av norsk videregående opplæring.
Utvalget skal vurdere om videregående opplæring har en struktur og et innhold som legger til rette for at flest mulig fullfører og består. De skal også vurdere om dagens modell for videregående opplæring tilfredsstiller arbeidslivets og samfunnets behov for kompetanse, og om den i tilstrekkelig grad fremmer lærelyst og motivasjon.

Hovedrapporten kommer i desember 2019

Hovedrapporten fra utvalget vil foreligge i desember 2019. Her skal utvalget vurdere ulike modeller for videregående opplæring og komme med forslag til konkrete endringer i struktur og fagsammensetning. Utvalgsarbeidet blir fulgt av en bredt sammensatt referansegruppe. Liedutvalgte har en egen nettside hvor alle innspill og arrangement legges ut: www.liedutvalget.no Her finner du også Utdanningsforbundets innspill til utvalget.