Forbannet over feilinformasjon

Gunhild Haug, lokallagsleder i Åsnes kommune er en av dem som er opprørt og trist overbehandlingen av KS sitt debatthefte om tariffoppgjøret 2020. Åsnes kommune tar opptak av alle formannskapsmøter og kommunestyremøter, og derfor ligger den knapt ti minutters debatten i formannskapet ute på kommunens nettsider.

I møtet i formannskapet får HR-sjefen et direkte spørsmål fra ordføreren om hvorfor
kommunedirektøren ikke ønsker å prioritere lærere med masterutdanning, lektorer eller lektorer med tillegg. HR-sjefens svar er at disse gruppene har hatt en høy lønnsutvikling de siste årene. Hva tenker du om dette svaret?

- Jeg synes det er svært trist og jeg blir forbannet over at hun som HR-sjef i Åsnes kommune bevisst feilinformerer formannskapet på denne måten. Jeg mener vedtaket som ble fattet ble fattet på feilaktig grunnlag. Dette har jeg tatt opp med HR-sjefen og jeg har også bedt om grunnlagstall for uttalelsen hun kom med. Det har jeg ikke mottatt noen tilfredsstillende svar på, sier Gunnhild.

Hva har Utdanningsforbundet Åsnes gjort etter at dere ble bevisst hva som ble sagt under saken i formannskapet?

- Saken er tatt opp i kontaktmøte med kommunen, og her gjentok vi også at vi ønsket grunnlagstall som støttet HR-sjefens uttalelse. Kommunes respons er at de står inne for kommunedirektørens innstilling, men vi har ikke mottatt noe tallgrunnlag fra kommunen. Jeg har også utfordret kommunen på hvorfor de ikke tok kontakt med oss som fagforening i forkant av behandlingen, men det har ikke kommunen hatt tradisjon for og dermed ble ikke dette gjort. Det er synd, vi kunne gitt dem relevant og riktig informasjon, sier Gunhild.

Hva slags tilbakemeldinger har du mottatt av dine medlemmer etter debatten?

- Vi har hatt møte med de arbeidsplasstillitsvalgte og de er sjokkerte over uttalelsen fra HR-sjefen. De er også skuffet over at en arbeidsgiver legger feil fakta til grunn for en viktig politisk diskusjon. Det uttrykkes sterk misnøye over de holdningene som administrasjonen legger til grunn overfor mange lærere i Åsnes kommune. Det har heller ikke kommet noe beklagelse i etterkant. De hadde hatt mulighet til å rette opp feilinformasjonen, men det er ikke gjort, sier hun.

Opplever du at politikerne i formannskapet var sitt ansvar bevisst i behandlingen av tariff 2022?

- Jeg opplevde at Ordføreren kom med et ansvarsbevisst spørsmål. Hun reagerte på at kommunedirektøren ikke ønsket å prioritere viktige lærergrupper og jeg synes hun forsøkte å problematisere hvilke konsekvenser et slikt vedtak ville få. Når hun så feilinformeres, blir vedtaket fattet på feil grunnlag etter mitt syn. Det hele er veldig frustrerende og trist, sier hun.

Torill Beitdokken, nestleder i Utdanningsforbundet Innlandet forstår Gunnhild Haug sin frustrasjon. Hun er imidlertid glad for at slik informasjon blir tilgjengelig via nettet.

- Debatten om lønnsoppgjøret i kommunesektoren er viktig. Politikere lokalt må kunne stole på at informasjonen de får er rett. Nå har vi mulighet til å rette opp i feilinformasjonen som politikere har fått i Åsnes, og politikerne har mulighet til å påvirke KS til å ta ansvar for mindrelønnsutviklingen i skoleverket. Den må rettes opp, sier hun.