Forebygge sykefravær og redusere frafall - gjøres best gjennom partsamarbeid

Etter en litt kranglet start (programmet startet opp nesten samtidig som koronaepidemien brøt ut), har bransjeprogrammet i barnehagene nå god fart i arbeidet med å utvikle verktøy og tips til barnehagene slik at de kan forebygge sykefravær og frafall og ha en målrettet innsats mot lange og/eller hyppige gjentagende sykefravær.

Vi vil gjennom en artikkelrekke belyse deler av programmet. Vi har også vært på besøk hos en barnehage i Sandnes kommune som deltar i arbeidet for målene nedfelt i IA-avtalen, nettopp gjennom bransjeprogrammet.  

Artikkelserie

Før vi forteller om det besøket ønsker vi å sette søkelyset på ett av de to temaene som er gjennomgående i bransjeprogrammet – Partsamarbeid – partenes roller og ansvar. Det andre temaet kvalitet – arbeidsmiljøets betydning for kvalitet i barnehagen vil få hedersplassen i artikkelen fra vårt besøk i barnehagen.

Oppstart

Mange av barnehagene startet arbeidet knyttet til bransjeprogrammet med å delta på en kursrekke hvor temaet er rolleforståelse og partsamarbeid. Målet for kursrekken er at partene skal bli bevisst og trygge på hvordan rolleutøvelse og samarbeid dem imellom kan brukes aktivt i å styrke det lokale arbeidsmiljøarbeidet. Kursrekken er på 6 moduler og kombinerer arbeid på egen arbeidsplass, involvering alle ansatte og digitale samlinger. Gjennom disse ulike formene for kompetanseheving ønsker man å bidra til et bedre samarbeid og kommunikasjon på arbeidsplassen og en bedre forståelse av de ulike rollene man har. Vi anbefaler at barnehager som er opptatt av partsamarbeid og rolleforståelse om å melde seg på kurs , dette kan gi gode verktøy og inspirasjon til å jobbe med målene i IA avtalen. Kurset har påmeldingsfrist 1.september i år.  

Hvorfor er vi så opptatt av partsamarbeid?

Det mest åpenbare er at det er en del av IA-avtalens betingelser og ikke minst det at vi er en arbeidstakerorganisasjon, det betyr at vi skal være pådriver for å sikre partsamarbeid i arbeid med IA avtalen. Helt konkret så betyr dette at barnehager som ønsker å delta på kurset og det videre arbeidet med blant annet å redusere sykefraværet må ha arbeidsplasstillitsvalgt tilknyttet alle barnehagene man ønsker å ha med. Det holder ikke med hovedtillitsvalgt, eller at flere barnehager «spleiser» på en tillitsvalgt. For å lykkes må den tillitsvalgte være nær sine kollegaer og leder(ne) for å få det beste resultatet.

Oppfordring!  

Vi håper at mange barnehager deltar på kurset i rolleforståelse og partsamarbeid for å få inspirasjon og motivasjon til å jobbe med IA avtalens målsettinger.  

Ønsker du ytterliger informasjon kan disse nettsidene være aktuelle:

Bransjeprogram - barnehage

BarnehageHMS Utdanningsforbundet om BarnehageHMS