Ytringsfrihet i lærerutdanning og utdanningsforskning

Om arrangementet

Hvor og når?
fredag 03. feb. kl. 09:00 - 11:00

Digitalt via Zoom

Påmeldingsfrist

03.02.2023

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: [email protected]
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Astrid Kristin Moen Sund
E-post: [email protected]

Gunn Gallavara
E-post: [email protected]

Utdanningsforbundet ønsker å gi medlemmene i universitets- og høyskolesektoren informasjon om pågående prosesser i sektoren. På dette seminaret trekker vi opp de store linjene rundt akademiske ytringsfrihetsutfordringer slik de er nedfelt i NOU 2022:2 (Kierulf-utvalget) og vi får presentert noen ferske forskningsfunn om ungdoms syn på ytringsansvar i møte med fordommer.

Sted: Seminaret foregår digitalt på Zoom 
Målgruppe: Medlemmer i UH-sektoren, med mulighet for andre medlemsgrupper som er interessert i temaet. 

Ytringsfrihet er helt grunnleggende i et demokratisk samfunn. Selv om ytringsfriheten har gode vilkår i Norge, opplever mange begrensninger i sine muligheter til å ytre seg. De siste årene har ytringsfrihet vært tema i en rekke utredninger og rapporter, bare i 2022 fikk vi Status for ytringsfriheten i Norge (FAFO), Akademisk ytringsfrihet (NOU 2022:2) og nå sist En åpen og opplyst offentlig samtale (NOU 2022:9). Mange utfordringer er løftet, tiltak er foreslått og akademias ansvar for å bidra til at samfunnsdebatten er kunnskapsbasert og åpen er understreket. 

I første del av seminaret møter vi førsteamanuensis i rettsvitenskap ved UiO, Anine Kierulf. Kierulf har blant annet ledet ekspertgruppa for akademisk ytringsfrihet. Gruppas mandat var både å beskrive trusler mot akademisk frihet og å gi et grunnlag for å diskutere forutsetninger for utøvelse av akademisk frihet. Med utgangspunkt i ekspertgruppas utredning har vi utfordret henne blant annet på spørsmålene: 

Har vi fått et trangere rom for ytringer i UH-sektoren?  Hvorfor er det så vanskelig å forske på kontroversielle temaer? I overgangen fra lærerutdanning til praksis – snevres ytringsrommet inn? 


I andre del av seminaret møter vi professor i samfunnsfag ved MF vitenskapelige høyskole, Claudia Lenz. Siden 2009 har hun vært involvert i Europaråd sitt arbeid innen demokrati og menneskerettighetslæring, og hennes forskningsfelt handler blant annet om fordoms- og andregjøringsmekanismer, og hvordan fordommer og gruppefiendtlighet motarbeides på forskjellige samfunnsnivå. Hun har vært med å bygge opp DEMBRA-prosjektet, og er nå prosjektleder for Dembra for lærerutdannere. Hun vil presentere hovedtrekk fra en ny forskningsrapport om holdninger til jøder og muslimer. Rapporten problematiserer hva slags ytringsrom som oppstår når man forhandler grenser mellom akseptable og uakseptable ytringer og handlinger. Vi har blant annet utfordret henne til å si noe om: 
 
Hvordan kan resultatene fra undersøkelsen brukes i lærerutdanningene? Hvordan kan resultatene benyttes i studentenes profesjonsutvikling og arbeidet med å takle etiske dilemmaer og utfordringer i læreryrket? 

Seminaret er gratis og vil foregå på Zoom. Meld deg på for å få lenke til kurset.

Avbildet: Anine  Kierulf
Anine Kierulf

førsteamanuensis, UiO

Avbildet: Claudia Lenz
Claudia Lenz

professor, MF vitenskapelig høyskole