Dette mener partiene

Dette sier partienes programmer om lærerutdannede lærere i skolen og flere barnehagelærere i barnehagen.

Mål 1: Flere barnehagelærere og bedre bemanning i barnehagene! 

Utdrag fra Aps program:

Vi vil at barna skal møte flere kompetente og kvalifiserte voksne. Tidlig innsats begynner i barnehagen med dyktige fagfolk som har tid og tillit til å følge opp hvert enkelt barn. (…) vi vil sørge for gode barnehager med kvalifiserte voksne som gir trygghet og stimulerer til lek, læring og utvikling.

Arbeiderpartiet vil:

 • Jobbe for at minst halvparten av de ansatte i alle barnehager som jobber direkte med barna, er barnehagelærere, og øke andelen fagarbeidere.

 • Styrke kvaliteten i barnehagen gjennom krav til tilstedeværende leder, vikarbruk, mulighet for kompetanseutvikling for de ansatte og krav om barnehagefaglig kompetanse hos eier.

Les mer om Aps barnehagepolitikk i partiprogrammet:
Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025

Utdrag fra Frps program:

Frp skriver at partiet «vil ha et mangfold av barnehager som tilbyr et variert pedagogisk innhold av høy kvalitet», men det finnes ingen punkter i programmet knyttet til de ansatte og deres kompetanse.

Utover et punkt om å «styrke språkopplæringen i barnehagen» har Frps program heller ingen formuleringer om innholdet i barnehagen.

Les mer om Frps barnehagepolitikk i programmet
Frps partiprogram 2021-2025

Utdrag fra Høyres partiprogram:

 • Ha et mål om å øke pedagogtettheten i barnehagene til 50 prosent.

 • Gi flere ansatte i barnehagene etter- og videreutdanning.

 • Etablere flere utdanningsbarnehager, det vil si barnehager som har et formalisert samarbeid med en utdanningsinstitusjon om utvikling av profesjonen og bedre praksis.

 • Sikre at flere barnehageledere tilbys pedagogisk ledelsesutdanning, og utvikle flere karriereveier for barnehageansatte, etter modell av lærerspesialistordningen.

Les mer om Høyres barnehagepolitikk i partiprogrammet:
Høyres partiprogram 2021-2025

Utdrag fra SVs program:

Barnehagene skal ivareta barns behov for omsorg, lek, danning og læring, gi barn like muligheter og utjevne sosiale forskjeller i barnas nærmiljø. SV vil styrke kvaliteten i barnehagen og øke antall ansatte. Vi må sørge for at alle barn blir sett og får omsorg av ansatte de kjenner

SV vil:

 • Sikre flere barnehagelærere og pedagoger. SV vil sikre 50 prosent barnehagelærere og minst 25 prosent barne- og ungdomsarbeidere.

 • Gjennomføre bemanningsnormen og sikre forsvarlig bemanning i hele åpningstiden. Det må settes inn vikarer ved fravær. Store barnehageeiere og kommuner bør ha fast ansatte vikarer.

 • Innføre en rett til etter- og videreutdanning for lærere, uten egenandel.

 • Gjennomføre tillitsreform i barnehagen og skolen i samarbeid med de ansatte der lærerrollen avbyråkratiseres og det profesjonelle handlingsrommet styrkes. Styrere og rektorer må få tilstrekkelig tid til å utvikle det pedagogiske arbeidet i barnehagen og skolen.

 • Styrke den nasjonale veiledningsordningen, og sikre gode nasjonale rammer for et likeverdig og godt tilbud for alle nyutdannede lærere. Utvide ordningen til også å gjelde SFO-ansatte, barnehagelærere og lærere i videregående skole

Les mer om SVs barnehagepolitikk i partiprogrammet:
SVs arbeidsprogram 2021-2025

Utdrag fra KrFs program:

Vi må sikre en god bemanning i barnehagen, slik at barna kan bli sett og ivaretatt. Gode barnehager skapes i et samspill mellom barna og trygge og kompetente voksenpersoner.

Kristelig Folkeparti vil:

 • Øke andelen barnehagelærere i barnehagen til 50 prosent. Pedagognormen må fullfinansieres.

 • Følge opp og sikre fullfinansiering av bemanningsnormen for barnehager med en voksen per tre barn under tre år, en voksen per seks barn over tre år og en voksen per seks barn gjennom hele dagen.

 • Styrke rekrutteringen til barnehagene, særlig menn.

 • Fortsette arbeidet med kompetanseheving av personalet i barnehagene.

Les mer om KrFs barnehagepolitikk i partiprogrammet:
KrFs partiprogram 2021-2025

Utdrag fra Sps program:

Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold innenfor en nasjonalt fastsatt rammeplan. De ansatte skal kjenne barna og se deres behov. Barnehagelærerne må ha faglig handlingsrom til å velge metoder og arbeidsmåter, og barnehagene må være en attraktiv arbeidsplass.

Barnehagene må også være en arena for tidlig innsats slik at barn med særskilte behov raskt får oppfølging som sikrer god utvikling.

Senterpartiet vil:

 • Fullfinansiere bemannings- og pedagognormen med statlige tilskudd til kommunene. Pedagognormen må utformes forholdsmessig etter antallet barn.

 • Innføre krav om at 50 % av de ansatte skal være barnehagelærere og minimum 25 % skal være fagarbeidere.

 • Stimulere til at barnehageansatte tar etter- og videreutdanning.

Les mer om Sps barnehagepolitikk i partiprogrammet:
Sps partiprogram 2021-2025

Utdrag fra MDGs program:

De Grønne vil legge til rette for at de ansatte har god og riktig kompetanse og at det er nok ansatte til at barn og foreldre opplever barnehagen som et trygt sted der alle blir sett og fulgt opp. De Grønne har tillit til fagfolk, og vil legge til rette for at de ansatte i større grad får bruke sin fagkunnskap og kjennskap til hvert enkelt barn til å legge opp arbeidet, i stedet for standardiserte opplegg.

MDG vil:

 • Gi alle nyutdannede barnehagelærere rett til kvalifisert veiledning de to første årene i jobb.

 • Arbeide for at barnehagelærerne får systematisk etter- og videreutdanning.

 • Sikre at bemanningsnormen gjelder for hele åpningstiden.

 • Styrke rekrutteringen av menn til barnehagen med mål om 25 prosent flere mannlige barnehagelærere innen 2030.

 • Gi barnehagepersonalet mer tid til individuell oppfølging av barna ved å redusere krav til unødvendig rapportering og dokumentasjon.

Les mer om MDGs barnehagepolitikk i programmet:
MDGs partiprogram 2021-2025

Utdrag fra Venstres program:

 • Det aller viktigste for å gi alle barn like muligheter, er barnehager av høy kvalitet. Da må vi sikre at det både er mange nok ansatte i barnehagene, og at det er flere barnehagelærere, flere fagarbeidere og flere med andre utdanninger som er relevante. Pedagognormen som ble innført i 2018 bør evalueres, og kravene til utdanning bør skjerpes.

 • Målet vårt er å øke andelen barnehagelærere til over femti prosent i løpet av neste stortingsperiode, opp mot seksti prosent de neste ti årene. I tillegg vil vi arbeide for å rekruttere flere mannlige barnehagelærere.

 • Barnehagelærere og assistenter trenger kontinuerlig kunnskapspåfyll. Vi vil gi både barnehagelærere og assistenter tilbud om etter- og videreutdanning, og få flere med mastergradsutdanning i barnehagene.

 • Vi vil gi flere lærere det kompetansepåfyllet de trenger, helt fra barnehagelærere og grunnskolelærere til lektorene på videregående skole.

Les mer om Venstres barnehagepolitikk i partiprogrammet:
Venstres partiprogram 2021-2025

Utdrag fra Rødts program:

God bemanning gjennom hele barnehagedagen og ansatte med faglig kompetanse gir gode barnehager.

Rødt vil:

 • Styrke barnehagelærernormen slik at minst halvparten av grunnbemanningen er barnehagelærere

 • At barnehagelærernormen skal styrkes slik at en barnehagelærer ikke skal ha ansvaret for mer enn seks barn under tre år og tolv barn over tre år.

 • Sikre stedlig styrere, med barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning i alle barnehager.

 • Styrke bemanningsnormen, med mål om en norm på minst en ansatt per to barn under tre år, og minst en ansatt per fem barn over tre år.

 • At bemanningsnormen skal gjelde på gruppenivå, og knyttes opp til barnehagens åpningstid på 9 timer, ved lengre åpningstid skal bemanningen styrkes tilsvarende.

 • At barnehageansatte sikres mulighet til etter- og videreutdanning, og tilbud om å ta fagbrev og/eller barnehagelærerutdanning.

Les mer om Rødts barnehagepolitikk i programmet:
Rødts arbeidsprogram 2021-2025

 

Mål 2: Lærerutdannede lærere til alle elever i skolen!

Utdrag fra Aps program:

Lærermangelen i skolen er økende. For Arbeiderpartiet er det viktig at alle elever får lærere som er kvalifiserte og har tid til dem. Vi mener at behovet for flere lærere i den norske skolen er stort, og vil ansette, utdanne og rekruttere flere lærere.

Arbeiderpartiet vil:

 • Sørge for at det ansettes flere kvalifiserte lærere og beholde minstenormen for lærertetthet.

 • Beholde kompetansekravene, men fjerne «avskiltingen» av lærere utdannet før 2014.

 • Øke andelen kvalifiserte lærere og investere i økt kompetanse ved å:
  - gjennomføre et kompetanseløft for de som underviser i skolen og mangler formalkompetanse.
  - øke andelen lærere som får økt kompetanse på klasseledelse, pedagogisk bruk av digitale læremidler og spesialpedagogikk.
  - flytte ansvaret for at lærerne får kompetanseheving, fra arbeidstaker til arbeidsgiver og gjøre det obligatorisk for kommunene å lage en plan for videreutdanning.
  - etablere hospiteringsordninger i skolen for lærere, skoleledere og de som utdanner lærere. Hospitering i relevant arbeidslivet bør bli en norm for lærere og rådgivere på yrkesfag.

 • Erstatte inntakskravet på fire i matematikk med bredere og mer treffsikre opptakskrav på lærerutdanningen.

 • Prøve ut flere alternative opptaksordninger til lærerutdanningene, for eksempel intervjuer.

 • Styrke kvaliteten i lærerutdanningene og øke studieintensiteten ved å heve pedagogikkandelen, øke antall praksisdager og gi studentene mer erfaring i praktisk lærerarbeid.

 • Beholde den femårige grunnskolelærerutdanningen på masternivå.

 • Igangsette en ny nasjonal rekrutteringskampanje til lærerutdanningen, særlig rettet mot menn.

 • Øke andelen kvalifiserte lærere innen de praktiske og estetiske fagene.

Les mer om Aps skolepolitikk i partiprogrammet:
Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025

Lenke til Arbeiderpartiet

Utdrag fra Frps program:

Norge har mange dyktige lærere, men har samtidig også et sterkt behov for enda flere flinke lærere i tiden som kommer. Et av de viktigste virkemidlene for å få flere gode lærere er å styrke læreryrkets status.

Det er viktig at skolen får utnyttet den kompetansen som er i lærerstaben. Planlegging og gjennomføring av undervisning, evaluering og tilbakemeldinger av elevarbeid må være lærerens hovedoppgaver. Skolen må derfor ha et annet apparat til å behandle rapportering, spesialoppfølging og merkantile oppgaver. Lærerens hovedoppgave er å være lærer, ikke byråkrat.

Det er viktig at lærere får mulighet til videre- og etterutdanning. Dette gjelder også yrkesfaglærere som foreløpig ikke har noe yrkesfaglig utdanning som ender i master.

Fremskrittspartiet vil:

 • Sikre alle nyutdannede lærere i grunnskolen og videregående skole rett til kvalifisert veiledning de to første årene av sin første lærerjobb.

 • At lærerne skal ha rett og plikt til etter- og videreutdanning.

 • At opptak til lærerutdanningen kan skje gjennom intervjuprosesser.

 • Etablere en egen ordning for kompetanseutvikling for lektorer som jobber i videregående skole.

 • Redusere byråkratiet i skolen.

 • Redusere stillingsvernet i skolen.

Les mer om Frps skolepolitikk i partiprogrammet:
Frps partiprogram 2021-2025

Utdrag fra Høyres program:

 • Prøve ut nye ordninger for å sikre flere kvalifiserte lærere i skolen, for eksempel ved å gjøre det mulig for ansatte i skolen å få tilleggskompetanse og undervise på flere trinn eller ved å få flere ansatte i skolen til å fullføre lærerutdanningen mens de står i jobb.

 • Innføre en stipendordning som gjør det enklere for fagarbeidere å utdanne seg til yrkesfaglærere.

 • Ha som mål at alle lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i.

 • Videreføre kompetansekravene til lærere som skal undervise i norsk, matte og engelsk, og vurdere å innføre kompetansekrav i flere fag.

 • Beholde opptakskravene for å komme inn på lærerutdanningen, med mål om å innføre krav om karakteren 4 i norsk og engelsk.

 • Fortsette den rekordstore satsingen på videreutdanning av lærere.

 • Fortsette å fjerne unødvendig byråkrati og rapporteringskrav i skolen slik at lærere kan konsentrere seg om god undervisning, kollegasamarbeid og tilpasset opplæring

Les mer om Høyres skolepolitikk i partiprogrammet:
Høyres partiprogram 2021-2025

Utdrag fra SVs program:

 • Arbeide for at alle elever undervises av lærere med godkjent lærerutdanning

 • Ha flere ansatte og et sterkere lag rundt eleven ved å styrke samarbeidet mellom skole og SFO, mellom faginstanser, tydeliggjøre lærernormen, og få flere yrkesgrupper inn i skolen. Skolehelsetjenesten må bedres.

 • Ha flere lærere og på sikt innføre en nasjonal ressursnorm som sikrer maks 12 elever pr lærer på yrkesfag, og maks 24 elever pr lærer på studiespesialiserende.

 • At endringer i kompetansekrav for lærere ikke skal ha tilbakevirkende kraft for lærere som allerede har godkjent lærerutdanning.

 • Fjerne kravet om karakter 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen.

 • Innføre en rett til etter- og videreutdanning for lærere, uten egenandel.

 • Gjennomføre tillitsreform i barnehagen og skolen i samarbeid med de ansatte der lærerrollen avbyråkratiseres og det profesjonelle handlingsrommet styrkes. Styrere og rektorer må få tilstrekkelig tid til å utvikle det pedagogiske arbeidet i barnehagen og skolen.

 • Styrke den nasjonale veiledningsordningen, og sikre gode nasjonale rammer for et likeverdig og godt tilbud for alle nyutdannede lærere. Utvide ordningen til også å gjelde SFO-ansatte, barnehagelærere og lærere i videregående skole.

 • Innføre målrettede tiltak for å få tilbake lærere som har andre jobber, ta i bruk attraktive seniortiltak i skolen, og kvalifisere de ukvalifiserte som er ansatt i undervisningsstillinger.

Les mer om SVs skolepolitikk i partiprogrammet:
SVs arbeidsprogram 2021-2025

Utdrag fra KrFs program:

Lærerne er skolens viktigste ressurs, og kompetente og oppdaterte lærere er avgjørende for elevenes læring og mestring. En god skoleledelse er viktig for å ivareta både lærere og elever.

Kristelig Folkeparti vil:

 • Videreutvikle mentorordningen og gi alle nyutdannede barnehagelærere, lærere i grunnskolen og videregående skole rett til kvalifisert veiledning de første årene av sin lærerjobb.

 • Utarbeide en nasjonal handlingsplan for å rekruttere og beholde nok kvalifiserte lærere i grunnskolen og videregående opplæring. Planen bør inneholde en strategi for hvordan vi sikrer at lærere har formell kompetanse i faget de underviser i.

 • Sørge for at lærere i barneskolen som har godkjent lærerutdanning, kan få fortsette som lærere i barneskolen uten krav om videreutdanning.

 • Sikre at alle elever undervises av kompetente lærere i alle fag i alle timer. Opplæringsloven bør endres slik at elevene får rett til kvalifiserte lærere i alle timer som regnes som opplæring.

 • Erstatte kravet om karakteren 4 i matematikk med et krav om 40 skolepoeng for å bli tatt opp til en lærerutdanning.

 • Utvikle en strategiplan for rekruttering av flere lærere, blant annet gjennom tilrettelegging for en mer desentralisert utdanning.

Les mer om KrFs skolepolitikk i partiprogrammet:
KrFs partiprogram 2021-2025

Utdrag fra Sps program:

Senterpartiet har tillit til læreren som profesjonsutøver og vil gi læreren profesjonelt handlingsrom. Lærere og skoleledere bruker stadig mer tid på rapportering og dokumentasjon. Læreren må få tid til å være lærer, og Senterpartiet vil prioritere lærerens tid med eleven.

Vi vil ha høy kvalitet på grunnskolelærerutdanningen og arbeide for at alle lærere får rett til jevnlig etter- og videreutdanning. Kommunene som skoleeier må sørge for at ikke-kvalifisert personale i skolene får tilbud om å ta relevant utdanning for å få formell kompetanse.

Senterpartiet vil:

 • At alle som jobber i skolen skal ha formell kompetanse.

 • Bevare og styrke den desentraliserte lærerutdanningen som er viktig for å redusere antallet ufaglærte i norsk skole og øke lærerrekrutteringen i hele landet.

 • At det tilbys etterutdanningskurs for kontaktlærere.

 • At etterutdanning bør gi uttelling i studiepoeng på samme måte som videreutdanning.

 • Sikre høy kvalitet og relevans på etter- og videreutdanningstilbudene for lærere.

 • Fjerne kravet om at alle lærerstudenter må ha 4 i matematikk ved opptak til lærerutdanningen. Inntak må baseres på et karaktergjennomsnitt.

 • At nye kompetansekrav til lærere ikke skal kunne ha tilbakevirkende kraft.

 • Legge til rette for at lærere som ønsker det kan ta mastergrad som videreutdanning.

 • Rekruttere flere yrkesfaglærere ved å bruke fagbrev som opptakskrav og godkjenningsgrunnlag for å ta praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY).

 • Videreutvikle lærernormen slik at lærerne får mer tid til den enkelte elev, samtidig som den enkelte skole og kommunes handlefrihet ivaretas.

Les mer om Sps skolepolitikk i partiprogrammet

Sps partiprogram 2021-2025

Utdrag fra MDGs program:

Dyktige og motiverte lærere er avgjørende for elevenes læringsutbytte. De Grønne vil sørge for at vi har nok lærere, med god tilgang på etter- og videreutdanning, og at lærerne støttes av en ledelse, lærerteam og andre fagfolk som kan følge opp sosial- og helsefaglige spørsmål.

MDG vil:

 • Stille krav om at alle kommuner som ikke har full lærerdekning utarbeider handlingsplaner for hvordan de skal sikre at elevene får undervisere med godkjent lærerutdanning.

 • Videreføre tilbudet om videreutdanning for lærere og intensivere innsatsen for å sikre at tilbudet gir reell kompetanseheving for alle lærere i alle fag.

 • Gi alle nyutdannede lærere i grunnskolen rett til kvalifisert veiledning de to første årene av sin første lærerjobb, der det stilles forpliktende krav til kompetanse hos veilederne.

 • Gi alle lærere rett og plikt til jevnlig faglig relevant etterutdanning, og pålegge skolene å tilrettelegge for dette.

 • Gi nyutdannede lærere rett til kvalifisert veiledning de to første årene i sin første lærerjobb.

Gode lærere er viktige for en god skole. Lærere med god fagkompetanse ivaretar læringslyst og gjør skolehverdagen meningsfull for elevene.

Les mer om MDGs skolepolitikk i programmet:
MDGs partiprogram 2021-2025

Utdrag fra Venstres program:

Vi vil se flere lærere med ulik fagbakgrunn og vi vil sikre at eleven har kvalifiserte lærere i all undervisning. Vi vil gi flere lærere det kompetansepåfyllet de trenger, helt fra barnehagelærere og grunnskolelærere til lektorene på videregående skole. Vi må fortsette å stille høye krav både for å komme inn på lærerutdanningen og for å undervise på alle nivå i skolen.

Vi vil sikre åpenhet om lærernes fagkompetanse ved hver enkelt skole, og vi vil sørge for at eksisterende fagkompetanse hos lærere tas i bruk til beste for elevene.

Vi vil motvirke frafallet fra læreryrket, blant annet gjennom mer variert praksis i lærerutdanningen. Lærerstudenter bør få erfaring med alle deler av læreryrket gjennom skoleåret. Nyutdannede lærere må også få nødvendig oppfølging og veiledning i starten av karrieren.

Les mer om Venstres skolepolitikk i partiprogrammet:
Venstres partiprogram 2021-2025

Utdrag fra Rødts program:

Rødt vil:

 • At ansatte har rett til etter- og videreutdanning i alle fag, men endringer av lover og forskrifter når det gjelder lærernes kompetanse skal ikke ha tilbakevirkende kraft.

 • Fjerne absolutte karakterkrav i lærerutdanningene for å sikre mer variert kompetanse

 • Ha mindre klasser og reduksjon i undervisningstid for kontaktlærere. Fjerne unødvendig dokumentasjon og rapportering, slik at lærerne har mer tid til elevene og til å forberede og gjennomføre undervisningen.

Les mer om Rødts skolepolitikk i programmet:
Rødts arbeidsprogram 2021-2025