10 millioner til vikarer i kommunale barnehager – forskudd til private

Utdanningsforbundet Oslo er lettet over at byrådet har satt av 10 ekstra millioner til de kommunale barnehagene for å sikre stabil drift. Pengene skal gå til ansettelse av vikarer, og forsterking av lederressurser for å bistå i sykefraværsoppfølging. Det gis også et forskudd på tilskudd til private barnehager.

Sykefraværet i Oslos barnehager er nå rekordhøyt, og det er helt nødvendig med ekstra ressurser for å veie opp for dette. Samtidig vet vi at økonomi ikke er den eneste utfordringen for vikarbruk, det er også svært vanskelig å få tak i vikarer om dagen. Dette tiltaket vil hjelpe noe på situasjonen, men samtidig må det jobbes langsiktig for å sikre flere vikarer i framtiden, blant annet med å utvide ordningene med vikarpool.

Utdanningsforbundet Oslo deltok 07. desember i møte med byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap. Her spilte vi inn en rekke tiltak vi mener er nødvendige å iverksette. Hovedfokuset vårt var at åpningstiden må reduseres der barnehagene ikke har tilfredsstillende bemanning. Bemanningen må kjenne barnehagen, det er ikke tilfredsstillende å ha hovedvekt av nye, fremmede vikarer hver dag. Vi vektla også at barnehagene må få rydde vekk alle tilleggsoppgaver, slik at de ansatte får konsentrere seg om tilstedeværelse med barna. Det vil si at oppgaver som matlaging må utgå når sykefraværet er så høyt som det er.

For private barnehager blir dette løst noe annerledes, men også de vil motta økte midler i desember.  Private barnehager er i utgangspunktet finansiert slik at de får tilskudd basert på regnskapstallene for de kommunale barnehagene for to år tilbake. Økte midler til kommunale barnehager gir dermed økte tilskudd til private barnehager to år senere. Ettersom også de private barnehagene trenger tilskudd her og nå har byrådet vedtatt å gi et forskudd på ca. 65 millioner kroner i desember for å kompensere for de økte utgiftene. Det økonomiske grunnlaget for å sikre vikarer skal dermed være til stede i både de private og de kommunale barnehagene.

Se også sak i Dagsavisen hvor blant annet vår leder Therese Fagerhaug uttaler seg om vikarsituasjonen.

Leder av Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er alvorlig bekymret for situasjonen i skoler og barnehager.