Hva mener partiene før fylkestingsvalget?

Utdanningsforbundet Troms har stilt fire spørsmål til partiene som stiller til valg på fylket.

Utdanningsforbundet Troms har sendt ut spørsmål til partiene som stiller liste til fylkestingsvalget. 

Dette sto i brevet til de med spørsmålene:

Utdanningsforbundet har over 5800 medlemmer i Troms fylke. Vi organiserer lærere i barnehagen, grunnskolen, den videregående opplæringa, faglig-administrative støttesystemer og høyere utdanning. Våre medlemmer og tillitsvalgte er selvsagt svært opptatt av barnehage- og skoletilbudet til barn og unge i fylket. Fylkestingsvalget er nært forestående, og vi ønsker å stille noen konkrete spørsmål til alle partiene som stiller til valg i fylket. 

Dette svarer partiene:

Tilbuds- og skolestrukturen i den videregående opplæringa er viktig for oss. Vil dere gå inn for å bevare de skolestedene som eksisterer i dag?

Arbeiderpartiet vil utvikle de videregående skolene og ha en attraktiv tilbudsstruktur som møter samfunnets behov.  Vi mener dagens skolestruktur for videregående opplæring i Troms fungerer godt, og vil jobbe for å utvikle alle dagens skolesteder.

 

Tall fra SSB viser at svært mange undervisningstimer i den videregående opplæringa gis av personer uten lærerutdanning. Hva vil dere gjøre for å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere i den videregående opplæringa i fylket?

Arbeiderpartiet vil gå i dialog med partnerne for å utarbeide gode rekrutterings- og kvalifiseringsstrategier for lærere i videregående opplæring. 

 

Den økonomiske situasjonen skolene opplever er alvorlig. Det er kuttet til beinet på alle skoler, og det har blant annet gått hardt ut over innkjøp av læreverk og materiell i tråd med fagfornyelsen og muligheten til å sette inn vikarer ved fravær. Vil dere forbedre de økonomiske rammene i neste periode?

Våre skoler er en miniatyr av samfunnet og vi må legge til rette for at alle kan fullføre utdanningsløpet uavhengig av økonomi. Vi har satset og skal satse fremover på tidsriktig materiell og utstyr. I tillegg må Nasjonale myndigheter må bevilge mer penger til rammene rundt videregående opplæring slik at skolene har tilgang på moderne læremidler og utstyr. I tillegg må utstyr- og borteboerstipendet økes og vi mener det er bra at regjeringen løfter summene to år på rad. Arbeiderpartiet er opptatt av at våre elever skal oppleve trivsel, mestring og læring i våre videregående opplæringsarena og da er det viktig å få nok og riktig opplæring.

 

Det har i lang tid vært strid om tomtevalget til den nye videregående skolen i Harstad. Vil ditt parti fortsatt at det skal bygges ny videregående skole etter de eksisterende planene, eller vil dere at et annet tomtealternativ skal utredes?

Arbeiderpartiet mener det er på høy tid å få på plass ny moderne videregående skole i Harstad  med foreløpig kostnadsramme på 1,2mrd. Vi vil følge plan og tidslinje for å få dette på plass og gleder oss til å kunne tilby Harstadungdommen et skolested i Harstad som kombinerer studie- og fagopplæring. 

Tilbuds- og skolestrukturen i den videregående opplæringa er viktig for oss. Vil dere gå inn for å bevare de skolestedene som eksisterer i dag?

Troms FrP går til valg på å bevare skolestedene som eksisterer i dag. Det er viktig at flest mulig av ungdommene våre har mulighet til å gå på en videregående skole nærmest mulig hjemmet sitt, med mindre man velger en annen skole et annet sted i fylket. FrP er med andre ord for fritt skolevalg i Troms.

Tall fra SSB viser at svært mange undervisningstimer i den videregående opplæringa gis av personer uten lærerutdanning. Hva vil dere gjøre for å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere i den videregående opplæringa i fylket?

Lønnsutviklingen må bli større for kvalifiserte lærere. Men i tillegg må vi ha en endring av hva skolen skal gjøre. FrP mener ikke at alle samfunnsproblemer kan eller skal løses i skolen og av lærerne. Skal man rekruttere og beholde kvalifiserte lærere i den videregående opplæringen, må man faktisk få holde på med fag og undervisning. Dersom man politisk velger å gi skolen ytterlige oppgaver som ikke handler om fag og undervisning, så får man også stille opp med personell som skal løse disse oppgavene.


Den økonomiske situasjonen skolene opplever er alvorlig. Det er kuttet til beinet på alle skoler, og det har blant annet gått hardt ut over innkjøp av læreverk og materiell i tråd med fagfornyelsen og muligheten til å sette inn vikarer ved fravær. Vil dere forbedre de økonomiske rammene i neste periode?

Troms FrP mener fylkeskommunen har to viktige oppgaver: Videregående opplæring og samferdsel. Det betyr at vi vil prioritere ned alle andre oppgaver. Videre betyr det at vi vil forbedre de økonomiske rammene for utdanning i neste periode. Men da må Utdanningsforbundets medlemmer også være klar over at det blir mindre penger til f.eks. kulturformål, internasjonalt arbeid og annet.


Det har i lang tid vært strid om tomtevalget til den nye videregående skolen i Harstad. Vil ditt parti fortsatt at det skal bygges ny videregående skole etter de eksisterende planene, eller vil dere at et annet tomtealternativ skal utredes?

Prosessen med ny videregående skole har gått altfor langt, og kostet altfor mye penger, til at det er fornuftig å stoppe arbeidet nå. Troms FrP er enig i at tomtevalget ikke er perfekt. Likevel er det store fordeler med en felles videregående skole i Harstad. Men det tar altfor mange år å planlegge og bygge en videregående skole – kanskje opp mot ti år. Slik kan vi ikke holde på.

Tilbuds- og skolestrukturen i den videregående opplæringa er viktig for oss. Vil dere gå inn for å bevare de skolestedene som eksisterer i dag?

Høyre ønsker ikke å starte en diskusjon om skolestedene neste periode. Vi mener strukturen som er satt er god, og at vi heller skal ha fokus på hvordan vi gjør tilbudet og innholdet bedre.

Høyre ønsker at tilbudsstrukturen for linjer i Troms skal være tilpasset næringslivets behov, og det samfunnet etterspør av kompetanse. Derfor vil vi ha tett samarbeid med næringsliv og det offentlige for å utforme skoletilbudet. Det er også viktig at vi gjør en fordeling mellom skolene på hva som skal tilbys hvor, for å møte det stadig synkende elevtallene på skolene våre. Skal vi opprettholde alle skoler, må vi også sikre at de har nok elever som grunnlag for å drive god undervisning.

Tall fra SSB viser at svært mange undervisningstimer i den videregående opplæringa gis av personer uten lærerutdanning. Hva vil dere gjøre for å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere i den videregående opplæringa i fylket?

Det er et problem at deler av undervisningen foretas av ufaglærte, og vi har derfor løftet denne problemstillingen som en av de viktigste grepene vi skal gjøre for å få en enda bedre skole i Troms. Høyre vil tilby flere lærere etter- og videreutdanning, og gi flere muligheter til å ha en karriere i skolen. Det tror vi vil gjøre at flere kan ønske å fortsette som lærer i den videregående skolen. Høyre mener også at lærerne må ha større frihet til å bestemme undervisningen, og at de skal kunne fokusere på nettopp det. Derfor vil vi også ha flere ansatte inn i skolen, som for eksempel miljøarbeidere, helsesykepleiere eller andre. Da vil vi få til at elevene kan fokusere bedre på å lære, og lærerne kan ha fokus på det å være lærer.

Så må vi også jobbe for å få enda flere til å utdanne seg til lærer. Dette er en nasjonal utfordring, og ikke bare unikt for Troms. Høyre vil fortsette jobben med å øke statusen til lærerne, gjennom tydelige kompetansekrav, karriereveier i skolen og muligheter for videreutdanning for alle lærere.

Den økonomiske situasjonen skolene opplever er alvorlig. Det er kuttet til beinet på alle skoler, og det har blant annet gått hardt ut over innkjøp av læreverk og materiell i tråd med fagfornyelsen og muligheten til å sette inn vikarer ved fravær. Vil dere forbedre de økonomiske rammene i neste periode?

Høyre lover minst 100 millioner kroner mer til utdanning i Troms, om vi får styre den neste perioden. Vi vil prioritere flere faglærte lærere i klasserommet, opprusting av skolebygg, utstyr på yrkesfag og styrket skolehelsetjeneste. Det er helt grunnleggende at vi også må prioritere å kjøpe inn nye lærebøker slik at elevene kan få oppdatert kunnskap. Da må driftsrammene til utdanning styrkes. 

Høyre vil prioritere utdanning som den viktigste oppgaven fylkeskommunen har, og vil at dette skal vises igjen når budsjettene til fylkeskommunen legges. 


Det har i lang tid vært strid om tomtevalget til den nye videregående skolen i Harstad. Vil ditt parti fortsatt at det skal bygges ny videregående skole etter de eksisterende planene, eller vil dere at et annet tomtealternativ skal utredes?

Høyre vil bygge en ny videregående skole i Harstad, og vil følge de planene som er lagt. Vi vil ikke ta noen omkamp på plassering av skolen, eller bidra til ytterligere forsinkelser av byggeplanene. Høyre er garantisten for at denne skolen bygges, men også at vi prioriterer skolebygg i resten av Troms. 

Tilbuds- og skolestrukturen i den videregående opplæringa er viktig for oss. Vil dere gå inn for å bevare de skolestedene som eksisterer i dag?

Ja, men INP synes det er viktig å se hen til hva samfunnet etterspør av kompetanse i fremtiden slik at den videregående opplæring er i trå med dette. Vi er også for at yrkesfag styrkes og opplæringen på yrkesfag endres til mer praktisk læring.

Tall fra SSB viser at svært mange undervisningstimer i den videregående opplæringa gis av personer uten lærerutdanning. Hva vil dere gjøre for å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere i den videregående opplæringa i fylket?

Først så må man finne den reelle årsaken til at lærermangelen. Utdannes det for lite lærere eller slutter mange i yrket, hvorfor slutter de? Når vi vet svarene på disse spørsmål kan man sette inn tiltak som hjelper. Trivsel og trygghet er en viktig faktor for at folk har lyst til å bli et sted. Her må en kunne gå inn på direkte tiltak som skolene kan gjøre for å holde på lærerne. Sette av midler til trivselfremmende tiltak både i og etter skoletiden. Samhold, trivsel og trygghet er nøkkelord både for lærere og elever. Vi må også se på elevsituasjonen. Er det mye uro og mistrivsel blant elevene så smitter dette over på lærerne og vise versa.

Konkurransedyktig lønn er også viktig.

Den økonomiske situasjonen skolene opplever er alvorlig. Det er kuttet til beinet på alle skoler, og det har blant annet gått hardt ut over innkjøp av læreverk og materiell i tråd med fagfornyelsen og muligheten til å sette inn vikarer ved fravær. Vil dere forbedre de økonomiske rammene i neste periode?

INP er helt klart med på å styrke skolene økonomisk.

Tilbuds- og skolestrukturen i den videregående opplæringa er viktig for oss. Vil dere gå inn for å bevare de skolestedene som eksisterer i dag?

Rødt Troms går inn for å bevare de skolestedene som eksisterer i dag. I Rødt Troms valgprogram for fylkestingsvalget 2023 har vi tatt inn følgende:

Nærskoleprinsippet er avgjørende for å beholde og videreutvikle et likeverdig og pedagogisk forsvarlig tilbud til alle elever i videregående skole, og den desentraliserte skolestrukturen må opprettholdes og videreføres for at dette skal kunne skje også i framtiden. Likeså krever et forsvarlig tilbud til alle kvalitet i faglig innhold og skolebygg.

• Nærskoleprinsippet skal ligge til grunn for opptak til videregående skole

• Opprettholde en desentralisert skolestruktur; ingen videregående skoler skal legges ned og distriktsskolene skal bestå som egne enheter

• Nødvendig opprusting av skolebygg i distrikt og byer

 

Tall fra SSB viser at svært mange undervisningstimer i den videregående opplæringa gis av personer uten lærerutdanning. Hva vil dere gjøre for å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere i den videregående opplæringa i fylket?

I likhet med lærerorganisasjonene mener Rødt Troms at lærernes lønns- og arbeidsvilkår er avgjørende for å lykkes med rekruttering og å beholde lærere i den videregående opplæringen. Vi mener videre at en stadfesting av lærer som beskyttet yrkestittel vil kunne føre til økt status og være med på å føre til økt rekruttering.

I vårt valgprogram er følgende nedfelt:

• Støtte lærernes lønns– og profesjonskamp gjennom å jobbe for at Troms fylkeskommune skal være en pådriver mot KS for å bedre lærernes lønns– og arbeidsvilkår, samt jobbe for å få lærer stadfestet som beskyttet yrkestittel

På Rødt Troms årsmøte ble vedlagte uttalelse «Rødt Troms støtter lærerne», skrevet av meg som 1. kandidat for Rødt Troms, enstemmig vedtatt. Uttalelsen har vært publisert i samtlige av avisene i Troms (med forbehold om at jeg husker rett).

Uttalelse fra Rødt Troms årsmøte:

https://www.nordnorskdebatt.no/rodt-troms-stotter-larerne/o/5-124-236508

Den økonomiske situasjonen skolene opplever er alvorlig. Det er kuttet til beinet på alle skoler, og det har blant annet gått hardt ut over innkjøp av læreverk og materiell i tråd med fagfornyelsen og muligheten til å sette inn vikarer ved fravær. Vil dere forbedre de økonomiske rammene i neste periode?

Rødt Troms vil forbedre de økonomiske rammene for videregående opplæring i neste periode. Fylkeskommunen som skoleeier har det øverste ansvaret for å sørge for at både ungdom og voksne i videregående opplæring får ivaretatt sine behov for en på alle måter forsvarlig opplæringstilbud, og det er fylkestingets ansvar å vedta tilstrekkelige økonomiske rammer til at dette kan oppfylles.

Jfr. på alle måter forsvarlig opplæringstilbud har Rødt Troms blant annet følgende punkter med i valgprogrammet for fylkestingsvalget 2023:

• Styrke skolehelsetjenesten - flere helsesykepleiere i videregående skole

• Lovfeste retten til lærlingplass for både ungdom og voksne

• Komplementering og fornying av nødvendig materiell og utstyr på yrkesfaglige studieretninger

• Øke yrkesfagstipendet

• Styrke og tilrettelegge for retten til å velge samisk som fag

 • Tilrettelegge for styrking av norsk som andrespråk for voksne flyktninger og innvandrere i videregående opplæring

• Utvide/gi flere valgmuligheter og styrke tilbudet i yrkesfaglig videregående opplæring for voksne flyktninger og innvandrere

 

Det har i lang tid vært strid om tomtevalget til den nye videregående skolen i Harstad. Vil ditt parti fortsatt at det skal bygges ny videregående skole etter de eksisterende planene, eller vil dere at et annet tomtealternativ skal utredes?

Rødt Troms har i det sittende fylkestinget, som eneste parti, konsekvent argumentert og stemt mot tomtevalget helt fra det ble lansert. En av Rødt Troms hovedsaker i fylkestingsvalget 2023 er å få stoppet de eksisterende planene, og få på plass et annet og funksjonelt tomtealternativ.

I vårt valgprogram for fylkestingsvalget er følgende nedfelt:

• Stoppe planene for en sentralisert og gigantisk videregående skole i Harstad uten plass til idrettshall, som også vil true den desentraliserte skolestrukturen i fylket

 

Tilbuds- og skolestrukturen i den videregående opplæringa er viktig for oss. Vil dere gå inn for å bevare de skolestedene som eksisterer i dag?

Ja, Senterpartiet vil sikre trygghet og forutsigbarhet i skole- og tilbudsstrukturen, og vi vil opprettholde alle skoler og skolesteder i perioden.

 

Tall fra SSB viser at svært mange undervisningstimer i den videregående opplæringa gis av personer uten lærerutdanning. Hva vil dere gjøre for å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere i den videregående opplæringa i fylket?

Senterpartiet mener det er av avgjørende betydning for kvaliteten i opplæringen i opplæringstilbudet at alle barn og unge får opplæring av kvalifiserte lærere.

Vi vil satse på etter- og videreutdanning for lærere og skoleledere, med sikte på å få til forutsigbare ordninger for den enkelte ansatte. Senterpartiet er opptatte av at det skal være attraktivt å jobbe i den videregående skolen i Troms.

Det kan legges til at dagens fylkesråd holder på med en prosess for å vurdere hvilke krav til pedagogisk utdannelse som skal stilles, og prioritere at de vi allerede har skal få ta dette. Det er Senterpartiet opptatt av at det skal legges til rette for, også med desentraliserte løsninger, slik at flest mulig av de det gjelder skal få muligheten til å ta utdanning.


Den økonomiske situasjonen skolene opplever er alvorlig. Det er kuttet til beinet på alle skoler, og det har blant annet gått hardt ut over innkjøp av læreverk og materiell i tråd med fagfornyelsen og muligheten til å sette inn vikarer ved fravær. Vil dere forbedre de økonomiske rammene i neste periode?

Senterpartiet er opptatt av å sikre forsvarlige rammer til både læreverk og muligheten å ta inn vikarer.

 

Det har i lang tid vært strid om tomtevalget til den nye videregående skolen i Harstad. Vil ditt parti fortsatt at det skal bygges ny videregående skole etter de eksisterende planene, eller vil dere at et annet tomtealternativ skal utredes?

Vi vil at den nye videregående skolen i Harstad skal bygges der den er planlagt. Ungdommene i Sør-Troms trenger en ny og framtidsretta videregående skole.

Tilbuds- og skolestrukturen i den videregående opplæringa er viktig for oss. Vil dere gå inn for å bevare de skolestedene som eksisterer i dag?

Ja, SV har vore garantist for å ikkje legge ned skolar mens vi no har vore i posisjon i Troms og Finnmark. Desentralisert opplæring er viktig for oss, og vi vil behalda alle skolestadane i Troms.

Tall fra SSB viser at svært mange undervisningstimer i den videregående opplæringa gis av personer uten lærerutdanning. Hva vil dere gjøre for å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere i den videregående opplæringa i fylket?

Dette er eit samansett problem, som både må løysast gjennom styrking av lønns- og arbeidsvilkår i vidaregåande opplæring (slik vi har foreslått for KS før sist lønnsoppgjer), men vi må også sørgje for at det blir utdanna nok lærarar frå Universitetet. SV foreslo ti tiltak på stortinget før sommaren (https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2022-2023/dok8-202223-211s.pdf), og SV har også vore mot den såkalla «avskiltinga» av lærarane, og også jobba for å endre inntakskrava til lærarutdanninga og fjerne karakterkravet i matematikk.

Den økonomiske situasjonen skolene opplever er alvorlig. Det er kuttet til beinet på alle skoler, og det har blant annet gått hardt ut over innkjøp av læreverk og materiell i tråd med fagfornyelsen og muligheten til å sette inn vikarer ved fravær. Vil dere forbedre de økonomiske rammene i neste periode?

Ja, Troms SV har programfesta at vi vil auke ramma til vidaregåande opplæring i Troms med 100 millionar årleg.

Det har i lang tid vært strid om tomtevalget til den nye videregående skolen i Harstad. Vil ditt parti fortsatt at det skal bygges ny videregående skole etter de eksisterende planene, eller vil dere at et annet tomtealternativ skal utredes?

SV har meint at vi har kommet for langt til å starte på nytt med planlegging i Harstad, særleg på grunn av tilstanden ved Heggen VGS.