Unio: Behov for en mer fleksibel praktisering av frontfagsmodellen

Unio støtter hovedsakelig de økonomiske vurderingene og analysene i Holden 4-utvalget, og er enig i behovet for en fortsatt koordinert lønnsdannelse.

Fredag kom Frontfagsmodellutvalgets rapport (Holden IV), et utvalg som skulle se på utfordringer for den tradisjonelle norske lønnsdannelsen.

Unio støtter hovedsakelig de økonomiske vurderingene og analysene i Holden 4-utvalget, og vi er også enig i behovet for en fortsatt koordinert lønnsdannelse i Norge.

Unio og Akademikerne, med sine til sammen 650.000 medlemmer, mener imidlertid at utvalgets flertall ikke gir et troverdig svar på den bemanningskrisen som store deler av offentlig sektor står i.

Les rapporten her: NOU 2023:30 Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi

Må være mulig å bruke lønn som virkemiddel

Utvalgets rapport viser tydelig behovet for en mer fleksibel praktisering av frontfagsmodellen. Alternativet kan fort bli en kraftig svekkelse av det offentlige tjenestetilbudet til innbyggere og næringsliv, eller en storstilt privatisering av grunnleggende helse og omsorgstjenester i velferdsstaten. Det er ikke en ansvarlig utvikling. 

– Privat sektor bruker lønn som virkemiddel for å beholde og rekruttere nødvendig arbeidskraft. Det samme må være mulig i offentlig sektor dersom vi skal opprettholde kvaliteten i de offentlige tjenestene, og sikre nok kvalifisert arbeidskraft i offentlig sektor, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– Unio støtter en fortsatt koordinert lønnsdannelse, men vi mener erfaringene fra de siste års lønnsoppgjør viser at arbeidsgiverne i offentlig sektor ikke utnytter den fleksibiliteten flertallet i utvalget mener ligger i dagens frontfagsmodell. Resultatet er at vi ikke klarer å løse rekrutteringsutfordringene i offentlig sektor. Denne utviklingen må snus, og lønn er ett av mange virkemidler som må tas i bruk, sier Lied.

Bemanningskrise i flere deler av offentlig sektor

– Vi står midt i en bemanningskrise i helsevesenet, utdanningssektoren og i andre deler av offentlig sektor. Det er en uforsvarlig og lite bærekraftig utvikling verken vi, ansvarlige arbeidsgivere eller ansvarlige politiske myndigheter kan sitte å se på, sier Unio-lederen og viser blant annet til den akutte bemanningskrisen i Helse Nord og at vi i dag mangler over 5000 sykepleiere i Norge. 

– Vi har sett at lønnsveksten i deler av privat sektor, ofte i grupper med lav organisasjonsgrad, stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsramma. Den svake lønnsutviklingen blant lærere og det lave lønnsnivået for kvinnedominerte utdanningsgrupper i offentlig sektor kan ikke fortsette. Det vil få enorme negative konsekvenser for det offentlige tilbudet til befolkningen, sier Lied.

Hun viser blant annet til at mange vurderer å slutte i skolen og helsesektoren. Institutt for samfunnsforskning la også nylig frem en rapport som viser at vitenskapelig ansatte i staten siden 2015 har hatt dårligere lønnsutvikling enn både tilsvarende jobber i det private, andre høyt utdannede i offentlig sektor, og ansatte i industrien.

Les mer om rapporten her: Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2015–2022

Unio krever derfor en mer fleksibel praktisering av frontfagsmodellen, for å møte utfordringene framover.