Etikk, forvaltning og sakkyndig arbeid dag 1 og 2

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 03. nov. kl. 09:00 - torsdag 04. nov. kl. 16:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Pris

2 800,- (Medlem)

3 500,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Obligatorisk opplæring for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Etikk - 3. november og 12. januar kl. 9 til 16 begge dager

Kursinnhold: Spesialister i pedagogisk-psykologisk rådgivning vil støte på etiske dilemmaer, det vil si situasjoner der ulike tungtveiende hensyn står mot hverandre og der noe blir galt uansett hva en velger å gjøre. Med kjennskap til etikkens verktøy og profesjonsetikk vil en kunne reflektere systematisk over ulike beslutningshensyn og dermed komme fram til gode og velbegrunnede beslutninger.

Kurset har tre faglige komponenter:

  • Profesjonsetikk, autonomi og frihet: Innsikt i sammenhengen mellom gode samfunn, gode liv og egen yrkesutøvelse.
  • Etikkens verktøy: Verktøy, prinsipper og teorier som vil være til nytte for å komme fram til en god beslutning når ulike hensyn står mot hverandre.
  • Ytringsklima: Kunnskap om betydningen av god flyt i tilbakemeldinger på arbeidsplassen og innsikt i hva som fremmer og hemmer den gode tilbakemeldingsflyten.


Anbefalt litteratur: Helstøpt – Lær å håndtere dilemmaer i hverdagen Einar Øverenget

Dag 1, 3. november: Etikk og rådgivning
Kursholder: Anne Rose Røsbak Feragen

• Autonomi og frihet
• Etikk, moral og jus
• Begrunnelseskravet
• Profesjonsetikk

Dag 2, 12. januar: Etikk i arbeid
Kursholder: Einar Øverenget

• Etikkens verktøy
• Dilemmaer fra egen hverdag
• Etikk og ytringsklima
• Aktør og brikke

Arbeidsmåte: Det legges opp til en veksling mellom presentasjon av fagstoff og deltakeraktivitet som plenumsdiskusjon, arbeid i grupper og selvstendig refleksjon. Mellom første og andre dag sender deltakerne inn et eget dilemma til kursholderne. Dette blir en del av grunnlaget for drøfting av etiske dilemmaer på dag to.

Mål for kurset:
Etter endt kurs vil deltakerne:

  • ha styrket evnen til håndtere etiske utfordringer på jobb
  • ha styrket evnen til å beskrive vesentlige sider av en sak og begrunne egne valg og standpunkter
  • se sammenhengen mellom profesjonsetikk, grunnleggende verdier, moralsk ansvar og egen yrkesutøvelse
  • se sammenhengen mellom ytringsklimaet og etikkarbeidet på arbeidsplassen

forstå hvordan en kan bidra til å fremme godt ytringsklima og profesjonell håndtering av etiske utfordringer på arbeidsplassen

Om kursholderne:
Einar Øverenget er filosof og forfatter. Han er professor ved Høgskolen i Innlandet hvor han underviser og forsker innen temaer som etikk, ledelse og kommunikasjon i organisasjoner.
Anne Rose Røsbak Feragen er filosof tilknyttet Humanistisk Akademi. Hun har lang erfaring med å undervise i etikk og legge til rette for dialog om etiske utfordringer i organisasjoner.

Forvaltning og sakkyndighet - 4. november og 13. januar kl. 9 til 16 begge dager

Kurset vil ta utgangspunkt i barns rettigheter og det forvaltningsrettslige rammeverket slik de er nedfelt i barnekonvensjonen, forvaltningsloven, barnehageloven og opplæringsloven med forskrifter og veiledere. Vi vil legge vekt på at deltakerne skal få en god forståelse av hvordan regelverket i sin helhet skal sikre at barn i barnehage og skole får en opplæring i tråd med barnets beste i et inkluderende barnehage og skolemiljø, og hvordan PP-tjenesten har en sentral og viktig rolle i dette. Vi vil se nærmere på grunnleggende prinsipper om forsvarlighet i forvaltningen, retten til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, retten til et trygt og godt skolemiljø og prinsipper om tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæring. Vi vil også belyse og drøfte formålet og mulighetene ved sakkyndighetsarbeidet, og ulike måter å forstå tjenestens rolle og mandat.

Noen av temaene vil være:
• det menneskerettslige grunnlaget for opplæringen
• hvordan norsk rett skal sikre barns rett til utdanning
• ulovfestede og lovfestede forvaltningsrettslige prinsipper
• individuelle rettigheter og betydningen av PPTs arbeid
• PP-tjenestens kunnskapssyn, kunnskap og rolle – i dag og i fremtiden
• hva sier forskningen om sakkyndighetsarbeid?
• hva kjennetegner en god PP-tjeneste?

På dag to av kurset vil vi se mer konkret på hvordan sakkyndighetsarbeidet kan sikre at barns rettigheter blir ivaretatt. Sentralt i dette vil være PP-tjenestens forståelse av sin egen rolle, samhandling med barnehage og skole, sakkyndighetsprosessen, innholdet i sakkyndig vurdering og hvordan god praksis kan implementeres. Vi vil se på hvordan den samlede sakkyndighetsprosessen er viktig for å sikre barna en likeverdig, inkluderende og tilpasset opplæring.

Noen av temaene vil være:
• drøfting av deltakernes erfaringer med arbeidsoppgavene
• nærmere om forskning på sakkyndig praksis
• Praksis og muligheter i sakkyndighetsprosessen
• Hvordan gjennomføre en sakkyndig vurdering i tråd med barnets beste?
• Barnets stemme i sakkyndighetsarbeidet
• Fremtidens PP-tjeneste sett i lys av ventede endringer i lov og mandat

Gjennom begge kursdagene vil vi utforske PP-tjenestens muligheter i dag og drøfte hvordan fremtidens PP-tjeneste kan se ut.

Praktisk gjennomføring av kurset
For å bidra til at deltagere med ulik utdanning og erfaringsbakgrunn får utbytte vil vi veksle mellom foredrag og dialog, der deltagernes erfaring og kompetanse er sentral. Vi vil gi deltakerne problemstillinger og oppgaver det skal arbeides med mellom de to kursdagene.

Om kursholderne:
Silje Steinardotter Hasle er jurist og seniorrådgiver i Barneombudet. Der jobber hun blant annet med barns medvirkning og barns rettigheter etter Barnekonvensjonen og konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelser (CRPD), og særlig med fagområdet tilpasset opplæring og spesialundervisning. Silje har tidligere jobbet med barns rettigheter på utdanningsområdet i organisasjonen Dysleksi Norge og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon.

Morten Hendis er lærer og spesialpedagog/Cand.polit med hovedfag fra PFI/ISP og spesialisering i nevropsykiatri. Morten har vært lærer i barne og ungdomsskole, høgskolelektor i spesialpedagogikk, PP-rådgiver, faglig leder og leder i PP-tjenesten, spesialrådgiver hos NUBU (Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge), og mentor for pedagoger og psykologer fra Danmark, Sverige og Norge som er under veilederutdanning. Morten har også arbeidet ni år i Statped og åtte år hos Barneombudet.


Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.