Sykdom i ferien

Ferieloven bestemmer at hvis du er syk når ferien begynner eller blir syk mens du har ferie, har du rett til erstatningsferie.

Ferieloven - § 9 - 1 Ferieavvikling under sykdomsfravær mv:

”Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.

Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.”

For skoleverkets del er det viktig å være klar over bestemmelsen om at lærere avvikler ferie i juli måned, øvrige fridager i elevenes sommerferie er såkalt arbeidsfrie perioder. Det er altså kun sykdom i juli måned som kan kreves kompensert.

Det er viktig at man kan framlegge legeattest som dokumentasjon på sykdommen, og at man samtidig skriftlig legger fram krav om erstatningsferie. Erstatningsferien må normalt tas ut i løpet av ferieåret, det vil si innen utgangen av kalenderåret. Tidspunkt for erstatningsferie avtales med arbeidsgiver.