Har reforhandlet særavtaler i KA

Utdanningsforbundet er del i 6 særavtaler for ansatte i kirken, som ble reforhandlet 13.- og 15. desember. Avtalene har virkning fra 1. januar 2023.

Alle særavtalene har en varighet på 2 år med mulighet for oppsigelse etter 1 år.

Særavtale for barnehager og skolefritidsordninger, særavtale for barnehager Oslo, særavtale for ledere og særavtale for arbeidstøy ble prolongert.

I særavtalen for kirkelige stillinger ble det gjort noen språklige oppstramminger i punkt 2 Fritid, som handler om alle kirkelige arbeidstakeres mulighet til 5 dagers arbeidsuke og mulighet til noen ganger å få fri jul eller påske. I tillegg ble satsen for godtgjøring fra og med det 8. leirdøgnet økt fra 820 til 900 kroner, jf. pkt 4.3.

I særavtalen for reiseregulativet er det gjort følgende endring vedrørende punkt 5 om lokalt reglement for reiser:

  • Det åpnes for at det ved lokal enighet kan avtales høyere satser for ikke-fossile motoriserte kjøretøy og for ikke-motoriserte kjøretøy.
  • I tillegg kommer det en utvidet felles veiledning fra partene med forslag til punkter som kan inntas i en lokal reisepolicy for virksomheten. Slik lokal policy skal avtales mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, for rDnk vil dette bety en avtale på nasjonalt nivå.

Veiledningen vil bearbeides etter hvert.

Les mer om særavtalene i denne saken hos Unio

Se mer om tariffområdet KA

Se alt om lønnsoppgjøret