Mens vi venter på vårens (høstens) vakreste eventyr

I fjorårets tariffoppgjør, ble det avtalt at det skulle gjennomføres lokale forhandlinger i kommunene i 2024. Det betyr at i tillegg til de sentrale forhandlinger på våren, vil det også bli forhandlinger i de ulike kommunene i løpet av høsten. Det vil da også gjelde kapittel 4 – der hvor hovedvekten av våre medlemmer befinner seg.

Lønn og lønnsforhandlinger er viktig for våre medlemmer i Utdanningsforbundet. I «Vi utdanner Norge» finner vi følgende: «Utdanningsforbundet mener at sentral lønnsdannelse skal være bærebjelken ved fastsetting av lønn for lærerprofesjonen.» Det betyr ikke at vi velger vekk muligheten som ligger i de lokale forhandlingene!

Vi har momentene i «Vi utdanner Norge» som rettesnor når vi går inn i de lokale forhandlingene:

«Vi skal ivareta våre medlemmers lønnsinteresser lokalt, og fremme og støtte lønnskrav når medlemmer har gjennomført etter- og videreutdanning, når det er vanskelig å rekruttere og beholde ansatte og når det er gjennomført endringer i stillingers arbeids- eller ansvarsområde. Utdanningsforbundet skal alltid prioritere at lønnstillegg er kollektive, og baseres på objektive kriterier som oppfattes som rettferdige, forutsigbare, legitime og etterprøvbare.»

Ett ledd i å sikre et godt forhandlingsklima vil være å gi våre tillitsvalgte en god opplæring, i Rogaland skjer dette gjennom et forhandlingskurs over to dager. Her kombinerer man foredrag, gruppearbeid og rollespill for at våre forhandlingsdelegasjoner skal trygges i med forhandlinger.

Vi ønsker våre forhandlingsdelegasjoner lykke til i høstens lokale forhandlinger!

Forhandlingsspillet!

Forhandlingssirkelen