VALG 2019

Vi har oppfordret de politiske partiene i til å svare på noen spørsmål før valget. Spørsmålene har tatt utgangspunkt i en stor medlemsundersøkelse med ca. 800 svar.

Last ned vår valgbrosjyre her (2-sidig A4 utskriftsformat) Tom celle betyr at partiet ikke har besvart.

Godt valg!

Kommentar fra Høyre:

Elever som sliter må få hjelp tidlig i skoleløpet, slik at ingen blir hengende etter. Høyre vil sørge for at alle elever skal få den hjelpen de trenger, når de trenger den, gjennom tidligere innsats og flere og mer kvalifiserte lærere. Oslo Høyre vil sikre at flere med spesialpedagogisk kompetanse arbeider ved skolene og at flere skoler skal ha et ressursteam som jobber sammen om spesialundervisning.

Kommentar fra Høyre:
Lærerne er skolens viktigste ressurs. For å utvikle Osloskolen videre, må vi tiltrekke oss de beste lærerne og dyktigste rektorene gjennom å tilby utfordrende arbeidsoppgaver, gode arbeids- og lønnsbetingelser og mulighet til etter- og videreutdanning.

Kommentar fra Arbeiderpartiet:
Gjenstand for lønnsforhandlinger. Kan ikke svare med ja/nei

Kommentar fra Høyre:
Om det ikke øremerkes i bevilgningen til Osloskolen skal de lovfestede rettighetene ivaretas og spesialpedagogikken er her et viktig element.

I en tidligere publisering av dette spørsmålet stod KrF med rødt kryss. KrF forteller at de her har gitt oss feil svar, og at de i stedet er enige med Utdanningsforbundet Oslo. Det synes vi er veldig bra!

Kommentar fra Arbeiderpartiet:
Et offentlig kommunalt utvalg har blitt satt ned for å vurdere ulike inntaksmodeller for videregående. Vi ønsker ikke å konkludere før vi har sett resultatet fra det arbeidet.

Kommentar fra Høyre:
Høyre ønsker å styrke voksenopplæringen, blant annet gjennom å stille krav om at alle nyansatte i voksenopplæringen har fordypning i faget de underviser i.

Vil dere øke antall sosiallærere og rådgivere i skolen?

Vil dere arbeide for å utvide ordningen med læreplassgaranti i Oslo kommune?

Kommentar fra Høyre:
Oslo Høyre ønsker å styrke yrkesfagene og stimulere til at flere velger yrkesfag, og at flere fullfører og består. Vi vil jobbe for flere lærlingplasser, mer praksisnær undervisning og flere tilpassede utdanningsløp. Høyre i Oslo vil også stille krav om at flere kommunale virksomheter må ta inn lærlinger.

Vil dere sørge for mindre grupper/klasser i skolen enn dagens nivå?

Kommentar fra Arbeiderpartiet:
Arbeiderpartiet vil sikre elever med størst behov for hjelp får mer ressurser. Derfor har vi sikret 200 flere lærere i 1-4.trinn, og fordelt de ekstra ressursene på de skolene med størst behov for hjelp.

Vil dere jobbe for å øke bemanningen for de yngste barna i barnehagen?

Kommentar fra Høyre:
Med Høyre i regjering har kravet til antall barnehagelærere økt og det er innført en bemanningsnorm i barnehagen. For første gang i historien er det nå en minstenorm til bemanning opp mot antall barn over og under 3 år (maks 3 barn pr ansatt under 3 år og maks 6 barn pr ansatt fra 3 år), skjerpet krav til andelen ansatte med pedagogisk utdanning (43 % per 2018 og mål om økning til 50 %) og lagt frem en ny rammeplan som stiller minstekrav til alle barnehagenes innhold og oppgaver som skal gjennomføres.

Vil dere kreve at det blir satt inn vikar også ved korttidsfravær i barnehagen?

Kommentar fra Høyre:
Høyre mener det vil bli for rigid å kreve at det blir satt inn vikar ved korttidsfravær. Dette er noe barnehagene løser selv etter behov.

Vil dere sørge for at det er en tilstedeværende styrer i hver barnehage?

Kommentarer fra Høyre:
Høyre ønsker å øke styrerressursen og ha som mål at alle barnehager har en egen styrerressurs.

Vil dere fjerne stykkprisfinansiering i Osloskolen?

Kommentarer fra Høyre:
Høyre vil jobbe for å hindre at noen skoler havner i en negativ økonomisk spiral. For å oppnå dette vil Høyre:
• Øke de individrettede midlene, slik at de skolene som får inn elever med lave karakterer, behov for særskilt norskopplæring eller særskilt inntak får tilført mer ressurser enn i dag.
• En egen belønningspott for å gi skolene incentiv til å fremme enda bedre prestasjoner. De skolene som får elever med lave karakterer, behov for særskilt norskopplæring eller særskilt inntak til å fullføre og bestå et skoleår gis økt tildeling ved neste års budsjett basert på antall elever de fikk gjennom forrige skoleår.
• En egen pott til omstillingsmidler. Skoler som har lave budsjetter grunnet små klasser, og som har behov for å tiltrekke seg flere søkere gis ekstra ressurser i en overgangsperiode.

Kommentar fra Arbeiderpartiet:
Vi vil fjerne stykkprisfinansieringen i videregående skole og innføre et system som i større grad tar høyde for de faktiske kostnadene. I grunnskolen har vi endret fordelingsmodellen slik at vektleggingen av elevsats har blitt redusert, og sosiodemografiske kriterier blir vektlagt i større grad.

Vil dere sikre ledere i barnehage og skole mer tid til pedagogisk ledelse?

Vil dere jobbe for å gjeninnføre kjøkkenressurs i barnehagene?

Kommentar fra Arbeiderpartiet:
Opp til bydelene/barnehagene å bestemme. Vi har økt matpenger til barnehagene med over 40 % for å sikre sunn og god mat for alle barn.

Vil dere sørge for at barnehagen beholder sin egenart og ikke kun blir en forberedelse til skolestart?

Vil dere sørge for at skolehelsetjenesten blir styrket i alle skoleslag?

Vil dere sørge for at kompetanseutvikling gir lønnsmessig uttelling?

Vil dere jobbe for at voksenopplæringa ikke skal ha høyere leseplikt* enn tilsvarende norsk på ungdomstrinnet?

*Leseplikt= antall timer en lærer underviser i et fag.

Kommentar fra Arbeiderpartiet:
Å jobbe for voksne med språk kan være en vanskelig oppgave, og kan kreve mer tid, spesiell kompetanse og ekstra innsats. Vi er enige med Utdanningsforbundet om at lærere i voksenopplæringen er lærere på lik linje med lærere i grunnopplæringen.

Vil dere sørge for at fagsentrene i bydelen får økt økonomisk handlingsrom?

Vil dere fjerne muligheten til å gi tjenstlig tilrettevisning på bakgrunn av ytringer om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen?

Vil dere sikre forsvarlig bemanning hele barnehagedagen?