Avklart: Kommunene kan bruke de sparte lønnsmidlene på lærerne

Utdanningsforbundet og KS er enige: Det er fullt mulig for kommunene å gi organiserte lærere i barnehager og skoler lokale tillegg som dekker lønnstapet de hadde etter fjorårets lærerstreik.

Punktumet for fjorårets lærerstreik ble satt da Rikslønnsnemnda nylig kom med sin kjennelse. Skuffelsen var stor da virkningsdato for fjorårets oppgjør ble satt til siste streikedag, noe som medførte at organiserte medlemmer i skoler og barnehager gikk glipp av fem måneder av fjorårets lønnsvekst.

Men – politikere i flere kommuner har ønsket å gjøre noe med det, og vil i stedet sette samme virkningsdato som andre kommunalt ansatte hadde.

– Tariffstridig, var KS sitt svar, blant annet i Drammen

Omforent tekst

Nå viser det seg at det likevel er mulig å gi fagorganiserte fra Utdanningsforbundet, samt Lektorlaget og Skolenes Landsforbund, lokale tillegg som dekker tapet de fikk som følge av fjorårets lærerstreik.

Utdanningsforbundet og KS ble denne uken nemlig enige om følgende tekst:

«Utbetaling av sentrale lønnstillegg for 2022 og bruk av lokale forhandlinger

Etter rikslønnsnemndas kjennelse er det reist spørsmål om kommunen har mulighet til lokalt å utbetale lønnsendringene fra et tidligere virkningstidspunkt enn 27. september. Tariffavtalen gir ikke muligheter for endring av virkningstidspunktet. Mulighetene for å avtale lokale lønnstillegg ligger i de lokale forhandlingsbestemmelsene. Forutsatt at vilkårene som ligger i de ulike bestemmelsene er oppfylt, står partene fritt til å avtale virkningstidspunkt for endrede lønnsplasseringer. Vi vil her spesielt peke på forhandlingsbestemmelsene 4.2.3 Beholde og rekruttere eller 4.2.4 Kompetanse. Foreligger det endringer i stillingen eller endring av ansvarsoppgaver kan det også gis lønnstillegg etter 4.2.2.Særskilte forhandlinger.»

Forhandlingssjef i Utdanningsforbundet, Aina Skjefstad Andersen, sier at hun er glad for at denne saken har fått en oppklaring og en god utgang.

– Jeg er glad for at lokale politikere reagerte og ville gjøre noe med den urimelige «straffen» som ga lærere og barnehagelærere et tap på tusenvis av kroner. Derfor er bra at KS nå ikke vil stå i veien for at lærere får lokale lønnstillegg når kommunepolitikere ønsker det.

– Som vi har sagt hele tiden: Dette mulig å løse innenfor tariffavtalen, sier Skjefstad Andersen.

Sppt9dmg  Kopi.jpg

Aina Skjefstad Andersen, forhandlingssjef i Utdanningsforbundet.

KS bekrefter enigheten ovenfor NRK.

– Det blir slått fast at avtalen ikkje gir moglegheit for å endre verknadstidspunktet for sentralt bestemte tillegg, men den inneheld vedtekter om lokale forhandlingar. Dette har ikkje noko med streiken eller Rikslønsnemndas avgjerd å gjera, sier Hege Mygland, direktør i KS’ forhandlingsavdeling.

– Gyllen mulighet for kommunepolitikerne

Skjefstad Andersen understreker at presiseringen gir kommunene mulighet til å vise at de faktisk er opptatt av å ha best mulig skoler og barnehager.

– Lærerne har kommet dårlig ut av de seks siste lønnsoppgjørene, på lærerstudiene står hver fjerde plass ledig og i klasserommene mangler om lag 20 prosent av de som får undervise lærerutdanning.

– Nå får kommunepolitikerne en gyllen mulighet til å vise at de mener at lønnstapene ikke skal ytterligere forsterkes. Jeg håper at mange av landets lokalpolitikere griper denne muligheten, og sørger for at de pengene kommunene sparte på lærerstreiken går tilbake til lærerne, sier Utdanningsforbundets forhandlingssjef.

Hun oppfordrer samtidig medlemmer og lokallag til å ta kontakt med politikerne som sitter i kommunestyrene over det ganske land:

– Her bør alle gripe sjansen. Ta kontakt med dine lokale politikere, og oppfordr dem til å bruke pengene kommunen sparte under lærerstreiken på lærerne! Hvis de ønsker best mulig skoler og barnehager i sitt nærmiljø, er det dette enkleste og beste, kortsiktige grepet de kan ta.