Tilpasset opplæring og inkluderende lærerstøtte

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 18. okt. kl. 09:00 - onsdag 19. okt. kl. 16:00

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Pris

2 800,- (Medlem)

3 500,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

Kurset bygger på boka "Tilpasset opplæring og inkluderende støttesystemer" av Thomas Nordahl og Terje Overland. PP-tjenesten er skolens sentral hjelpetjeneste i læreres arbeid med å tilpasse opplæringen til den enkelte elev.

Kurset fokuserer på tilpasset opplæring i et sosialøkologisk perspektiv og drøfter PP-tjenestens rolle som et eksternt og praksisnært støttesystem. Det en elev gjør eller sier i en undervisningssituasjon virker fremmende eller hemmende på læringen, og det er derfor viktig at lærere hjelper alle elever med å utvikle en læringsfremmende læringsatferd. I dette arbeidet trenger lærere ofte hjelp og støtte fra eksterne fagfolk, og i kurset vises det hvordan PP-tjenesten kan bistå lærere i dette arbeidet gjennom bruk av pedagogisk analyse.

Kursets aktualitet

I Meld.St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, understrekes viktigheten av å gi tidlig og praksisnær hjelp til barn som er i læringsvanskeligheter i barnehage og skole. I stortingsmeldingen understrekes behovet for å styrke det pedagogiske arbeidet i skolen gjennom et tettere samarbeid mellom lærere og eksterne fagfolk over tid. I tillegg til større nærhet mellom ulike faggrupper og skolen, legges det i stortingsmeldingen føringer for at skoleutvikling bør ta utgangspunkt i den enkelte skoles behov for hjelp og støtte.

Kursets målsetting:

Målet med kurset er at deltakerne får teoretisk og praktisk kompetanse i å bruke pedagogisk analyse som verktøy for å øke læringsutbyttet for elever som er i læringsvanskeligheter. Videre er målet at deltakerne i nært samarbeid med lærerne, kan bruke pedagogisk analyse som verktøy i arbeidet med å redusere læringshemmende læringsatferd og øke læringsutbyttet for elevene.

Innhold og arbeidsmåter:

Undervisning blir gjennomført ved forelesning og arbeid i gruppe. Kursets hovedtema er:

Dag 1

  • Tilpasset opplæring i et sosialøkologisk perspektiv
  • PP-tjenestens støttefunksjon når undervisning skal tilpasses
  • Gjennomgang av modell for pedagogisk analyse
  • Sentrale forutsetninger for bruk av pedagogisk analyse i veiledning av lærere

Dag 2

  • Bruk av pedagogisk analyse steg for steg i konkrete saker
  • Pedagogisk analyse som verktøy i tverretatlig samarbeid

Forventning til deltakerne:

Det forventes at deltakerne er aktive i diskusjoner og i gruppearbeid.

Presentasjon av kursholderne:

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk, leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet og professor II i utdanningsledelse ved Handelshøgskolen BI. Han ledet den regjeringsnedsatte ekspertgruppen om barn og unge med særskilte behov i barnehage og skole, som leverte sin rapport til Kunnskapsdepartementet i 2018. Han har skrevet en rekke bøker og artikler om ulike pedagogiske emner.

Terje Overland er pedagog og psykolog. Han har vært førsteamanuensis ved OsloMet, og han har lang erfaring fra samarbeid med lærere og foreldre om å forbedre læringsbetingelsene for utsatte barn og unge i skolen. Han har utgitt flere bøker om pedagogiske og psykologiske tema.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.