Mangler 2500 barnehagelærere

Er rekrutteringsbehovene i barnehagen løst ved at fødselstallene og innvandringen er redusert? Det kunne nærmest virke slik av Kunnskapsdepartementets pressemelding om den to-årlige rapporten LÆRERMOD 2020 fra SSB.

LÆRERMOD er en modell for framskriving av behovet for ansatte med lærerutdanning i barnehage, grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. De eneste størrelsene som endres over tid i denne modellen er prognoser for antall barnehagebarn, elever og studenter og tilgang på nye lærere minus de som pensjoneres.

Se oversikt: Her mangler barnehagelærerne

Modellen viser med andre ord tilgangen dersom en rekke andre faktorer som påvirker situasjonen holdes konstant. Faktorer som holdes konstant er:

  • andelen ansatte i barnehagelærerstilling som mangler barnehagelærerutdanning
  • forholdet mellom antall barnehagebarn og barnehagelærerstillinger
  • gjennomsnittlig stillingsstørrelse
  • andel av de ulike årskullene som benytter seg av barnehagetilbudet
  • andel personer med lærerutdanning som velger å arbeide i barnehage
  • gjennomsnittlig pensjoneringstidspunkt
  • krav til hvilken kompetanse som kvalifiserer for godkjent barnehagelærerutdanning
  • gjennomsnittlig stillingsstørrelse for barnehagelærere

Siden kravet til barnehagelærernes kvalifikasjoner er lovbestemt, er det litt meningsløst at en modell som vil fortelle noe om utviklingen framover ikke legger til grunn at ansatte i barnehagelærerstillinger som ikke har barnehagelærerutdanning skal erstattes av ansatte med barnehagelærerutdanning.

Det er ikke et mål at alle som arbeider i barnehagene skal ha barnehagelærerutdanning. Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning er i dag ca. 43 prosent. Vi vet også at flere barnehager regner hele styrer-stillingen med i andelen ansatte med barnehagelærerutdanning, selv om bare er den delen av stillingen som brukes til direkte arbeid med barna som skal regnes med.

LÆRERMOD viser et stort overskudd av barnehagelærere i 2040. Overskuddet framkommer ved å legge til grunn at andelen ansatte uten barnehagelærerutdanning i barnehagelærerstillinger videreføres, og at andelen barnehagelærerstillinger i barnehagene ikke økes fra dagens nivå.

Men i dag mangler det over 2.500 barnehagelærerårsverk bare for å oppfylle dagens barnehagelærernorm. Samtidig tyder mye på at et klart flertall av partiene på Stortinget vil øke kravet til minste 50 prosent barnehagelærere i alle barnehager – i hvert fall hvis de vil oppfylle partiprogrammene sine. Dette vil kreve ytterligere 4.000 nye barnehagelærerårsverk. Med andre ord er det faktiske behovet for ansatte med barnehagelærerutdanning langt høyere enn det modellen legger til grunn.

På samme måte vil også andre mulige framtidige kvalitetsforbedringer i barnehagen kunne øke behovet for lærere i forhold til antallet barnehagebarn og dermed endre forutsetningene som ligger til grunn i LÆRERMOD. For eksempel ved å øke kravet om antall ansatte, og dermed også antall barnehagelærere, i barnehager med lang åpningstid.

LÆRERMOD gir med andre ord et misvisende og lite realistisk bilde av det framtidige behovet for barnehagelærere dersom målet er at alle barnehagebarn skal ha rett til å bli fulgt godt opp og få oppfølging av en ansatt med godkjent barnehagelærerutdanning. Det trengs altså langt flere ansatte med barnehagelærerutdanning i barnehagene enn det LÆRERMOD-rapporten legger til grunn.

Det er derfor en god nyhet at det kommer til å bli utdannet nok barnehagelærere i årene framover til å fylles disse nye stillingene. Utfordringer handler om kommunene og private barnehageeiere klarer å rekruttere en stor nok andel av de nyutdannede inn i barnehagelæreryrket og at man klarer å beholde de som allerede er tilsatt.

LÆRERMOD er en modell for framskriving av behovet for lærerutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående skole. Resultatene fra framskrivningene tillegges betydning i dimensjoneringen av lærerutdanningene, i det offentlige ordskiftet om framtidig rekrutteringsbehov, i ulike offentlige utredninger og som et grunnlag for politiske beslutninger på Stortinget.

LÆRERMOD 2019-2040 (ssb.no)