Læhkoe saemiej åålmegebiejjine!

6. februar er samenes nasjonaldag. Det er viktig å markere dagen, sier fylkesstyremedlem Bjørn Andre Martinsen.

Bjørn er barnehagelærer og har permisjon fra stilling som pedagogisk leder i en privat barnehage på Gjøvik. Han er opptatt av at det er på tide at vi reflekterer over hvordan vi fremstiller samisk språk og kultur i barnehage og skole.

- Selv om barnehagelærerne har et oppdrag gjennom Rammeplan for barnehager å synliggjøre samisk kultur, er det mange som mangler kunnskap om dette. Det har skapt noen dilemmaer som det er viktig at vi snakker høyt om. Sametinget fremhever for eksempel at reindrift er og skal være en samisk kulturbærer som viderefører både økonomisk og økologisk bærekraft og det samiske språket. Men hvordan kan barnehagene formidle dette uten samtidig bidra til en marginalisering av samisk kultur? sier han.

Han mener at barnehagelærere generelt og i Innlandet spesielt må øke kompetansen sin knyttet til minoriteter som samer, kvener og skogfinner.

- Innlandet er et fylke der disse minoritetene er godt representert, og jeg mener at barnehagene i Innlandet bør ta en viktig rolle for å bidra til å bedre forståelsen av kvensk, skogfinsk og samisk kultur og historie. Arbeidsgivere i Innlandet bør bidra aktivt i kunnskapsøkningen. De er ansvarlige for at barnehagelærere har rammer til å kunne utføre jobben sin, sier han.

28. august 2023 kom Steffen Handal, daværende leder i Utdanningsforbundet, med en uforbeholden unnskyldning til samer, kvener og skogfinner. De ble utsatt for en lærerledet fornorskningsprosess som tok sikte på å frata dem identitet, språk og levesett. Skogfinske, samiske og kvenske barn som snakket språket sitt i skolen, ble møtt med latterliggjøring og fysisk avstraffelse av lærere og medelever. Bjørn mener det er viktig at denne unnskyldningen følges opp i praksis.

- Det er en urett vi som lærerprofesjon aldri kan gjøre opp igjen. Dessverre preger historikken med undertrykkelse i skolen fortsatt disse minoritetene i dag. Det er all grunn til at vi lærere skal kjenne på en klump i magen når vi tenker på behandlingen samiske, kvenske og skogfinske barn og familier har fått. Samtidig har vi nå en mulighet til å snu utviklingen og lære av historien. Det ansvaret må vi ta, og det forplikter, sier han.

Bjørn håper Innlandets barnehager og skoler markerer dagen i dag.

- Det er viktig å markere samenes nasjonaldag 6. februar. Men det må ikke bli med det. Vi som profesjon må bidra til å øke kunnskapen, og sikre at alle barn møter samisk, kvensk og skogfinsk kultur som en naturlig del av hverdagen, sier han.

Bjørn A. Martinsen

Avbildet: Bjørn A. Martinsen
Bjørn A. Martinsen

Fylkesstyremedlem