Vi krever redusert åpningstid i barnehagene

Sykefraværet i barnehagene er eksepsjonelt høyt, og Utdanningsforbundet Oslo får stadig meldinger om utslitte ansatte med uholdbare arbeidsforhold. Forrige fredag åpnet Oslo kommune for at bydelene kunne velge å redusere åpningstiden. Vi mener man nå må innføre krav om redusert åpningstid i hele Oslo.

Vi vet at det er eksepsjonelt høyt fravær i barnehagene. I denne situasjonen er det særlig viktig for tillitsvalgte, i samarbeid med verneombudet, å ha god dialog med styrer i barnehagen. Ansattes rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er hjemlet i arbeidsmiljøloven, og arbeidsgiver er forpliktet til å etterleve dette. Utdanningsforbundet Oslo mener at åpningstiden må reduseres tilstrekkelig og at arbeidsoppgaver som ikke handler om det direkte arbeidet med barna må fjernes. Utdanningsforbundet Oslo er gjort kjent med at bydelene begynner å innføre tiltak. Det er variasjoner bydelene i mellom, og flere vil oppleve at tiltakene ikke er tilstrekkelige. Våre bydelslagsledere er i dialog med administrasjonene for å påvirke situasjonen til det bedre. De trenger tilbakemeldinger på hvordan situasjonen håndteres ute i barnehagene, slik at de kan ta dette med videre i sin dialog med bydelene. Utdanningsforbundet Oslo ønsker også å få tilbakemelding på hvordan hverdagen nå håndteres, hvilke tiltak som innføres og hva som vil gjøre situasjonen bedre. Dette vil vi da bruke i vår dialog med Oslo kommune.

Oslo kommune sendte fredag 10. desember brev til bydelene med anbefalinger til tiltak som kan iverksettes i barnehagen:  

  • mer utetid
  • forsterket renhold og fokus på gode lufterutiner
  • bruk av munnbind blant voksne når de ikke kan holde en meters avstand til andre voksne
  • Innføre to matpakker i stedet for å servere mat dersom barnehagen har høyt fravær blant ansatte
  • Innføre redusert åpningstid ved behov og på visse vilkår

Det skal også innføres jevnlig testing av ansatte i barnehagene, ansatte bes teste seg to ganger ukentlig.

Oslo kommune beskriver handlingsrommet for å redusere åpningstider slik:

Bydelen som barnehageeier kan redusere åpningstidene hvis det må til for å opprettholde smittevernfaglig forsvarlig drift. Det betyr at åpningstiden kan reduseres dersom det er nødvendig for å sikre at syke personer ikke er i barnehagen og i vareta andre smitteverntiltak. Vi ber bydelene om å ta hensyn til følgende når de vurderer behov for redusert åpningstid:

  • Bemanningen må være tilstrekkelig i hele åpningstiden for å sikre et forsvarlig tilbud til barna.
  • Fravær skal i første hånd dekkes opp ved bruk av vikarer, men dersom det er mangel på vikarer, eller behovet for vikarer blir så stort at det går ut over smittevern eller forsvarlig tilsyn og oppfølging av barna, må åpningstiden reduseres. Reduksjonen må være tilstrekkelig til at bemanningssituasjonen blir robust nok for å ivareta både barnas behov og smittevernkrav.
  • Reglene som gir foreldre med samfunnskritiske yrker rett til normal åpningstid gjelder. Retten er avgrenset til det omfanget som er nødvendig for at forelderen i kritisk samfunnsfunksjon mv. kan ivareta denne funksjonen.
     

I etterkant av at brevet ble sendt er det innført gult nivå for alle barnehager.

Utdanningsforbundet Oslo mener disse tiltakene var for lite og for sent. Vi forventer at kommunen kommer med nye og kraftigere tiltak for å sikre de ansatte et forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø.