Må ha ordninger når man ikke kan jobbe lenge nok

Det må komme ordninger for dem som ikke klarer å jobbe lenge nok dersom pensjonsalderen heves. Det gjelder spesielt for barnehagelærere, der nesten ingen står i jobb etter fylte 62 år.

Nestleder Ann Mari Milo Lorentzen ba Arbeids- og sosialkomiteen ta hensyn til dette da Utdanningsforbundet var på høring i Stortinget om «Et forbedret pensjonssystem med styrket sosial profil».

Regjeringen mener at økte aldersgrenser, bedre alderspensjon til uføre og å endre regulering av minstesatsene i folketrygdens alderspensjon vil bidra til et mer rettferdig pensjonssystem med små forskjeller, også i framtiden.

Men det mener Utdanningsforbundet ikke vil gjelde for spesielt barnehagelærere:

– Barnehagelærerne kommer dårlig ut i et pensjonssystem der det legges opp til at alle skal stå stadig lengre i arbeid. En altfor lav andel av barnehagelærerne står i jobb til fylte 62 år. Og en altfor høy andel går av som uføre. Barnehagelæreryrket er både fysisk og psykisk krevende, den emosjonelle belastningen er stor, sa Lorentzen.

Dersom pensjonsalderen heves mener Utdanningsforbundet at det må gjøres noe for de yrkesgrupper som opplagt ikke klarer å stå lenge nok i jobb.

–  Myndighetene må sørge for at arbeidsgivere i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte har reelle muligheter til å utvikle livsfasetiltak, seniortiltak og arbeidsmiljøtiltak som treffer. Og Utdanningsforbundet støtter at det nedsettes et «sliter-utvalg», slik regjeringen har foreslått. Her er det viktig at utvalget tar med barnehagelæreryrket, sa Lorentzen til komiteen.

Høy emosjonell belastning i barnehagen

I en SINTEF-rapport som kom i november dokumenteres det at det høye sykefraværet blant Utdanningsforbundets medlemmer ikke bare kommer av høyt arbeidspress, men også av store emosjonelle belastninger.

–  Relasjonelt arbeid kan ikke avlastes med hjelm og støvmaske. Denne typen arbeidsbelastning blir i alt for liten grad håndtert som et arbeidsmiljøproblem. Og vi  ser at det er en økende utfordring som flere enn oss bør være bekymret for, sa nestlederen også.

Se også: Offentlige arbeidsgivere må støtte lengre yrkeskarrierer

Se alt om pensjon fra Utdanningsforbundet

Tall fra vår medlemsmasse:

  • Omtrent 0,6 % av barnehagelærerne er i jobb etter fylte 65 år
  • I overkant av 2 % av styrerne/lederne er i jobb etter fylte 65 år
  • Ingen over 70 år er i jobb, verken blant styrere elle barnehagelærere