Evaluering av Lærerprofesjonens etiske råd

I denne rapporten blir resultatene fra en evaluering av Lærerprofesjonens etiske råd presentert. Det er Senter for profesjonsstudier (SPS) ved Oslo Metropolitan University som har gjennomført evalueringen i perioden desember 2017–juni 2018.

Last ned Evaluering av Lærerprofesjonens etiske råd (SPS/OsloMet 2018)

Les også faktaarket Evaluering av lærerprofesjonens etiske råd – hovedfunn og anbefalinger

Rapporten er basert på intervjuer med sentrale aktører, og inneholder også diskusjoner og anbefalinger for videre arbeid både i og med rådet.

Analysene av intervjuene som forskerne fra SPS har gjennomført, har vist at det er ulike syn på hva profesjonsetikk for lærere i barnehage og skole er og bør være, og hvordan det best skal jobbes med dette. Slike spenninger finner forskerne både i rådet selv, hos aktører utenfor rådet og også i forskningsfeltet.

SPS mener det kan være behov for å ha noen mer overordnede diskusjoner om hva som kjennetegner arbeidet med profesjonsetikk for lærere i barnehage og skole, og også hvordan feltet profesjonsetikk bør utvikles videre. I rapporten skriver SPS at det er gode argumenter for å ha et slikt råd, og at etableringen av rådet var et riktig, viktig og framoverrettet initiativ. Samtidig mener SPS at det er flere områder der rådets arbeid bør klargjøres, støttes og videreutvikles for at rådet skal kunne fylle sin rolle.

Lærerprofesjonens etiske råd ble opprettet våren 2016 etter vedtak på Utdanningsforbundets landsmøte året før. I rådets mandat heter det at rådet skal støtte opp om etisk forsvarlig praksis i utdanningssektoren, og bidra til økt bevissthet og kunnskap om lærerprofesjonens etiske ansvar og verdier. Rådet må ses som et ledd i den større satsingen på profesjonsetikk i Utdanningsforbundet.

I tillegg til å opprette et råd, vedtok landsmøtet i 2015 også at rådets arbeid i perioden 2016–2019 skulle evalueres, og at evalueringen skulle ferdigstilles før landsmøtet i november 2019. Rapporten fra SPS har det formål å gi et kunnskapsgrunnlag når det skal fattes en beslutning om rådets vei videre.

Les mer om Utdanningsforbundets arbeid med profesjonsetikk

Les mer om Lærerprofesjonens etiske råd