Intern uenighet om de tverrfaglige temaene

Hvordan lage en forpliktende plan om de tverrfaglige temaene når kollegiet er uenige internt?

Det er plandag før skolestart i august, og skolen jobber med innføringen av fagfornyelsen med særlig vekt på de tverrfaglige temaene Folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap. Ganske raskt viser det seg at forståelsen av hvordan de nye læreplanene skal tolkes varierer mye i kollegiet.

I tillegg er det stor uenighet om hvilke implikasjoner de tverrfaglige temaene skal få. Noen lærere mener at dette legger opp til mer samarbeid på tvers og at en bør bryte opp fagstrukturene i større grad, med overordnede temadager, mens andre mener at de tverrfaglige temaene skal og bør integreres i hvert enkelt fag uten at det får konsekvenser for organiseringen. 

Hvordan lage en plan?

Du er teamleder på et trinn hvor uenighetene er særlig store, leirene er delt i to, og diskusjonene er tidvis ampre. Det er siste time for dagen, og rektor har gitt en tydelig forventning om at alle teamledere skal presentere en forpliktende plan for trinnets videre arbeid før dagen er omme.

Planen skal du også presentere på foreldremøtet for trinnet neste uke, og det blir ikke satt av mer samarbeidstid til dette nå. De nye tverrfaglige temaene er et av skolens satsingsområder og rektor vil se resultater ved skolestart. 

  • Hvilke etiske og pedagogiske utfordringer står du overfor som kollega og leder?