Tid for de minste

Det er bred politisk enighet om å øke bemanningen og få inn flere ansatte med barnehagelærerutdanning. Men så langt er det ingen som følger opp fagre løfter med handling og konkret politikk. Nå må politikerne legge penger på bordet for å nå sine egne mål!

Det er bemanningskrise i barnehagen, og det rammer tilbudet til barna. Derfor er Utdanningsforbundet Agder glade for at det den siste uka har vært flere gode debattinnlegg i Fædrelandsvennen som omhandler bemanning i barnehage. Det er nå bred politisk enighet om å øke bemanningen og få inn flere ansatte med barnehagelærerutdanning. Men så langt er det ingen som følger opp fagre løfter med handling og konkret politikk. Nå må politikerne legge penger på bordet for å nå sine egne mål.

Foreldreutvalget for barnehager i Kristiansand sier på fvn.no 2.sept: «Det er på tide å ta ansatte på alvor, at vi kobler statistikk og fortelling, og svarer med tiltak for å styrke bemanningen i barnehagene våre.»

Bjørn Helge Foshaugen fra Senterpartiet skriver: «Tidlig innsats gjennom økt bemanning i barnehagene vil dermed gi store positive gevinster for barna også i deres senere leveår» den 4.sept.

Arbeiderpartiets Åse Løvdal skriver 6.sept at tidlig innsats starter i barnehagen, og at det må være en prioritert oppgave å sørge for gode barnehager med kvalifisert voksne som gir trygghet, lek, læring og utvikling.

Hurdalsplattformen har gode mål om økt bemanning og kompetanse, og i regjeringens barnehagestrategi slår de fast at 60% av de ansatte i barnehagen skal være barnehagelærere innen 2030

Utdanningsforbundet setter stor pris på fokuset på de minste barna våre, og vil takke innsenderne for gode innlegg. Men hvis politikernes målsetninger skal være mer enn tomme ord, må løftene følges opp med midler i budsjettprosessene i staten og lokalt.

Vi vet at det mangler grunnbemanning og tusenvis av barnehagelærere som kan bidra til at de yngste barna får gode og trygge rammer for lek, utvikling og læring.

Nesten 1 av 3 barnehagelærere ser for seg å slutte i jobben i løpet av 1-3 år. De er tydelige på at det som kreves for å kunne stå lenger i jobb er bedre bemanning.

Dette kommer frem i en medlemsundersøkelse Utdanningsforbundet har gjort blant 4600 barnehagelærere. Der svarer 29 prosent at de ser for seg å slutte i jobben i løpet av 1-3 år. De fleste av dem som sier dette er 40 år eller yngre. Bare 10 prosent av barnehagelærerne sier at de ser for seg å jobbe i barnehage i mer enn 10 år til. Dette handler blant annet om lønn, men det handler minst like mye om at bemanningen i barnehagen er for lav, og at dette sliter på de ansatte. De makter rett og slett ikke å stå i denne jobben.

Bare 2 av 10 barnehager på landsbasis har full bemanning mer enn 4-5 timer hver dag. Kun 16% av barnehagene oppgir at de har full bemanning i seks timer eller mer. 6% av barnehagene i Kristiansand oppfyller ikke pedagognormen.

For få ansatte på jobb går ut over både det pedagogiske innholdet og muligheten for oppfølging av enkeltbarn. I en rapport utgitt av Utdanningsforbundet oppgir kun 13% at de som hovedregel alltid får brukt timene som skal sikre et godt pedagogisk innhold i barnehage. En av fire sier de sjelden eller aldri får brukt denne tiden. Hovedgrunnen er for dårlig bemanning, og resultatet er at barnehagene drives i strid med barnehageloven.

Dagens nasjonale, lovpålagte barnehagelærernorm er på ca. 43 prosent. Når denne andelen skal økes til 60%, må det skje samtidig som den totale bemanningen styrkes. Det betyr at det må ansettes flere barnehagelærere i alle barnehager. Utdanningsforbundet har utviklet en modell som sikrer alle ordinære barnehager minst ett ekstra barnehagelærerårsverk. Dette er selvsagt ikke gratis, nå trenger vi løfter som forplikter og som betyr noe.

Utdanningsforbundet krever flere barnehagelærere og økt bemanning nå!

Utdanningsforbundet Agder

v/fylkesleder Silje Gran Aanensen og nestleder Eilin Ask Dugstad

(Publ. i Fædrelandsvennen 11.09.23)