Arbeidstidsavtalen for barnehage er forlenget med to år

– Det har vært krevende forhandlinger. Partene sto langt fra hverandre og vi hadde ulike innganger til forhandlingene. Vi er skuffet over at KS ikke benyttet muligheten til å forbedre avtalen, sier forhandlingssjef Aina Skjefstad Andersen.

Forhandlingene om arbeidstidsavtalen for barnehage, SFS2201, startet 13. desember og ble avsluttet tirsdag 19. desember. Partene er enige om å forlenge avtalen for to nye år.

– Vi er skuffet og overrasket over at KS ikke ville imøtekomme våre krav i denne vanskelige tiden for barnehagene. Vi trengte forbedringer for å sikre at barnehagelærerne får gjort jobben sin, sier forhandlingssjef Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet, og sier videre:

– KS har ikke vist nok vilje til å komme oss i møte på våre krav, og hadde motkrav som vi mener ville forverret arbeidstidsordningen for våre barnehagelærere. Det harmonerer dårlig med den situasjonen som er i barnehagene i dag.

Her kan du lese protokollen: Protokoll SFS 2201 (pdf)

SFS 2201 Arbeidstid barnehage, er en særavtale som regulerer arbeidstid for barnehager, samt skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager.

Du kan lese den her: 

SFS 2201 Arbeidstid barnehage

Styrker forpliktelser om pedagogisk planlegging

Partene har imidlertid jobbet godt med en forbedret protokolltekst, som har vært viktig for Utdanningsforbundet. I protokollteksten har vi fått på plass formuleringer som har gjort det tydeligere at planleggingstiden skal brukes til pedagogisk planleggingsarbeid og at tapt planleggingstid fortsatt skal erstattes.

Utdanningsforbundets forhandlingssjef er fornøyd med presiseringene i protokollteksten som partene har forhandlet fram.

– Formuleringene er viktige for arbeidshverdagen til våre medlemmer, blant annet fordi de avgrenser hva planleggingstiden skal inneholde. I protokollteksten slås det fast at de sentrale partene er enige om at forpliktelsene som ligger i kommentarene til pkt. 3.2 i avtalen må følges opp. Det blir dermed viktig å følge med på at de lokale arbeidsgiverne faktisk gjør dette, understreker Skjefstad Andersen.

Utdanningsforbundet hadde tre krav med seg inn i forhandlingene:

  • Styrke barnehagelærers/ pedagogisk leders rett til avsatt planleggingstid.
  • Avsatt tid til planlegging skal brukes til pedagogisk planlegging.
  • Partsamarbeid om livsfasetiltak tilpasset barnehagesektoren.

Les mer om våre krav: Arbeidstid barnehage: Tapt planleggingstid må erstattes

Dette krevde KS:

KS krav/tilbud nr 1 (pdf)

KS krav/tilbud nr 2 (pdf)

Vil fortsette arbeidet med flere barnehagelærere

Skjefstad Andersen er tydelig på at selv om vi ikke fikk gjennomslag for våre krav til endringer i arbeidstidsavtalen, svekker ikke dette Utdanningsforbundets politiske arbeid for flere barnehagelærere og styrket bemanning i barnehagene.

– Arbeidstidsavtalen handler om nettopp arbeidstid, ikke om bemanning i barnehagene. Det politiske arbeidet knyttet til flere barnehagelærere og styrket bemanning fortsetter med uforminsket styrke. Samtidig synes vi det er bekymringsfullt at KS ikke ville bruke sjansen de hadde nå til å gjøre nødvendige forbedringer i arbeidshverdagen til de allerede svært pressede barnehagelærerne, sier forhandlingssjefen.

Oppfordrer til aktiv bruk av livsfasepolitikk

Utdanningsforbundet fikk ikke gjennomslag for kravet om et partsarbeid om livsfasepolitikk, men det kommer fram av protokollen at KS deler organisasjonenes bekymring knyttet til høyt sykefravær i barnehagene og lav avgangsalder.

I henhold til Hovedtariffavtalens kap. 3 pkt. 3.2.3 skal de lokale parter «drøfte og utvikle en seniorpolitikk for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid».

– Vi er enige om at disse drøftingene også bør handle om hva som kan være målrettede livsfasetiltak, for eksempel i barnehagene, slik at de kan bidra til å få ned sykefraværet og øke avgangsalderen. Det var viktig for oss å få inn dette, for at kommunene aktivt skal ta i bruk ulike livsfasetiltak som møter barnehagelærernes særskilte utfordringer, sier Skjefstad Andersen.