Stortinget ber om strategi for flere lærere

– Situasjonen er dramatisk, og vi er utålmodige. Men vi takker partiene som har bidratt til å sette dette på dagsordenen, sier Steffen Handal.

23. mai behandlet Stortinget et forslag fra SV om ti grep for å rekruttere og beholde flere lærere og ansatte i skole og barnehage.

Her kan du lese SVs representantforslag.

Debatten i Stortinget var preget av en tverrpolitisk enighet om at situasjonen er bekymringsfull – og at det må tas grep.

Hvilke konkrete tiltak man skal gjennomføre, og når, var det mer uenighet om.

Det endelige vedtaket, som alle partiene stemte for, ber regjeringen om å utarbeide en strategi for økt rekruttering av lærere.

– Vi vil gjerne berømme SV som har tatt initiativ til å fremme konkrete forslag og for å sette dette på agendaen i Stortinget, sier Handal.

Veiledning og kontaktlærere

Han løfter fram to av grepene som Utdanningsforbundet mener er av særlig betydning. Den ene handler om å forskriftsfeste ordningen med veiledning for nyansatte lærere, i både barnehage og skole, og den andre om å styrke kontaktlærerresursen.

– For å rekruttere og beholde lærere til både barnehage og skole, vet vi at det er to ting som er avgjørende. Det er at de blir verdsatt for kompetansen de har og jobben de gjør, og at de har gode vilkår for å gjøre jobben sin på en god måte.  

Da er det viktig å sikre at alle nyutdannede lærere får god veiledning, støtte og oppfølging, slik at de ikke opplever at de står alene i overgangen fra utdanning til praksis, sier han.

– I tillegg må vi sørge for at lærere har god nok tid til å gjøre jobben sin skikkelig. I dag har en kontaktlærer 45 minutter i uka til elevoppfølging. I en klasse på 25 eller 30 elever, sier det seg selv at dette overhodet ikke strekker til. De minuttene er brukt opp før uka er i gang, sier Handal.

Trenger mer handling

Handal synes det er synd at det ikke var flertall for disse to konkrete grepene.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ga i sitt skriftlige brev til Stortinget, og i debatten, uttrykk for at regjeringen allerede er i gang med flere av forslagene som ble fremmet av SV. Samtidig uttrykte hun støtte til forslaget om at regjeringen skal utvikle en helhetlig strategi.

Handal hadde ønsket seg mer.

– Vi har stått i en lærerkrise lenge. Det er vel og bra at regjeringen skal utarbeide en strategi som skal se på problemet fra et helhetlig perspektiv. Men der ute i barnehagene og i skolene våre merkes lærermangelen hver eneste dag. Så det er klart vi er utålmodige, sier han.

Lønn åpenbart viktig

Selv om lærernes lønnsforhold ikke var en del av SVs representantforslag, trakk både representantene fra SV og Venstre fram lønn som en «åpenbar» rekrutteringsutfordring.

– Lønna må stå i forhold til utdanningen, og lærerne må ha en lønnsutvikling på linje med andre med tilsvarende utdanningsnivå i samfunnet. Vi fikk et godt oppgjør i år, men fortsatt henger lærerne bak andre med tilsvarende lang høyere utdanning, påpeker Handal.

– Skal vi motivere unge til et liv i dette fantastiske yrket, må de vite at de vil henge med i lønnsutviklingen framover og få betalt i tråd med den utdanningen de tar.  

Laget rundt eleven

I debatten i Stortinget var det flere partier, deriblant Venstre, Rødt og SV, som løftet fram behovet for å styrke laget rundt barn og unge. Behovet for flere yrkesgrupper inn i skolen, som kan bidra til å støtte elevene, og dermed også læreren, stod sentralt.

Det ser Handal svært positivt på. Han peker på at både pandemien og streiken i fjor viste med all mulig tydelighet at støttesystemene ikke fungerer tilfredsstillende i dag.  

– Det er et problem at for mange barn og unge ikke får den hjelpen de har behov for. Det går først og fremst utover den enkelte, men det er klart det også påvirker læringsmiljøet og lærerens arbeidsforhold, sier Handal.

– Læreren skal ikke måtte oppleve å stå alene med ansvaret for barn og unges psykiske helse. Derfor synes jeg det er veldig spennende at dette tas opp i Stortinget i forbindelse med en diskusjon om rekruttering til læreryrket. For så klart henger dette sammen, avslutter Handal.

Komiteens tilråding:

  • Stortinget ber regjeringen lage en strategi for økt rekruttering av lærere og komme tilbake til Stortinget på egnet måte om strategien. Strategien må sees i sammenheng med ordningene for veiledning av nyutdannede, etter- og videreutdanningstilbudet, nye karriereveier for lærere i skolen og den varslede profesjonsmeldingen.

Enstemmig vedtatt.

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet