Arbeidstidsforhandlinger for barnehagene: - Vi vil sikre styrerressursen

Tirsdag 25. januar starter forhandlingene om en ny arbeidstidsavtale for lærere og styrere i barnehagene. Utdanningsforbundets hovedkrav er å sikre styrerressursen.

– Vi mener at alle barnehager skal ha en tilstedeværende styrer som har tilstrekkelig tid til pedagogisk utviklingsarbeid og  oppfølging av de ansatte i barnehagen, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Arbeidstidsavtalen, som egentlig heter SFS 2201, er en særavtale for lærerprofesjonens arbeidstid i barnehagene. Den forhandles med KS og gjelder for alle kommuner unntatt Oslo.

Styrerne må være tett på

I kravet vårt pekes det blant annet på at «god utdanning i barnehage forutsetter god ledelse i samsvar med samfunnsmandatet. Styrer har ansvar for å lede hele barnehagens virksomhet og har en viktig rolle i oppfølging av det pedagogiske arbeidet. Styrere må derfor være tett på barnehagelærerne og de øvrige ansatte. Daglig tilstedeværelse er en forutsetning for å utøve god ledelse.»

Videre påpekes det:

«Styrere i barnehager må ha rammer som gir mulighet for pedagogisk ledelse og rom for utøvelse av profesjonelt skjønn. Styrere og barnehagelærere er en del av det samme profesjonsfellesskapet, og styrere har et særlig ansvar i prosesser som bidrar til utvikling av den pedagogiske praksisen og at barnehagen utvikles seg som lærende organisasjon.»

To år siden sist

Arbeidstidsavtalen for barnehagene ble sist forhandlet i desember 2019. Da ble den videreført, eller prolongert som det heter på forhandlingsspråket. Dagens avtale gikk ut ved nyttårsskiftet etter å ha blitt sagt opp både av Utdanningsforbundet og KS. Den varer imidlertid fram til partene blir enige om en ny avtale.

Utdanningsforbundets krav baserer seg blant annet på en reiserunde til flere lokallag og fylkeslag som Sentralstyret gjorde i høst for å ta pulsen på organisasjonen. Alle fylkeslagene er hørt i saken og har gitt sine innspill til sentralstyret. Sentralstyret har behandlet saken flere ganger høst. 

Denne gang inneholder ikke hovedkravet vårt et punkt om enda mer tid til planleggingsarbeid. Med dagens lave grunnbemanning sliter barnehagelærerne med å få tatt ut timene som allerede er avtalt. 

– Vår vurdering i denne situasjonen er at det er viktigere å jobbe for å øke både den generelle bemanningen og lærertettheten i barnehagene. Her har vi fått gjennomslag i regjeringserklæringen, vi og skal fortsette vårt politiske arbeid for å påskynde gjennomføringen av løftene fra den nye regjeringen, fastslår Steffen Handal.

Utdanningsforbundet krav:

  • Sikre styrerressurs i den enkelte barnehage og assisterende styrer i store barnehager.

  • Det vises til protokoll fra 11.12 -2019. SFS 2201 Barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehage fra 1.1.2020-31.12.2021. Kommentarene til punkt 3.2 videreføres.

    «Minst 4 timer» forstås slik at det også vil være grunnlag for å anvende tid utover 4 timer når det er behov for det. Dette for å sikre fleksibilitet i anvendelsen av tiden barnehagelærer og pedagogisk leder har til planlegging, for- og etterarbeid.

    Behovet for tid til planlegging, for- og etterarbeid kan variere i løpet av et år, men skal minst være 4 timer i gjennomsnitt pr. uke for den enkelte. Organiseringen av denne tiden fastsettes etter drøftinger/i samråd med det pedagogiske personalet. Dette innebærer at styrer har et overordnet ansvar og må vektlegge den enkelte pedagogiske leders/barnehagelærers behov for tid. Betydningen av at det pedagogiske personalet sikres medinnflytelse understrekes.

Partene påpeker betydningen av og behovet for planlegging, for- og etterarbeid for å sikre god oppfølging av det enkelte barn og av barnegruppen. Det er viktig at pedagogiske ledere og barnehagelærere får bruke timene til formålet. Dersom det skulle oppstå situasjoner i barnehagen som fører til tap av tid til planlegging, for- og etterarbeid, skal denne tiden erstattes på et senere tidspunkt. 

Se Utdanningsforbundets krav i sin helhet

I tillegg til Utdanningsforbundet er Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Delta  og Norsk Ergoterapeutforbund parter i denne avtalen med KS.