Postkort til Strategikonferansen til KS Innlandet

Utdanningsforbundet Innlandet har i dag sendt et postkort til KS sin strategikonferanse for å minne dem om at vi følger godt med på det som skjer og det de debatterer der.

På kurs for lokallagsledere og hovedtillitsvalgte i alle lokallag og tillitsvalgte ved de videregående skolene ble det tatt et felles bilde for å minne KS på at lærere i skoleverket har forventninger til årets tariffoppgjør. Bildet ble sendt til politikere som deltar på strategikonferansen til KS Innlandet.

Fylkesleder Thore Johan Nærbøe synes det er viktig å minne KS om at Utdanningsforbundet Innlandet og alle våre tillitsvalgte følger godt med.

-  Våre lokallagsledere har jobbet iherdig opp mot kommunestyrer og lokale politikere helt siden debattheftet ble offentliggjort 9.november 2022. KS legger stor vekt på mandatet fra kommunene når strategien skal legges frem mot mellomoppgjøret. Som i enhver politisk prosess er det viktig at beslutningstakerne får et bredt bilde før de tar sine avgjørelser, og våre tillitsvalgte er de som kjenner best hvor skoen trykker for medlemmene i Utdanningsforbundet.

Han forteller om utålmodige tillitsvalgte, som fortsatt er sterkt frustrert etter streiken i 2022.

- Lønnsutviklingen for lærerne i skolen er godt dokumentert fra både SSB og TBU gjennom en årrekke. Vår forhandlingsmotpart viser svært liten vilje til å ta de nødvendige grep for at mindrelønnsutviklingen skal stoppe opp, og dermed er vi nødt til å bruke politikerne i sin rolle som lokal arbeidsgiver. Det er de som sitter med sluttansvaret, sier han.      

Han har mottatt mange tilbakemeldinger fra behandlingen av debattheftet i ulike kommuner.

- Vi ser i tilbakemeldingene fra stadig flere kommuner at politikerne i økende grad legger vekt på betydningen av å beholde kompetansen som lærerne har, samtidig som de ønsker å bruke lønn for å rekruttere inn flere til oppvekstsektoren. Det er bra og vi håper at tilbakemeldingene på strategikonferansen følger opp de vedtakene som er fattet i de enkelte kommunestyrer og formannskap." "UDF Innlandet ønsker KS Innlandet lykke til med strategikonferansen. Vi skal følge godt med på hva som sies og gjøres.