Årsmøtet 2021

Publisert: 09.03.2021

Styret kallar inn til årsmøte 20.mai kl 18.00 på Sogndal Quality hotell. Endeleg saklista vart vedteken etter at fristen for innkomne framlegg gjekk ut 3.mai.

Endeleg saklista:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 2: Konstituering

            2.1 Val av ordstyrarar

            2.2 Val av referentar

            2.3 Val av protokollunderskrivarar

            2.4 Godkjenning av møtereglement

            2.5 Godkjenning av valreglement

Sak 3: Årsmelding og rekneskap/balanse 2019

Sak 4: Årsmelding 2020

Sak 5: Rekneskap 2020 - balanse

Sak 6: Handlingsplan  2021 - 2024

Sak 7: Budsjett 2021

Sak 8: Val

          8.1       val av leiar

          8.2       val av HTV

          8.3       val av styremedlemer

          8.4       val av varamedlemer

          8.5       Val av valnemnd

Sak 9: Innkomne saker

            9.1       Jobbtelefon – Sogndal opplæringssenter

            9.2       Hatefulle ytringar og voldelege tendensar - klubben ved Kvåle skule

            9.3       Leseplikt, etter- og vidareutdanning – klubben ved Kvåle skule

            9.4       Norsk-opplæring til framandspråklege  - klubben ved Kvåle skule

            9.5       Skulestruktur  - klubben ved Kvåle skule

Vel møtt til møte!

For Utdanningsforbundet Sogndal

Steinar Øydvin

-leiar-