Om fylkeslaget

Utdanningsforbundet Møre og Romsdal

Sentralbord: 23 13 87 00
Epost: [email protected] 

Besøks- og postadresser:
Fylkeskontoret avd. Ålesund
Langelandsvegen 2
6018 ÅLESUND

Fylkeskontoret avd. Kristiansund
Rørgata 8 – 10
6517 KRISTIANSUND

Avbildet: Jorunn Sagevik
Jorunn Sagevik

Seniorrådgjevar/Personalleiar, kontorsted Ålesund

Avbildet: Jan Einar Olsen Kvalsvik
Jan Einar Olsen Kvalsvik

Rådgjevar, kontorsted Ålesund

Avbildet: Eivor Sæther
Eivor Sæther

Økonomikonsulent, kontorsted Kristiansund

Avbildet: Stig Ulvestad
Stig Ulvestad

Rådgjevar, kontorsted Ålesund

Utdanningsforbundet Møre og Romsdal har ca. 1500 medlemmer som jobber i barnehage. Vi organiserer barnehagelærere, pedagogiske ledere, spesialpedagoger og styrere i både private og kommunale barnehager i hele Møre og Romsdal.

Antall tillitsvalgte i barnehagene rundt om i fylket øker gradvis, men vi har fortsatt et godt potensial til å få flere. Vi jobber for at alle barnehager skal ha en tillitsvalgt så medbestemmelsesapparatet skal fungere.

Kurs og skolering i lov og avtaleverk er en av de viktigste treffpunktene med våre tillitsvalgte. Lønns- og arbeidsvilkår er alltid aktuelle tema og vi har mange ulike tariffområder i barnehagene. På fylkeskontorene våre har vi kompetanse til å svare ut på de spørsmålene medlemmene våre har på de ulike tariffområdene vi dekker: KS, PBL, FUS, Virke, Standard tariffavtale barnehage og Spekter Helse, velferd, oppvekst, 4H Norge.

Monica Lunde Ludvigsen er i perioden 2023-2027 kontaktperson for medlemsgruppe barnehage. Kontaktpersonen deltar i kontaktforum for barnehage sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker.

I Møre og Romsdal har vi også et lokalt kontaktforum barnehage. Der møtes en barnehagerepresentant fra hvert lokallag og fylkesstyremedlemmene fra barnehage hvert halvår. De tar opp lokale og sentrale barnehagesaker.

Barnehage er representert i fylkesstyret med Monica Lunde Ludvigsen som har 100% frikjøp, og Linn Kjøl Oldervik og Silje Rønhovde Sandvik som begge har 40% frikjøp.

Har dere innspill om barnehagesaker, tar vi mer enn gjerne imot dette.

I tillegg til lønns- og arbeidsvilkår, arbeider vi blant annet med følgende saksområder:

 • Styrke tillitsvalgtrollen og partssamarbeidet på arbeidsplassene
 • Arbeidstidsavtaler
 • Pedagog- og bemanningsnorm
 • Profesjonsbevissthet

 

Om Utdanningsforbundets arbeid for barnehage.  

Grunnskole er den største medlemsgruppen i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal, med nesten 3900 medlemmer. Lærere og ledere ved barneskoler, ungdomsskoler, SFO og voksenopplæring tilhører denne medlemsgruppa. Vi har medlemmer i både offentlige og private skoler.

Nils Erling Skarseth er kontaktperson for medlemsgruppen i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Sirikit Vågen er vara kontaktperson. Gro Johanne Eriksen Haugen er også fylkesstyremedlem fra medlemsgruppe grunnskole. Disse tre personene bistår ved grunnskolespørsmål.

Kontaktperson grunnskole deltar i kontaktforum for grunnskole sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker. Det gjennomføres kontaktforum for grunnskole i fylket en gang i halvåret. Kontaktpersoner for grunnskole fra alle lokallagene møter. Der gis det informasjon om aktuelle saker fra sentralt kontaktforum, pluss at det meldes inn saker fra lokallagene til diskusjon. Kontaktforum grunnskole i fylket er et viktig ledd i organisasjonsdialogen.

Vi jobber for tiden spesielt med følgende saker innenfor grunnskole:

 • Styrke tillitsvalgtrollen og partssamarbeidet på arbeidsplassene
 • Politisk påvirkning i forhold til lærermangelen og kommuneøkonomi
 • Arbeidsmiljø og vern mot vold og trakassering. Emosjonelle belastninger. Avvik
 • Ny opplæringslov
 • Seksårsreformen

Om Utdanningsforbundets arbeid for grunnskolen.

Utdanningsforbundet har i Møre og Romsdal godt over 900 medlemmer i videregående opplæring og fagskole. Vi er den klart største lærerorganisasjonen både for lektorer, adjunkter, yrkesfaglærere og rådgivere, og er derfor representert i alle sammenhenger der viktige avgjørelser blir tatt, både på fylkesnivå og på den enkelte skole. Vi har også flere av skolelederne i sektoren som medlemmer hos oss.

Vi har tillitsvalgte på alle de videregående skolene i Møre og Romsdal. Våre tillitsvalgte er jevnlig inne på kurs og får opplæring i lov- og avtaleverk. På fylkesnivå har vi fire hovedtillitsvalgte: Andreas OutzenTore Tomren, Ingunn Brevik og Lillian Harstad. Disse deltar i forhandlinger, drøftinger, og det jevnlige partssamarbeidet med arbeidsgiver Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kontaktperson i fylkesstyret med ansvar for videregående og fagskole er Tore Tomren. Kontaktpersonen deltar jevnlig i sentralt kontaktforum for videregående/fagskole. Kontaktforum tar opp utdanningspolitiske saker, og skal bidra til både å øke organisasjonens kompetanse om VGO/FAG, og styrke dialogen mellom organisasjonsleddene og medlemmene innen medlemsgruppen.

I tillegg til lønns- og arbeidsvilkår, arbeider vi blant annet med følgende områder innen VGO og fagskole:

 • Styrke tillitsvalgtrollen og partssamarbeidet på arbeidsplassene
 • Ivaretakelse av lærere og andre ansattes arbeidsmiljø og vern mot vold, trusler og trakassering
 • Økt kontaktlærerressurs og redusert gruppestørrelse
 • Kvalifiserte lærere til alle elever
 • Styrket opplæringstilbud for minoritetsspråklige elever
 • Sikring av likeverdige muligheter for opplæring gjennom forutsigbar og god tilbudsstruktur i hele fylket
 • Økte ressurser til drift og utvikling av fagskolen og de videregående skolene
 • Økte ressurser til læremidler i skolen

Om Utdanningsforbundets arbeid for videregående opplæring.

Universitet og Høyskole (UH) er en statlig medlemsgruppe i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. 

Irma Håvoll Sætre er fra 1. april 2024 kontaktperson for medlemsgruppen i Møre og Romsdal og kan bistå i saker som gjelder medlemmer i UH sektoren. Kontaktperson UH deltar i kontaktforum UH sentralt, hvor det tas opp lokale og sentrale utdanningspolitiske saker. 

I tillegg til lønns -og arbeidsvilkår, skal kontaktperson UH arbeide med saker som medlemmer ved universitet og høyskoler ønsker blir tatt opp i fylkesstyret og på andre relevante arena.

Om Utdanningsforbundets arbeid for universitet og høyskole.

I Utdanningsforbundet Møre og Romsdal tilhører omlag 450 medlemmer medlemsgruppe faglig-administrativt støttesystem (FAS). Dette er medlemmer som arbeider i f.eks. PP-tjenesten, barnevernsinstitusjoner, kompetansesentra og i administrasjonen i fylkeskommunen og i kommunene. 

Xenia Haceaturean-Aas er kontaktperson for medlemsgruppe FAS i fylkesstyret.

Om Utdanningsforbundets arbeid for faglig-administrativt støttesystem.

Arbeidsutvalget (AU)
Leder: Ina Margrethe Enoksen
Nestleder: Orlaug Bjørdal Kårstad
Medlem: Monica Lunde Ludvigsen (som leder av ORG)
Medlem: Møteleder i påføgene FST-møte.
Sekretær: Jan Einar Olsen Kvalsvik 

Organisasjonsutvalget (ORG)
Leder: Monica Lunde Ludvigsen
Medlem: Sirikit Vågen
Medlem: Marit Lillestøl
Medlem: Gro Eriksen Haugen
Medlem: Stig Ulvestad
 
Utdanningspolitisk utvalg (UPU)
Leder: Tore Tomren
Medlem: Linn Kjøl Oldervik
Medlem: Nils Erling Skarseth
Medlem: Gro Eriksen Haugen

 
Utvalg for arbeidsmiljø (UFA): 
Leder: Nils Erling Skarseth
Medlem: Orlaug Bjørdal Kårstad
Medlem: Silje Rønhovde Sandvik
Medlem: Linn Kjøl Oldervik
Meldem: Marius Skåre

Personalnemnd
Leder: Jorunn Sagevik
Nestleder: Orlaug Bjørdal Kårstad
Medlem: Linn Kjøl Oldervik
Medlem: Marit Lillestøl
Medlem: Stig Ulvestad

Utvalg for fylkeskommunalt ansatte
Leder: Andreas Outzen (HTVF-1)
Nestleder: Tore Tomren (HTVF-2)
Medlem: Ingunn Brevik (HTVF-3, referent og regionsansvarlig Ålesundsregionen)
Meldem: Lillian Harstad (HTVF-4 regionsansvarlig Romsdal)
Meldem: Dag Aarflot (regionsansvarlig Søre Sunnmøre)
Medlem: Anne-Marit Bae (lederrepresentant)
Medlem: Marius Skåre (HVOF)
Medlem: Linda Pedersen (ATV Fagskolen i MR, regionsansvarlig Nordmøre)

Lederråd
Leder: Marit Helen Lillestøl
Medlem: Anne-Marit Bae
Medlem: Inger Johanne Tøndel
Medlem: Paul Ivar Pedersen
Medlem: Per Erling Parr Sætre
Medlem: Rita Hestad
Medlem: Toril Solevåg

Pensjonistråd
Leder: Anne Marie Bergset
Nestleder: Mette Spange
Medlem: Kari Meek Corneliussen
Medlem: Geir Einar Sandnes
Medlem: Nina Rabben
Medlem: Trond Bakke

Nettverk 1 består av lokallagene i Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta.
Nettverksleder: Camilla Auflem Vik
Vara: Anja Ertresvåg
Nettverkskontakter: Sirikit Vågen og Marit Helen Lillestøl

Nettverk 2 består av lokallagene i Fjord, Giske, Stranda, Sykkylven, Sula og Ålesund
Nettverksleder: Reidun Blankholm
Vara: Elin Sæther Moe
Nettverkskontakter: Monica Lunde Ludvigsen og Xenia Haceaturean-Aas

Nettverk 3 består av lokallagene i Aukra, Hustadvika, Molde, Rauma og Vestnes
Nettverksleder: Torill Nilssen Jordhøy
Vara: Kjetil Heinåli
Nettverkskontakter: Tore Tomren og Gro Eriksen Haugen

Nettverk 4 består av lokallagene i Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll
Nettverksleder: Eli Smisetfoss
Vara: Bjørn Olav Skarvøy
Nettverkskontakter: Nils Erling Skarseth og Linn Kjøl Oldervik