Spørsmål og svar om barnehagestreiken

Private barnehager i PBL over hele landet var i streik fra 17. oktober til 16. november 2022. Konflikten mellom Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta, og arbeidsgiverorganisasjonen PBL, handlet først og fremst om pensjon. Nå har vi fått en meklingsløsning. Her er svarene på de oftest stilte spørsmålene om denne løsningen:

Pensjonsløsningen innebærer at AFP i Fellesordningen innføres i PBL-barnehagene. Dette var vårt hovedkrav.

Vi er mest fornøyd med å ha fått på plass en pensjonsløsning som er på linje med den andre private og kommunale barnehager har. Vi har fått en dato for innføring av AFP i Fellesordningen, den maksimale sparesatsen på 7 prosent er opprettholdt - og lønnsutviklingen til våre medlemmer er ivaretatt.

Det er også bra at vi har fått en nedtrappingsplan for de ansattes andel til pensjonssparingen til tjenestepensjonsordningen.

Vi har langt på vei sikret at en AFP i Fellesordningen er på plass senest fra 1. januar 2025. Så er det alltid slik at alle elementer i hovedavtalen i teorien er i spill i et hovedtariffoppgjør. Vi har et nytt hovedtariffoppgjør i 2024, da kan vi ikke utelukke at det vil komme omkamper. I så fall er vi klare for streik igjen.

Historien har vist at en streik svært sjelden gir fullt gjennomslag. Forhandlinger handler om å få til kompromiss som begge parter kan leve med. Alternativet er å gjenoppta forhandlinger på et senere tidspunkt, men det må partene i så fall være enige om.

Det er også en mulighet for å havne i frivillig eller tvungen lønnsnemd. Forhandlerne fra alle de tre streikende forbundene mente at det var lite sannsynlig at en videre streik ville gitt oss et enda bedre resultat enn vi oppnådde gjennom denne meklingen. Dette fordi pensjon er et vanskelig tema, spesielt i en nemdsbehandling.

Den delen de ansatte selv betaler til egen tjenestepensjon blir redusert fra 3 prosent til 2,5 prosent fra 1. januar 2023. Deretter reduseres andelen til 2 prosent når AFP i Fellesordningen for AFP etableres, senest 1.1.2025. Arbeidsgivers andel økes tilsvarende.

Det betyr at vi opprettholder maksimale sparesatser på 7 prosent til tjenestepensjonsordningen. Det er viktig at å merke seg at den andelen de ansatte selv betaler går til sparing til egen pensjon.

Ansatte til og med 1967-kullet får videreført dagens AFP-ordning.

Det avtales kompensasjon for å sikre ansatte som av ulike grunner ikke kvalifiserer til AFP i Fellesordningen.

Partene er enige om å jobbe sammen opp mot myndighetene for å sikre dekning av kostnadene til pensjon.

Den sentrale pensjonsgruppen skal følge opp og evaluere hvordan Fellesordningen for AFP og tjenestepensjonsordningen fungerer. Pensjonsgruppen skal levere en rapport til tariffpartene i forkant av hovedtariffoppgjøret 2026 og gi informasjon om utvikling i kostnader, offentlige tilskudd og andre effekter av betydning for partsforholdet.

Det økonomiske i løsningen har en kostnadsramme på nivå med oppgjøret i kommunal sektor og gir barnehagelærere og styrere et generelt tillegg fra kr 12.200 til kr 19.500 fra 1. mai 2022.

Når resultatet er godkjent av partene, kan arbeidsgiver foreta etterbetalingen fra 1. mai. Fristen for partene å melde tilbake til mekler er 7. desember. Før dette skal det avholdes uravstemningen om resultatet i alle de tre fagforbundene.

Meklingsløsningen skal ut på uravstemning blant våre medlemmer i tariffområdet. Mer informasjon kommer.

Vi klarte bare delvis å stoppe PBLs krav om å avvikle tiltaket. Alle som i dag har denne ordningen beholder den. Men de som skal over på AFP-ordningen i Fellesordningen, mister den.

I tillegg mister de som jobber som styrere i hel stilling denne muligheten, selv om de er født før 1968 - med mindre de allerede har den. Men alle som er i delt stilling, altså jobber delvis som pedagogisk leder og delvis som styrer, beholder den.