Tidlig innsats for å forebygge uønsket skolefravær

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 31. jan. kl. 09:30 - 14:30

Lærernes hus

Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Vis i Google Maps
Påmeldingsfrist

17.01.2024

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: [email protected]
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Hege Cecilie Nicolaysen
E-post: [email protected]
Telefon: 48024062

I dette seminaret vil vi fokusere på tidlig innsats i skolefraværssaker. Du vil få verktøy og strategier som hjelper deg til å forebygge skolefravær, snu et bekymringsfullt fravær før det får utviklet seg, og skape et inkluderende læringsmiljø for alle elever. Seminaret er gratis for medlemmer av Utdanningsforbundet. Du kan delta fysisk i Lærernes hus eller følge seminaret digitalt.

Målgruppe: lærere og ledere i grunnskolen, PPT-rådgivere og andre interesserte.

Seminaret er gratis for medlemmer av Utdanningsforbundet.  Kursavgift for ikke-medlemmer er kr. 500,-.
Seminaret blir avholdt i Lærernes Hus, men blir også strømmet.

Uønsket fravær kan oppleves som en livskrise for både elev og foreldre, og det å ikke være til stede i skolehverdagen kan gi faglige og sosiale konsekvenser. Derfor er det viktig at skolen jobber forebyggende for å forhindre bekymringsfullt fravær både i nært samarbeid med foreldre/familien og med eleven.

Det viktigste skolen gjør for å forebygge bekymringsfullt fravær er å jobbe med et trygt og godt skolemiljø for alle elever. Bekymringsfullt skolefravær som regel flere og sammensatte årsaker. For noen elever kan det handle om manglende mestring i et fag, for andre kan det handle om manglende forutsigbarhet i skoledagen. For å kunne sette inn rett tiltak så tidlig som mulig er det derfor viktig at skolen har systemer både for å kartlegge, forebygge og for å snu bekymringsfullt skolefravær.

Seminaret vil ta for seg følgende:

  • Hvilke føringer, ansvar og rollefordeling ligger i opplæringsloven og annet lovverk for å følge opp elever med bekymringsfullt skolefravær?
  • Elever med nevrotilstander (ADHD, Tourettes syndrom, autisme) har et høyere stressnivå enn andre elever og dermed et større behov for en forutsigbar skolehverdag. Hvordan kan skolen tilrettelegge for å forebygge fravær for denne elevgruppen?
  • Verktøy for kartlegging av årsaker til skolefravær. Fremgangsmåter og tiltak som har gitt gode resultater i fastlåste situasjoner, og som tydeliggjør betydningen av elevens tilstedeværelse på skolen.
  • Hvordan forebygge skolefravær gjennom å fokusere på nærvær?
  • Betydningen av et godt skole-hjem-samarbeid
  • Samarbeidet mellom skole og det øvrige hjelpeapparatet

Om foredragsholderne:
Maren-Johanne Nordby, seniorrådgiver Statped. Hennes spesialområde er sammensatte lærevansker u-trinn/VGO/VO.

Silje Hrafa Tjersland er sosialpedagogisk rådgiver, Nordseter skole, Oslo. Nordseter skole arbeider systematisk med skolenærværesfremmende tiltak. Hun er utdannet barnevernspedagog, og har lang er faring som prosjektkoordinator i Ungdomslos og Pøbelrosjektet.

Vigdis Lothe Waaler er spesialpedagogisk koordinator, Rustad barneskole, Ås kommune