UNESCO

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) ble dannet i 1945 i troen på at politiske og økonomiske avtaler ikke er nok for å skape varig fred. Organisasjonen er det eneste FN-organet som har utdanning som ett av sine uttalte formål.

UNESCO har fire hovedprioriteringer: Utdanning for alle, beskyttelse av kulturarv, vitenskapelig samarbeid og ytringsfrihet. Unesco er den eneste FN-organisasjonen som eksplisitt har utdanning som et av sine hovedansvarsområder.

Utdanning 2030 er en del av 17 bærekraftsmål som til sammen utgjør 2030-agendaen for bærekraftig utvikling vedtatt av FN i 2015. Utdanning er dekket i bærekraftsmål nummer fire: (SDG 4), å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av kvalitet og fremme livslang læring for alle.

Utdanning 2030 baserer seg på prinsipper om menneskerettigheter og menneskeverd og anerkjenner utdanning som grunnleggende for fred, toleranse og bærekraftig utvikling. Utdanning 2030 (Education 2030) er en global dugnad mellom stater og internasjonale aktører, som fastsetter en felles visjon for utdanning. Satsingen ble vedtatt av 160 land på et toppmøte i Incheon, Sør Korea, i 2015. UNESCO har hovedansvaret for å lede og koordinere det internasjonale arbeidet.

Hvert år gir UNESCO ut Global Education Monitoring Report. Rapporten gir en oversikt over hvor langt verden har kommet i å oppfylle bærekraftsmål 4, og hvilke nasjonale og internasjonale strategier som er utviklet for å nå målet.

Education International og UNESCO har et utstrakt samarbeid. Blant annet samarbeider de om FNs merkedager angående utdanning – Verdens lærerdag 5. oktober og Den internasjonale dagen for utdanning 24. januar. UNESCO har erklært 5. oktober som Verdens lærerdag for å markere og feire framleggelsen av en felles anbefaling fra UNESCO og FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) vedrørende lærernes status. Anbefalingen fra 1966 beskriver læreres plikter og rettigheter, og gir internasjonale standarder for læreres utdanning, rekruttering, ansettelse, samt utdannings- og læringsvilkår. Formålet er å styrke lærernes status for å fremme utdanning av høy kvalitet.

«Recommendation concerning the status of Teachers”

I 2008 ble «Teachers Task Force» (TTF) opprettet på et utdanningstoppmøte i Oslo, etter norsk initiativ. TTF er en allianse mellom nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner, akademiske institusjoner og FN-organ som arbeider sammen for å redusere den store lærermangelen. TTF har også et særskilt ansvar for å følge med på realiseringen av bærekraftsmål 4c i som lyder "Innen 2030 oppnå en vesentlig økning i antall kvalifiserte lærere, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid om lærerutdanning i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene og i små utviklings-øystater.”

EI har, sammen med UNESCO, utarbeidet et globalt rammeverk for læreprofesjonen, og sitter sammen i styringsgruppa for «International Task Force on Teachers for Education».

I 2019 vedtok UNESCO en ny global konvensjon for godkjenning av høyere utdanning. Konvensjonen innebærer at en persons kvalifikasjoner er noe en skal kunne ta med seg og få anerkjent, uansett hvor i verden man reiser. Flyktninger med høyere utdanning kan få en kvalifikasjonsvurdering, selv om de mangler skriftlig dokumentasjon på utdanningen sin. Den globale konvensjonen vil gjøre det lettere å studere på tvers av landegrensene, særlig for de som har valgt å studere utenfor sin egen verdensdel.

Mens departementene har ansvar for Norges offisielle UNESCO-politikk, fungerer Den norske UNESCO-kommisjonen som et bindeledd mellom det sivile samfunn og norske myndigheter. Kunnskapsdepartementet har sekretariatsansvar for Den norske UNESCO-kommisjonen.

 

Kontaktperson

Avbildet: Astrid Thomassen
Astrid Thomassen

Seniorrådgiver