Valg 2023: Oslovalget

Vi har oppfordret de politiske partiene i til å svare på noen spørsmål før valget. Spørsmålene har tatt utgangspunkt i det som våre medlemmer i Oslo er opptatt av, og som er viktig for dem.

Last ned vår valgbrosjyre her (2-sidig A4 utskriftsformat)
Tom celle betyr at partiet ikke har besvart.

Godt valg!

Vil deres parti:

- støtte vårt krav om at elever i skolen skal ha en lærerutdannet lærer i all undervisning?

Svar 1.png

 • Kommentar fra Fremskrittspartiet:
  Ja, men inntil videre må det være rom for fleksibilitet.

- sørge for at lærere og ledere i barnehage og skole får bruke sitt profesjonelle skjønn i valg av metoder?

Svar2.png

- sørge for at det ikke gis resultat- og prestasjonsbasert lønn til lærere?

Svar3.png

 • Kommentar fra Høyre:
  JA, men vi vil gi høyere lønn til lærere som jobber på skoler med utfordringer knyttet til skole-, lærings- og arbeidsmiljø
 • Kommentar fra Fremskrittspartiet:
  Fremskrittspartiet går ikke til valg på å innføre resultat- og prestasjonsbasert lønn for lærere.

- arbeide for at det skal settes av mer tid til å være kontaktlærer?

Svar4-5.png

 • Kommentar fra Arbeiderpartiet:
  Ja, vi vil støtte det partene blir enige om

- jobbe for å gi lærere mer tid til eget for- og etterarbeid?

Svar4-5.png

 • Kommentar fra Arbeiderpartiet:
  Ja, hvis partene blir enige om det

- sørge for å gi leken en større plass i skolen, spesielt for seksåringene?

Svar6.png

 • Kommentar fra Arbeiderpartiet:
  Ja, samtidig som vi ønsker metodefrihet. De ansatte kjenner elevene best og vet hva som passer for sine elever, og når det passer.

 • Kommentar fra Høyre:
  JA, for de minste elevene

- styrke bemanningen i PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)?

Partisvar - alle grønn.png

- sikre oppdatert utstyr på yrkesfag?

Partisvar - alle grønn.png

- øremerke ressurser til spesialpedagogiske tiltak i barnehage og skole?

Svar9.png

 • Kommentar fra Arbeiderpartiet:
  Ressursene må følge vedtakene, og en pott eller øremerking vil ikke sikre at det er nok ressurser.

 • Kommentar fra Kristelig Folkeparti:
  Ja. KrF vil sørge for at hver skole har et spesialpedagogisk team og at PP-tjenesten er til stede på skolene.
  Samtidig er det i barnehagen svært viktig med balanse mellom pedagogisk tilbud og den frie leken. En for stor grad av styring og øremerking kan hindre friheten i den enkelte barnehage.

 • Kommentar fra Venstre:
  Venstre vektlegger desentralisert beslutningsmyndighet for barnehager og skoler. Vi mener de som er nærmest behovene i størst mulig grad bør gjøre egne vurderinger og beslutninger. Øremerking av midler kan begrense fleksibiliteten i å tilpasse tiltak etter lokale forhold.

- sørge for å oppheve rent karakterbasert inntakssystem til videregående skole?

Svar10.png

 • Kommentar fra Folkets Parti:
  DELVIS enig

- sørge for kontaktlærerressurs i voksenopplæringa?

Svar11.png

 • Kommentar fra Arbeiderpartiet:
  Vi har støttet forsøk med kontaktlærer i voksenopplæringa

- sørge for nødvendige ressurser til arbeidet med vold og trusler i skolen?

Partisvar - alle grønn.png

- øke antall sosiallærere og rådgivere i skolen?

Svar13.png

 • Kommentar fra Høyre:
  JA på skoler som har behov for det

- sikre at det blir delingstimer i praktiske og estetiske fag?

Svar14.png

 • Kommentar fra Arbeiderpartiet:
  Hvilke fag den enkelte skole ønsker å ha delingstimer i / redusert gruppe eller differensiert undervisning, mener vi den enkelte skole og ansattgruppe selv skal få være med å avgjøre.

 • Kommentar fra Kristelig Folkepart:
  KrF mener det er viktig å la lærerne og skolene selv bestemme hvordan en legger opp til en best mulig undervisning. Derfor vil vi la dette være opp til hver enkelt skole å bestemme.

 • Kommentar fra Høyre:
  JA, opp til hver enkelt skoleleder og lærer

 

- sørge for mindre grupper/klasser i skolen enn dagens nivå?

Svar15.png

 • Kommentar fra Venstre:
  Venstre mener skolene bør ha autonomi til å avgjøre gruppe- og klassestørrelse, slik de selv mener det best ivaretar lokale forhold og pedagogiske hensyn. Beslutningene bør tas nærmest mulig elevene.
 • Kommentar fra Fremskrittspartiet:
  FrP er mot sentrale/nasjonale krav på dette området.

- øke bemanningen i barnehagen?

Svar16.png

 • Kommentar fra Venstre:
  Venstre mener riktig bemanning er en forutsetning for at barnehagene skal levere god kvalitet i tjenestene. Vi mener at barnehagene selv bør vurdere og tilpasse bemanningen ut fra sine unike behov.

 • Kommentar fra Høyre:
  Vi mener at alle barnehager skal oppfylle bemanningsnormen

- kreve at det settes inn vikarer også ved korttidsfravær i barnehagen?

Svar17.png

- sørge for at det er en tilstedeværende styrer i hver barnehage?

Svar18.png

 • Kommentar fra Venstre:
  Venstre mener god styring og ledelse er avgjørende for riktig ressursbruk i barnehagene. Avgjørelser vedrørende graden av tilstedeværelse av styrer bør være basert på barnehagens egen vurdering og behov, for å sikre fleksibilitet og lokal tilpasning.

- fjerne stykkprisfinansiering i grunnskolen?

Svar19.png

 • Kommentar fra Arbeiderpartiet:
  Vi har redusert andelen som følger eleven, men vil ikke fjerne det helt.

- sikre ledere i barnehage og skole mer tid til pedagogisk ledelse?

Svar20.png

 • Kommentar fra Arbeiderpartiet:
  Dette er et spørsmål som behandles mellom partene i arbeidslivet, og vi vil følge det forhandlingene blir enige om i spørsmål om ubunden tid.

- gjeninnføre kjøkkenressurs i barnehagene?

Svar21.png

 • Kommentar fra Venstre:
  Venstre mener beslutningen om å ha kjøkkenressurs bør ligge hos den enkelte barnehage, slik at de kan tilpasse seg lokale behov og prioriteringer. Skolene bør ha frihet til å avgjøre dette selv.

 • Kommentar fra Høyre:
  Nei, men vi vil gi kommunale barnehager mulighet til å øke kostprisen for å kunne gi bedre mattilbud.

 • Kommentar fra Fremskrittspartiet:
  FrP vil ikke innføre sentrale krav om dette, men anerkjenner at dette kan være et godt tiltak for å sikre et mangfoldig og sunt kosthold i barnehagene.

- sikre ansatte reell medvirkning ved innføring av nye digitale verktøy?

Partisvar - alle grønn.png