Gratulerer til Utdanningsforbundet Haugesund

Et solid politisk håndverk ble onsdag 7.februar 2024 feiret i Haugesund. Det hele startet ved Rossabø barneskole, som sendte inn sak til fylkesårsmøtet i Rogaland 2023. Nå avrundes det foreløpig med politisk vedtak om sosiallærer ved alle barneskolene i Haugesund kommune.

Utdanningsforbundet Rogaland hadde på sitt fylkesårsmøte en sak som omhandlet sosiallærerressurs på barnetrinnet. Denne var blant annet kommet inn fra Rossabø skole. 

Følgende momenter kom fram under behandlingen av saken på årsmøtet:

Dagens barn og unge opplever mer sosiale og psykiske utfordringer i hverdagen enn tidligere. Dette starter gjerne allerede i 1. klasse, og i henhold til opplæringslovens §9-A skal skolene sikre at alle barn har et trygt og godt skolemiljø. Alle elever har rett til sosialrådgivning, og i ungdomsskoler og videregående skoler er det avsatt tidsressurs til sosiallærer/sosialrådgiver. Denne ressursen finner vi ikke igjen i barneskoler. Økende sosiale og psykiske utfordringer hos elevene på barnetrinnet blir lagt på elevens lærer, og da spesielt på kontaktlærerne.                   Elevsamtaler, møter og utforming av aktivitetsplaner kommer i tillegg til en allerede krevende arbeidssituasjon. Elevenes utfordringer er ofte så komplekse at lærerne ikke opplever seg kompetente til å hjelpe elevene godt nok. Barneskoler må i likhet med ungdomsskoler og videregående skoler få tildelt midler til sosiallærerressurs. 

Vedtaket på fylkesårsmøtet ble følgende: Årsmøtet i Utdanningsforbundet Rogaland ber Utdanningsforbundet sentralt arbeide for å innføre egen tidsressurs etter samme modell som på ungdomstrinnet for sosiallærer på barnetrinnet ifm. neste reforhandling av SFS 2213. 

Politisk håndverk

Styret i lokallaget i Haugesund hvilte ikke på laurbærene, de har jobbet kontinuerlig med å påvirke politikerne i egen kommune for å få dette til lokalt.                          6.februar kom de foreløpig i mål, da politikerne i oppvekststyret gjorde følgende vedtak:

1. De store barneskolene (over 300 elever) bør ha en sosiallærer i 100 prosent stilling. De minste skolene (Brakahaug og Saltveit) bør ha en sosiallærer i 50 prosent stilling. Kombinasjonsskolene bør ha en ekstra sosiallærer på barnetrinnet i tråd med minstenormen for barneskolene.
2. Budsjettmidler satt av til økt sosialfaglig kompetanse i skolen, brukes til å øke
sosiallærerstillingene slik at de er i tråd med forslag til minstenorm.
3. Kommunedirektøren vurderer minstenorm for psykososialt team og sosialfaglig
kompetanse i skolen «laget rundt barnet» i arbeidet med ny oppvekstplan.

Elevene - den største vinneren

Mange er vinnere i denne saken, den største vinneren er elevene som nå får en kompetanse som kan være en god bidragsyter i målet om et trygt og godt skolemiljø.

Både fylkeslaget og lokallaget vil fortsette arbeid med mål om at alle skolene både i Rogaland og landet forøvrig oppnår det samme som vi nå fikk feire i Haugesund!

Fra venstre mot høyre: Fylkesleder Elin Djuve og lokallagsleder i Haugesund, Signe Norbotten

God mediadekning - her er det NRK som intervjuer Signe

Utvalgsleder Bjørn Gunnar Husby i oppvekststyret var også til stede og sa gode ord til forsamlingen

Da var det kake - første servering gikk til tillitsvalgt på Rossabø skole

Etter at taler og kakestykkene var delt ut, var det tid for mingling. Her skolesjef i Haugesund, Gjertrud Elise Røvær i samtale med fylkesleder Elin Djuve.