Mål: Veiledning av nyutdannede lærere

Forskning viser at profesjonsfaglig veiledning øker de nyutdannedes motivasjon til å bli i yrket. Derfor krever Utdanningsforbundet at nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående skal ha rett til kvalifisert veiledning de to første årene i yrket.

Dagens ordning fungerer ikke godt nok. Derfor må retten til veiledning forskriftfestes. Det må stilles forpliktende nasjonale krav til omfang, rammer for innholdet og kompetanse hos veilederne.

Praksissjokket

Norge trenger flere barnehagelærere. Bare 64 prosent av barnehagene oppfylte barnehagelærernormen uten dispensasjoner i 2020. I tillegg er det et mål å øke andelen barnehagelærere fra dagens 44 prosent til minst 50 prosent. Derfor må vi sørge for at de nyutdannede barnehagelærerne ikke møter «praksissjokket» og gir seg.

Å gå fra å være student til å bli lærer i barnehagen innebærer en ny rolle. Veiledning fra en kyndig mentor bidrar til en reflektert og bevisst utvikling av identiteten som lærer. Den nyutdannede blir raskere trygg i rollen - og blir en del av profesjonsfellesskapet i barnehagen. En god veiledningsordning sikrer også at den nyutdannede kan dele ny og oppdatert kunnskap med sine kolleger, noe som kan komme hele skolen til gode.

4 av 10 får ikke veiledning

Det er politisk enighet om at Norge trenger nasjonale rammer som bidrar til at alle nyutdannede lærere i barnehage og skole omfattes av en veiledningsordning. Men dagens rammer for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole er ikke forpliktende nok. En fersk undersøkelse i regi av Rambøll avdekket at ca. 40 prosent av de nyutdannede ikke får veiledning i det hele tatt, og at både kvaliteten og omfanget er varierende.

Nyutdannede lærere som har fått veiledning er mer positive til sitt første år som lærer enn lærere som ikke har fått veiledning. De som har fått veiledning er også mer enige i påstanden om at de fremdeles jobber som lærer om fem år.
Rambøll 2021

Utdanningsforbundet mener derfor at barnehage- og skoleeier må bli pliktige til å tilby nyutdannede veiledning fra kvalifiserte veiledere. Dette må forskriftsfestes, og det avsettes tid til veiledning for både den nyutdannede og for veileder. Det økonomisk tilskuddet som i dag gis til veiledning i grunnskolen må økes. I tillegg må også bevilges tilskudd til veiledning av nyutdannede lærere i videregående opplæring og i barnehagen (se egen sak).