Rettferdig og solidarisk omstilling

«Just transition» – på norsk «rettferdig omstilling» er blitt et nøkkelbegrep i internasjonal fagbevegelse, og handler om at det må skapes nye grønne arbeidsplasser, samtidig som arbeidstakerne blir ivaretatt. Omstillingen må ikke ramme usosialt eller skape et utrygt arbeidsliv.

Internasjonal fagbevegelse har helt siden klima-toppmøtet i København i 2009 kjempet for å få inn prinsippene om en rettferdig omstilling i klimaavtalene. I Paris-avtalen i 2015 ble prinsippene om rettferdig omstilling, og at det skal skapes arbeidsplasser med anstendige arbeidsvilkår, innarbeidet.

Omstilling til lavkarbonsamfunnet må gjøres solidarisk

Overgangen til et lavkarbonsamfunn vil medføre endringer og omstillingsprosesser. Dersom omstillingsprosesser rammer usosialt, eller skaper et utrygt arbeidsliv, vil det bli mindre omslutning om klimatiltak. Ulemper og belastninger i en omstilling må fordeles og ikke medvirke til større ulikhet. Rettferdighet og klimatiltak må også vurderes i distriktsperspektiv. Solidaritet og rettferdighet bør gå foran prinsippet om kostnadseffektivitet i omstillingen til et bærekraftig samfunn.

Videre lesning

European Trade Union Confederation (ETUC) er den samlede stemmen til 89 hovedorganisasjoner fra 39 land i Europa. ETUC har laget en guide og en video om hvordan fagbevegelsen kan involveres i den grønne omstillingen.

Involving Trade Unions in climate action to build a Just Transition: guide & video

International Trade Union Confederation (ITUC) representerer 180 millioner arbeidstakere over hele verden. ITUC er opptatt av menneskerettigheter, utjevning av sosiale ulikheter, antidiskriminering og internasjonal solidaritet. ITUC har et eget senter som arbeider for rettferdig omstilling:

The International Trade Union Confederation (ITUC): Just Transition Centre

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) er FNs organisasjon for arbeidslivet. Organisasjonen har 187 medlemsland. Målet er å fremme sosial rettferdighet og internasjonalt anerkjente menneske- og arbeidsmarkedsrettigheter. På ILOs nettsider kan du lese mer om ILOs målsetninger for grønne jobber og rettferdig omstilling:

ILOs nettsider om «Green jobs»