Vedtak om fleksibel skolestart

I formannskapsmøte 22. oktober ble det fattet vedtak om at Trondheim kommune skal teste ut to modeller for fleksibel skolestart.

Trondheim kommune skal teste ut to modeller for fleksibel skolestart – en modell innebærer at siste halvår i barnehagen og første halvår i skolen blir slått sammen til et forberedende år, mens den andre modellen åpner for at det skal bli enklere å søke framskutt eller utsatt skolestart. Rådmannen la fram forslag til fire ulike modeller de ønsket testet ut, men politikerne satte stopper for to av dem, noe Utdanningsforbundet Trondheim er glade for. Prosessen med å utvikle de ulike modellene har foregått uten vår medvirkning, men vi ble invitert til å komme med en uttalelse før saken skulle behandles i formannskapet. Les vår uttalelse i sin helhet her: Sak 209_19 Bedre skolestart for alle - Uttalelse fra utdanningsforbundet.pdf

Ønsket om å tilrettelegge for at alle skal få en god skolestart er noe vi deler med rådmannen. Vi er imidlertid ikke enige i at fleksibel skolestart er løsningen for en slik tilrettelegging. Utdanningsforbundet Trondheim mener at skolen skal være en inkluderende skole for alle barn, uavhengig av når de er født på året. Det er ikke barna som skal tilpasse seg skolen, det er skolen som skal tilpasse seg barna. Vi mener derfor at det ordinære skoletilbudet og skolens forutsetninger for å ta imot og tilrettelegge for elevene, må styrkes heller enn å innføre nye former for fleksibel skolestart. Utdanningsforbundet Trondheim mener kunnskapsgrunnlaget er for tynt til at barn i enkelte skolekretser skal utsettes for eksperimentering i en viktig, og for mange sårbar, overgang fra barnehage til skole. Vi mener fleksibel skolestart ikke er tilrådelig, da vi vet for lite om de negative konsekvensene det kan ha. Utdanningsforbundet Trondheim anbefaler at vi heller jobber med innholdet i første klasse, etter intensjonene fra Reform 97. Fagfornyelsen står for døra, med åpning for forbedring av dagens praksis. Barnehagepedagogikken og leken må tilbake i småskolen, vi må legge til rette for en skolestart som er tilpasset barna, der verdien av lek og sosialt samspill verdsettes. Dette kan vi få til innenfor dagens ordning. Vi er glade for at formannskapet gikk bort fra de to modellene om fleksibel skolestart som vi var mest kritiske til. Vedtaket som ble gjort innebærer likevel en pilotering der lærere skal inn i barnehagen et halvt år før skolestart. Vi er bekymret for at det i praksis vil innebære at barna blir frarøvet verdifull barnehagetid, ved at vi enda tidligere enn i dag prøver å få dem til å tilpasse seg skolen. Innhold og organisering blir her av avgjørende betydning. Modellen skal nå utvikles, og er estimert klar for utprøving i 2021.