NOU 2022:11 Ditt personvern - vårt felles ansvar - Personvernkommisjonens rapport

Utdanningsforbundet støtter kommisjonens drøftinger av personvern som en grunnleggende samfunnsverdi. For lærerprofesjonen er personvern omtalt som en av fire grunnleggende verdier i Lærerprofesjonens etiske plattform.

Personvernkommisjonens beskrivelse av den gjennomgående tendensen til at digitalisering av samfunnet skjer på bekostning av personvernet er alvorlig og krever tiltak.

Utdanningsforbundet er enig i kommisjonens forslag om at tiden er inne for at det må etableres en helhetlig og offensiv statlig personvernpolitikk i samfunnet generelt, og i skole- og barnehagesektoren spesielt. Denne politikken er Utdanningsforbundet spesielt opptatt av at må sette skoler og barnehager i stand til å bruke digitale tjenester og læringsverktøy på en måte som ivaretar barn, unge og ansattes personvern.

Les mer: Utdanningsforbundet sin høringsuttalelse (pdf 163 kB)