Varsling internt i Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet har egne rutiner for varsling om kritikkverdige forhold internt i organisasjonen.

Hvis du ønsker å varsle om kritikkverdige forhold internt i Utdanningsforbundet, kan du gå fram på to måter:

  1. Sende e-post til Utdanningsforbundets varslingsnemnd. På grunn av skjerpede regler for personvern, anbefaler vi deg å kryptere e-posten du sender. Du kan bruke Utdanningsforbundets egen krypteringsløsning.

  2. Kontakte leder eller andre tillitsvalgte på det nivået i organisasjonen der det kritikkverdige forholdet har oppstått.

Hva er et varsel?

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med lover og regler eller alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.

Forskjellen på «å varsle», «å klage» og «å si fra»

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold og er en del av vår ytringsfrihet.

Det er viktig å skille på «å klage», «å si fra» og «å varsle». Ved mottak av et varsel skal det alltid vurderes om varselet er forholdsmessig sett opp mot definisjon av kritikkverdige forhold. Likeledes skal det i saker med klager på tillitsvalgte vurderes om klagen bør behandles som en varsling.

«Å klage» eller «å si fra» kan i denne sammenhengen handle om behov for å formidle misnøye eller uenighet, for eksempel med hvordan en tillitsvalgt har bistått et medlem, en tillitsvalgts samarbeids- eller kommunikasjonsform eller et styres prioriteringer. Slike saker skal følges opp etter Utdanningsforbundets saksbehandlingsregler.

Varslingsrutinene gjelder for medlemmer og tillitsvalgte som utøver sine verv
og/eller deltar i aktiviteter som Utdanningsforbundet er ansvarlig for. 

Eksempler på slike aktiviteter er møter, kurs, konferanser eller andre sammenkomster som Utdanningsforbundet arrangerer på arbeidsplassen, i lokallaget, i fylkeslaget eller sentralt.

For at vi skal kunne vurdere saken er det viktig at du informerer om følgende:

  1. Beskrivelse av kritikkverdig(e) forhold du vil varsle om
  2. Beskrivelse av hva som eventuelt er gjort for å løse saken før varsel sendes
  3. Eventuelle forslag til hva som kan gjøres for å løse saken

Fordi det er vanskelig å undersøke og følge opp anonyme varslinger, oppfordrer vi varslere til ikke å være anonyme. Man kan likevel velge å varsle anonymt. Anonym varsling kan sendes i lukket konvolutt til Utdanningsforbundet ved sekretær for varslingsnemnda, men det anbefales å bruke en anonym e-post slik at du kan kontaktes for ytterligere opplysninger og informasjon om oppfølging av saken.

Alle varslinger tas opp i en egen varslingsnemnd i Utdanningsforbundets sentrale sekretariat. Varslingsnemnda vurderer saken og om varselet skal følges opp sentralt eller lokalt. Nemnda vurderer også hvem som skal undersøke saken og kan ved behov bistå eller veilede lokale ledd i arbeidet med å følge opp saken. I tillegg skal nemnda vurdere om det er behov for å sette inn særskilte tiltak for å ivareta varsleren.

Senest to uker etter innsendt varsel, skal du som varsler få tilbakemelding om videre oppfølging av saken og om hvem som har ansvar for å følge opp. Du skal samtidig få informasjon om Utdanningsforbundets rutiner for oppfølging av varslingssaker i tillitsvalgtapparatet. Hvis du ikke mottar informasjon om oppfølging innen to uker, kan du sende kopi av varselet direkte til sekretariatssjefen.

Så snart som mulig etter innsendt varsel, skal du inviteres til en samtale der du gis mulighet til å utdype varselet muntlig.

Ved behov skal det settes inn tiltak for å ivareta og sikre deg mot gjengjeldelse.

Innen en uke etter at varslingsnemnda har konkludert i saken, skal du informeres om konklusjonen. Du vil imidlertid ikke få vite detaljert hvordan enkeltpersoner eller styrer følges opp i etterkant av varslingssaken.

«Omvarslet» er en eller flere personer som det er rettet et varsel mot.

Som omvarslet har du, så sant ikke helt særlige grunner tilsier noe annet, krav på å få informasjon om innholdet i varselet innen to uker etter at det er mottatt. Særlige grunner kan være frykt for bevisforspillelse, hensyn til varsler, reell fare for gjengjeldelse, eller sannsynlighet for at undersøkelsene vil bli hindret eller vanskeliggjort. Informasjonen du får vil være avklart med varsler. Forholdet varselet gjelder, og eventuelt behov for sikring av varsler vil være avgjørende for om du får vite hvem som har sendt inn varselet. Du skal ha informasjon om hvem som har fått ansvar for å undersøke og følge opp varselet.

Som omvarslet skal du sikres kontradiksjon gjennom rett til å uttale deg om forholdene det er varslet om og å gi opplysninger du mener er viktig for å belyse saken.

Innen en uke etter at varslingsnemnda har konkludert i saken, skal du informeres om konklusjonen og om det vil bli satt inn tiltak eller oppfølging som resultat av varslingssaken.