Sett med skolelederøyne

Eksempler på etiske dilemmaer, sett med skolelederøyne.

Ledernes plass og rolle er et aktuelt tema i den utdanningspolitiske debatten. Stadig oftere snakker politikere om hvor viktig ledelse er for å oppnå forventede resultater i skolen, og hvilken oppgave lederne har som motivatorer og kulturskapere i arbeidet for å utvikle et læringsmiljø som sikrer best mulige læringsvilkår for barn og unge.

Ledelse er en kompleks oppgave, der hovedutfordringen er å bidra til at lærerne får mulighet til å gjøre en best mulig jobb. Kunnskap om ledelse, kombinert med erfaring, forskning og annen empiri er et nødvendig utgangspunkt, men må også balanseres opp mot lederens personlige egenskaper og evne til å skape gode relasjoner til sine medmennesker.

Min erfaring er at det, i ettertid, ikke er enkelt å vite om de beste løsningene på situasjoner som oppstod i hverdagen, var de beste, sett i et etisk perspektiv. Kunne jeg håndtert de sakene som dukket opp, annerledes? Opplevde elever og kolleger at mine beslutninger var rettferdige og relevante?

Jeg er overbevist om at dette er noen av spørsmålene mange ledere har stilt seg i sitt møte med kolleger, elever og foresatte, i en hektisk hverdag.

I arbeidet med å bevisstgjøre oss som profesjonsutøvere er det derfor viktig å legge til rette for etisk refleksjon på skolen, gjerne på allerede etablerte samhandlingsarenaer.

I det følgende vil jeg presentere noen situasjoner eller forhold som kan være utgangspunkt for etisk debatt på din skole. Det er viktig å si at slike saker sjelden utløser et fasitsvar. Hva som er de beste løsningene vil variere fra skole til skole. Lærerprofesjonens etiske plattform kan med fordel brukes for å belyse hvilket ansvar vi alle har til å utvikle en god etisk standard. Lykke til!

  • En ansatt kommer til deg og forteller at en av kollegaene latterliggjør andre religioner i RLE-timen. Hva gjør du med saken?
  • Du ønsker å vite mer om hva som foregår i undervisningen på din skole. Du mener dette er viktig, og vil derfor selv være tilstede i klasserommene i noen timer i uka. Du presenterer ideen for kollegiet, men lærerne, via klubben, gir uttrykk for at de ikke synes noe om dette. Hva gjør du?
  • En rektor får et oppdrag fra kommuneadministrasjonen om å iverksette et prosjekt som omfatter to uketimer av lærernes planleggingstid i en tidsperiode på ett skoleår. Skolen har allerede, gjennom tidligere vedtak, iverksatt et lokalt skoleutviklingsprogram som binder opp tilsvarende tidsressurs, og som derfor kommer i konflikt med administrasjonens ønsker. Hva gjør du, sett i et lojalitetsperspektiv?