NFK jobber mot sitt eget vedtak

Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Nordland mener Nordland fylkeskommune (NFK) går mot sine egne intensjoner i neste års budsjett.

Fylkesstyret hadde møte 21.-22. november. De reagerer på at forslaget til budsjettet fra NFK ikke følger opp intensjonene fra verken Nordlandsmodellen eller tiltredelseserklæringen til det nye fylkesrådet.

Kutter i utdanningstilbudet

I det sistnevnte har fylkesrådet satt ung inkludering og næringsutvikling høyt, derunder kompetanse for vår tid og samfunnsutvikling.

I Nordlandsmodellen sier fylkeskommunen at de skal jobbe mot frafall i videregående og få flere lærlinger i fylket.  Budsjettforslaget går mot dette ved å kutte i utdanningstilbudet. Vi i Utdanningsforbundet Nordland stiller oss dermed sterkt kritiske til dette budsjettforslaget.

Solid økonomi

Hvis vi ser på tallene, har Nordland fylkeskommune en solid økonomi med beste netto resultatgrad i Norge de siste tre årene (jf rangering i Kommunal Rapport). Vi har lav gjeld, høy egenfinansiering og et stort mindreforbruk. Disse faktorene har alle de siste årene blitt bedre enn forutsatt i tidligere økonomiplaner, samtidig som elevtallsutviklingen alltid blir høyere enn forutsatt.

Nordlands framtid

Utdanningsforbundet mener det er kritikkverdig og pedagogisk uforsvarlig å møte Nordlands framtid med å jobbe for at flere elever søker studiespesialisering og ikke yrkesfaglige utdanning, ved å redusere tilbud for VG2-elever på yrkesfag. 

Nordland skriker etter kvalifisert arbeidskraft. Vi trenger at ungdommen skal bli boende i hele fylket, og det er viktig at ungdom blir boende på hjemplassen lengst mulig. Da er det avgjørende at fylkeskommunen prioriterer å opprettholde et best mulig studietilbud over hele fylket.

Ivareta sårbare elever

I fylkeskommune er man opptatt av at vi får så høy gjennomføringsgrad som mulig. Med forslag til så lite penger bevilget til videregående skoler er dette et paradoks.

Hvordan skal vi ivareta alle elevgrupper, inkludert elever som er sårbare og trenger ekstra oppfølging for å ikke droppe ut, når vi er skåret inn til beinet og ikke har råd til noe ekstra utover undervisning?

Bolyst er bygd på god utdanning

Utdanningsforbundet kan ikke se at forslaget til budsjett og økonomiplan ivaretar verken de mål som er vedtatt av fylkestinget i Nordlandsmodellen eller intensjonen i ny opplæringslov.

Et Nordland for fremtiden er basert på optimisme, vekst og bolyst er bygd på god utdanning. Da må fylkeskommunen prioritere utdanning og kompetanse slik av vi får bedre gjennomføring og resultater, ivaretar ungdommens psykiske helse og motvirker ufrivillig skolefravær og alle de mange borteboende elevene og lærlingene.